Ordliste

 Bruk Ctrl+F (Cmd+F på Mac) for å søke

A

a. – arteria, pl. aa.

abdomen (n)

abdominal, ikke abdominell

abduktor

abdusere

aberrant

ABO (bokstaven O) - ett av hovedsystemene for blodgrupper

abrasio ..., f.eks. abrasio mucosae uteri; uttrykket skrives fullt ut første gang for å forklare hva slags utskrapning det er snakk om; senere kan abrasio ev. benyttes alene

abscess

absens (m), pl. -er

absolutt/relativ, se Språkspalten i nr. 15/1994

absorbere, absorpsjon

abstract, ved litteraturhenvisning: bruk abstrakt

ACE – angiotensinkonverterende enzym

ACE-hemmer – angiotensinkonvertasehemmer, se Språkspalten i nr. 24/1995

acetaldehyd

acetat

aceton

acetyl

acetylkolin

acetylsalisylsyre, ikke ASA

achalasia (akalasi)

achondroplasia (akondroplasi)

achylia (akyli)

acidose

aciklovir

acne, f.eks. acne vulgaris (akne)

acromion

ACTH – adrenokortikotropt hormon

acyl

adaptasjon

Addisons sykdom

adenom-karsinom-sekvensen

adenylsyklase

adenylylsyklase

ADH – antidiuretisk hormon, obs. står også for alkoholdehydrogenase

ADHD – attention deficit/hyperactivity disorder; nedsatt konsentrasjonsevne og økt motorisk aktivitet, se MBD, DAMP, hyperkinetisk forstyrrelse

adheranse

adherent

adipositas

adjuvans (n), pl. adjuvantia

adjuvant

ADL – activities of daily living; dagliglivets gjøremål, aktiviteter

ad modum, ikke a.m.

adneks (adnex)

adnex (adneks), pl. adnexa, f.eks. adnexa uteri

ADP – adenosindifosfat

adrenokortikotrop

adult T-celleleukemi

aerob

aerofagi

afasi (aphasia)

afterload, bruk arterietrykk, se preload

agens (n), pl. -er, -ene

agraff, se Språkspalten i nr. 7/1998

aids – acquired immunodeficiency syndrome; ervervet immunsviktsyndrom, ikke AIDS

aidskampanje

Akademikerne

akalasi (achalasia)

akantom

akathisia (akatisi)

akatisi (akathisia)

akne (acne)

akondroplasi (achondroplasia)

akridin

akro...

akromioklavikulærleddet

akrylsyre

aksessorisk

aksial, men axis

aksidentell

aksille (axilla)

aksillær

aksiom

akson (m), pl. -er

aksonal

aktinomykose

akustikusnevrinom

akutt abdomen

akutt koronarsyndrom

akutt lungesvikt(syndrom) hos voksne, ikke bruk respiratory distress syndrome, sjokklunge brukes ikke lenger; ved omtale av respiratory distress syndrome hos barn, bruk neonatalt åndenødssyndrom el. åndenødssyndrom hos nyfødte; se RDS, ARDS

akuttmedisin

akuttmottak = mottakelse = mottakelsesavdeling

akvedukt, akveduktal

akyli (achylia)

ALAT – alaninaminotransferase

albue (m)

aleksi (alexia)

alexia (aleksi)

alfablokker, som betablokker

α1-blokade

alfaadrenerg el. α-adrenerg

alfainterferon el. interferon-α, ikke interferon-alfa

alkan

alken

alkyl

alkyn

allel (n), pl. -er

allergen (n), pl. -er

Allmennlegeforeningen, tidligere Alment praktiserende lægers forening

allmennmedisin

Allmennmedisinsk forskningsutvalg

allokere

Alment praktiserende lægers forening (Aplf), nå Allmennlegeforeningen

alopecia (alopesi)

alopesi (alopecia)

ALP – alkalisk fosfatase, fork. brukes i kasuistikker, tabeller og figurer

alternativ behandling, se Språkspalten i nr. 22/1992

alveol (m), pl. -er, se Språkspalten i nr. 9/1993

alveolær

amenoré (amenorrhea)

amenorrhea (amenoré)

amfetamin

AMK-sentral – akuttmedisinsk kommunikasjonssentral

ammoniakk

AMP – adenosinmonofosfat, cAMP (= syklisk AMP)

amplitude

amyl

amyloid (n), pl. -er

amyloid betaprotein

amyloid forløperprotein, ikke amyloid precursor

amyloid precursor protein, bruk amyloid forløperprotein

amyloidprotein

ANA – antinukleære antistoffer, tidl. ANF

anaemia, f.eks. anaemia perniciosa (anemi)

anaerob

analgetikum, pl. analgetika

androgene anabole steroider

anemi (anaemia)

anestesi, generell anestesi, lokalanestesi, regionalanestesi, spinalanestesi

anestesør

anestetikum, pl. anestetika

aneurismatisk

aneurisme (n), se Språkspalten i nr. 14/1999

ANF – antinukleær faktor, nå ANA

angina pectoris

angiotensin II, fork. AII

angiotensinkonvertasehemmer, ACE-hemmer

angiotensinkonverterende enzym, ACE

anion

ankylose

annulo...

annulus (anulus), se Språkspalten i nr. 30/1994

annulær

anoksemi (anoxemia)

anoksi (anoxia)

anoreksi (anorexia)

anorexia, f.eks. anorexia nervosa (anoreksi)

ANOVA, fork. for analysis of variance; variansanalyse

anoxemia (anoksemi)

anoxia (anoksi)

antastmatikum, pl. antastmatika

antibakterielle midler

antibiotikum, pl. antibiotika, se Språkspalten i nr. 21/2010

anticipatory grief, se ventesorg, se Språkspalten i nr. 18/2011

antidepressiv (n), pl. -er, ikke -a, se Språkspalten i nr. 21/2010

anti-HBc

anti-HCV-EIA-positiv

antihypertensiv (n), pl. -er, ikke -a

antiinfektiv (n), pl. -er, ikke -a, bruk gjerne antimikrobielt middel, se Språkspalten i nr. 4/1993

antikoagulant (m), pl. -er

antinevron-antistoffer

antimikrobielle midler, se Språkspalten i nr. 6/1992

antocyan

antracen

antrakinon

anulus, f.eks. anulus conjunctivae (annulus), se Språkspalten i nr. 30/1994

aortaavklemming

aortokoronar

AO-systemet – Arbeitsgruppe für Osteosynthesenfragen (system for osteosyntese)

apeks (apex)

apex, f.eks. apex linguae, apex cordis (apeks)

apgarpoeng, -score, -skår

aphasia (afasi)

apicalis (apikal)

apikal (apicalis)

aplastisk anemi, se Språkspalten i nr. 23/1992

Aplf – Alment praktiserende lægers forening, nå Allmennlegeforeningen

apné (m)

apopleksi (apoplexia)

apoplexia (apopleksi)

apotek (n), pl. -

appendektomi

appendicitis (appendisitt)

appendiks (= tillegg), se appendix

appendisitt (appendicitis)

appendix (= blindtarmsvedheng), se appendiks

arachnoidea, men araknoidal

arachnoiditis (araknoiditt)

arakidon

araknoidal, men arachnoidea

araknoiditt (arachnoiditis)

ARDS – bruk akutt lungesvikt(syndrom), se RDS, se Språkspalten i nr. 14/1993

arteriol, se Språkspalten i nr. 9/2008

arteriosklerose (fellesbegrep, inkluderer aterosklerose og ateromatose)

arteritis (arteritt) (= arteriebetennelse)

arthritis (artritt) (= leddbetennelse)

arthrosis (artrose)

artifisiell

artralgi

artrose (arthrosis)

arytmi (arrhythmia)

ASA-klassifisering (American Society of Anesthesiologists), ASA-klasse 1 etc.

ASAT – aspartataminotransferase

ascendensprotese

ascites

asfyksi (asphyxia)

asfyktisk

asphyxia (asfyksi)

assay, bruk om mulig prøve el. analyse

AST – antistreptolysintiter

ASTA – antistafylosintiter

asteni (asthenia)

astenisk

astenopi (asthenopia)

astenopisk

asthenia (asteni)

asthenopia (astenopi)

asthma, f.eks. asthma bronchiale (astma)

astma (asthma)

astmatisk

ataksi (ataxia)

ataraksikum, pl. ataraksika

ataxia (ataksi)

atelectasis, f.eks. atelectasis primaria (atelektase)

atelektase (atelectasis)

atero...

aterom (atheroma)

ateromatose, se arteriosklerose

aterosklerose, se arteriosklerose

atheroma (aterom)

ATP – adenosintrifosfat

ATPase (= enzym som spalter ATP)

atrieflimmer (n)

atrieflutter (n)

atrioventrikulær, se AV-blokk, AV-knute

atrieseptumdefekt

attføring, attføringspenger, se trygd, se Språkspalten i nr. 10/2008

audit, bruk kollegabasert læring

aurikulær

australiaantigen, se HBsAg

Australia-SH-antigen, Au-SH-antigen, australiaantigen

autosomalt recessiv

auxologi, bruk auksologi

AV-blokk – atrioventrikulært blokk

AV-knute – atrioventrikulærknute

A-vitamin

A-vitaminmangel

axilla (aksille)

axis, men aksial

azotemi

B

b – blod

bacitracin

baculovirus

baktericid

bakteriemi

balansediagram, ikke forest plot, se Språkspalten i nr. 21/2011

banding, bruk helst gastrisk innsnøring, øsofageal innsnøring; uttrykket brukes også om fargeteknikk

Barretts øsofagus

barsel, -avdeling, -seng

base excess (BE), bruk baseoverskudd, se Språkspalten i nr. 21/1990

baseline, bruk utgangs…, f.eks. utgangsverdier, utgangsmateriale

baselineforskjeller, bruk forskjeller i utgangsverdier

BCG - Bacillus Calmette-Guérin

bedriftshelsetjeneste

benturnover, bruk benomsetning

Bekhterevs sykdom, ikke Bechterew

Bence Jones’ proteinuri (uten bindestrek)

benchmarking – en metode for å måle kvalitet på et helsetiltak, ved å sammenlikne egen praksis eller avdeling med andre praksiser eller avdelinger innen samme medisinske fagområde

benefit-risk-ratio, bruk nytte-risiko-ratio

benign-malign-ratio

benign paroxysmal vertigo of childhood, bruk godartet anfallssvimmelhet hos barn

benzen (= benzol)

benzodiazepin

benzofenon

benzokain

benzol (= benzen)

benzosyre

benzoyl

benzyl

betablokker, pl. -e, se Språkspalten i nr. 8/2013

betalaktam

betamimetika

betareseptor

betatalassemi

bias, bruk f.eks. utvalgsskjevhet, seleksjonsskjevhet, se Språkspalten i nr. 4/1995

bifurkatur

bikarbonat

biologiske legemidler, se Språkspalten i nr. 18/2010 og nr. 11/2019

biopsere

biopsi, se Språkspalten i nr. 14/1993

BiPAP – bilevel positive airways pressure; to ulike positive luftveistrykk el. positivt luftveistrykk med to nivåer, se PAP

blefaritt (blepharitis)

blepharitis (blefaritt)

blindstudie

blinkcelle, målcelle, ikke target cell, se Språkspalten i nr. 24/1990

blod, se fryst

blodcelle, ikke blodlegeme; hvite/røde blodceller, ikke hvite/røde alene, se Språkspalten i nr. 28/1991

blodfløde, bruk blodstrøm

blodgassundersøkelse

blod-glukose eller b-glukose

blodgruppe – A, B, O (bokstaven O), se Språkspalten i nr. 3/2010

blod–hjerne-barriere

blodlapp, ikke blood patch

blodstrøm, ikke blood flow, ikke blodfløde

blodstrømsmåling

blokade

blokk (n), (= blokkering), f.eks. hjerteblokk, se Språkspalten i nr. 8/2013

blokke (= utvide), blokking

blokker (m), f.eks. betablokker, pl. blokkere, se Språkspalten i nr. 8/2013

blokkere (= lage en blokade)

blood patch, bruk blodlapp

blood flow, bruk blodstrøm

blot eller blotting, f.eks. Southern blot

blow out, bruk utblåsing, men blow out-fraktur

B-lymfocytt

blåresept, se Språkspalten i nr. 20/1994

BMI – body mass index, bruk kroppsmasseindeks, men f.eks. BMI < 30 kg/m²

body mass index (BMI), bruk kroppsmasseindeks, men f.eks. BMI < 30 kg/m²

boosterdose, bruk helst forsterkningsdose

boostre, bruk gi en forsterkningsdose

bootstrapping, forslag til norsk oversettelse mottas gjerne. I noen tilfeller: gjentatte tilfeldige utvalg, se Språkspalten i nr. 12-13/2012

borderline, bruk helst grensetilfelle, grensetilstand, emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse o.l.

botulinumtoksin (måles i 100 enheter per mL)

brachycephalus, men brakykefal

bradycardia (bradykardi)

bradykardi (bradycardia)

brakial (brachialis)

brakykefal, men brachycephalus

bremsemedisin, se HAART. Se Språkspalten nr. 11/2015

bronchitis (bronkitt)

bronchus, kun som del av lat. uttrykk, ellers bronkie

bronki...

bronkial

bronkie (m), pl. -r

bronkiol, se Språkspalten i nr. 9/2008

bronkitt (bronchitis)

bronko...

BT – blodtrykk (i sykehistorier og tabeller)

bucca, men bukkal

budbringer-RNA, mRNA (= messenger RNA), se RNA

budbringer-RNA-molekyl

buffycoat, bruk gjerne lettcellelag

burst fracture, bruk eksplosjonsbrudd

butan

butanol

butyl

butylen

bypassoperasjon

byte, f.eks. kilobyte

C

cachexia (kakeksi)

CAG (= cytosin – adenin – guanin)

Calvé-Legg-Perthes' syndrom

calyx, pl. calyces

canalis, f.eks. canalis carpi

cancer, f.eks. cancer bronchialis, ikke bruk ca.; ved generell omtale bruk helst kreft

cancerophobia (kankrofobi)

caput, f.eks. caput femoris

carcinoma (karsinom)

cardia, men kardial

cardiac output, bruk hjertets minuttvolum

caroticus, f.eks. sinus caroticus

carotis

carpus, men karpal

case–control-studie, case–control-undersøkelse, bruk kasus–kontroll-studie, kasus–kontroll-undersøkelse

case-finding, bruk oppsporing av nye tilfeller

cataracta (katarakt)

catarrhus (katarr)

catgut

cauda, f.eks. cauda pancreatis, men kaudal

cava, men kaval

caverna (kaverne)

CD-nummer (= cluster of differentiation), gjelder antigener

cefalosporin, bruk kefalosporin

cefotest

cellulær

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

centroblast

centrocytt

centrom, se sentrom

cephalalgia (kefalalgi)

cephalotomia (kefalotomi)

cephalus, men kefal

...cephalus

cerclage

cerebral

cerebrovaskulær

cervikal, men cervix

cerviko...

cervisitt

cervix, men cervikal

chelat, se kelat

chemotaxis (kjemotakse)

Ch (= omkrets i mm); Charrières skala

chagasteger, se Språkspalten i nr. 4/2010

Chlamydia, bakterie som forårsaker sykdommen klamydia –
klamydiabakterie, se Chlamydia trachomatis, se klamydia, se Språkspalten i nr. 9/2013

Chlamydia trachomatis - genital klamydiabakterie, se klamydia, se Språkspalten i nr. 9/2013

cholat, bruk kolat

choledochus, men kolecystektomi, kolecystitt

CHOP - kombinasjonsterapi med cyklofosfamid, doksorubicin, vinkristin, prednison, se SODA, COP, SOP

chorion, men koriotrop

choriongonadotropin

choroidea, men koroidal

chronic fatigue syndrome, bruk kronisk utmattelsessyndrom, se Språkspalten i nr. 12/2009

chylangioma (kylangiom)

chylothorax, bruk kylotoraks

chylus, men kyløs

chymo..., bruk kymo...

ciklosporin, se Språkspalten i nr. 22/1999

cirkumcisjon, eller omskjæring

cirkumferens

cirrhose (cirrhosis)

cirrhosis (cirrhose)

cirrhøs

13-cis-retinsyre

citrus, men sitronsyre, sitrusfrukt

CK – kreatinkinase

CK-MB – kreatinkinase (M = muscle, B = brain)

claustrophobia (klaustrofobi)

clavicula, men klavikulær

clearance (forslag til norsk oversettelse mottas gjerne)

clonus, men klonisk

cluster, bruk ansamling, klase, klynge

cluster-hodepine, bruk gjerne klasehodepine

CMV, bruk cytomegalovirus

CNS, bruk sentralnervesystemet

coarctatio (koarktasjon)

coccygodynia (= smerter i halebeinet) (koksygodyni)

cochlea, men kokleær

codon, bruk kodon

coeloma (cølom)

coitus, men koital

colectomia (kolektomi)

colitis (kolitt)

collum

Colorectalcancerregisteret

coloscopia, bruk koloskopi

colostomia, bruk kolostomi

colostrum

columna lumbalis (lumbalcolumna)

compliance, bruk helst etterlevelse; i andre sammenhenger: lungeelastisitet, myokards relaksasjonsevne, se Språkspalten i nr. 16/1990

comprehensive behavioral intervention for tics (CBIT), bruk atferdskontrollerende trening ved tics, se Språkspalten i nr. 20/2010

condyloma (kondylom)

confounder, bruk konfunder eller konfunderende faktor, se Språkspalten i nr. 1/2000 og se Språkspalten i 1/2000 og Språkspalten nr. 21/2013

conjunctiva

conjunctivitis (konjunktivitt)

constraint induced movement therapy, bruk trening med begrenset bruk av frisk side, se Språkspalten i nr.4/2007

COP – CHOP uten doksorubicin, se CHOP

copy number variation, bruk kopitallsvariasjon

COPE – Committeee of Publication Ethics

cor, men ...kardi, kardial

corium

cornea, men korneal

corpus, men korporal

corticalis (kortikal)

costa, men kostal

cost benefit, bruk kostnad-nytte

covid-19 – coronavirus disease 2019, se Språkspalten i nr. 6/2020

COX-1, COX-2

COX-2-hemmer

coxalgia (koksalgi)

coxarthrosis (koksartrose)

coxitis (koksitt)

coxsackievirus

CPAP, bruk kontinuerlig overtrykk, se PAP, nCPAP

cremasterrefleks

Creutzfeldt-Jakobs sykdom

crico..., bruk kriko...

crista, pl. cristae

Crohns sykdom

crossover study, bruk overkrysningsstudie, ikke kryssforsøk, se Språkspalten i nr. 8/2012

CRP – C-reaktivt protein

crus, pl. crura

crusta (kruste)

CT – computertomografi

CT-undersøkelse, CT-..., men CT abdomen, toraks; tynnsjikt-CT

cubitus, men kubital, bruk albue

cuff, bruk om mulig mansjett, slynge, tetningsballong, se rotatorcuff

curare, curarisering

14C-urea-pusteprøve

curette, se kyrette

curettage, bruk utskrapning

cutis, men kutan

cut off, bruk grense, grenseverdi

cutting currant, bruk skjærestrøm

CW – continuous wave, bruk kontinuerlig dopplersignal

cyan, cyanose

cyclitis (syklitt)

cyclothymia (syklotymi)

cyklamat

cyklofosfamid

cyklosporin A, bruk ciklosporin

CYP17

cyste (cystis)

cystein

cysticercosis (cysticerkose)

cysticerkose (cysticercosis)

cystin, cystinuri, cystisk

cystis (cyste)

cystitis (cystitt)

cystitt (cystitis)

cystoskopi

cytometri

cytopeni

cytose, cytær, men ...cytt

cytostatikum, pl. cytostatika

...cytt, men cytose, cytær

cøkal

cøkostomi

cøkum

cøliaker (m), pl- -e

cøliaki

cølom (coeloma)

D

d – døgn

dakron

DAMP – deficits in attention, motor control and perception, se ADHD, se Språkspalten i nr. 10/1998

...danning, se -ing-ord

dB – decibel

DDD – defined daily doses; definerte døgndoser

debridement

debrifing (psykiatri)

decorticatio (dekortikasjon)

decubitus, men dekubital

defekasjon

deficit, bruk mangel, underskudd, svikt

dekalin

dekan

dekortikasjon (decorticatio)

dekstral

dekstran

dekstro...

dekstrokardi (dextrocardia)

dekstroponert

dekstrose

delesjon

delirium

delirøs, bruk delirisk

dement, se Språkspalten i nr. 17/2015 og nr. 19/2015

dendritis (dendritt)

dendrittisk

dendritt (dendritis)

denerveringsaktivitet

Kreftforeningen, tidl. Den Norske Kreftforening.

Den norske legeforening, fork. Legeforeningen

Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, tidl. Kvalitetetssikringsfond I og II

Den norske tannlegeforening, fork. NTF

deoksy...

depressiver, ikke depressiva

dermatitis (dermatitt)

dermatitt (dermatitis)

descendens

descendere

deselerasjon (= mots. akselerasjon)

deskvamasjon

deskvamerende

Det norske medicinske Selskab

Det Norske Videnskaps-Akademi

detorkvering

dexter, dextra, dextrum

dextro... , bruk dekstro...

dextrocardia (dekstrokardi)

df – degrees of freedom; frihetsgrader

diabetes type 1, type 1-diabetes

diafragma (diaphragma)

diagnose

diagnoserelaterte grupper (DRG)

diagnostikk

diaphragma (diafragma)

diaré (diarrhoea)

diarrhoea (diaré)

diastase

diatermi

diazo...

dienøstrol

dietetiker

difenyl...

differensial...

difteri-kikhoste-tetanus-vaksine

dikumarol

dilatasjon (dilatatio)

dilatatio (dilatasjon)

dilatator

dilatere

dislocatio (dislokasjon)

dislokasjon (dislocatio)

dislokere

dissekere, disseksjon

distant-flap, bruk regionallapp

distress, se åndenødssyndrom, se Språkspalten i nr. 15/1991

diurese, se Språkspalten i nr. 8/1994

diuretikum, pl. diuretika

diversity, bruk mangfold

diverticulitis (divertikulitt)

diverticulum (divertikkel)

divertikkel (m) (diverticulum)

divertikulitt (diverticulitis)

DNA – deoksyribonukleinsyre

DNA-flowcytometri, bruk DNA-væskestrømscytometri

DNA-mikromatrise

DNase – deoksyribonuklease, se RNase

DNA-fingerprinting

DNA-væskestrømscytometri, ikke DNA-flowcytometri

dobbeltblind undersøkelse

dobbeltblindt forsøk

dobbeltpublisering

doctor’s delay, bruk legeforsinkelse, se patient’s delay

doksorubicin

dolikokefal

donor, pl. -er, se Språkspalten i nr. 10/2010

doppler... f.eks. dopplerekkokardiografi, se laser

dose–respons-sammenheng

Downs syndrom, se Språkspalten i nr. 18/1990

dreperceller, ikke K-celler eller killer cells

DRG – diagnoserelaterte grupper

dr.med.

drop attack, bruk fallanfall

drop foot, bruk droppfot

drop out, bruk frafall

drug of choice, bruk beste preparatvalg, førstevalg(spreparat)

DSM – diagnostic and statistical manual of mental disorders; DSM-III-R, DSM-IV, DSM-5 (NB arabisk tall)

ductus, men duktal

Dukes’ klassifikasjon (etter Cuthbert E. Dukes) (kolorektale svulster)

Dukes metode (etter William Waddell Duke)

duodenal switch, bruk duodenal omkobling

dupleks, dupleksundersøkelse

dysfagi (dysphagia)

dysmenoré (dysmenorrhea)

dysmenorrhea (dysmenoré)

dysphagia (dysfagi)

dyspné

dyspneisk

dystrofi (dystrophia)

dystrophia (dystrofi)

dødelighet, høy/lav dødelighet, kan brukes om både letalitet og mortalitet, se disse, se Språkspalten i nr. 23/2011

dødshjelp, dødshjelpsdebatt

døgnrytme, se Språkspalten i nr. 14/1994

E

Eaton-Lamberts syndrom (myastenisk syndrom)

ebolavirus

ecchymosis (ekkymose)

ECHO-virus – enteric cytopathogenic human orphan virus

eclampsia (eklampsi)

E. coli kortform for Escherichia coli, se Språkspalten nr. 14/2013

E. coli O157

ECT, bruk elektrokonvulsiv behandling, elektrosjokkbehandling

ecthyma (ektym)

ecu (m), -en, pl. -er, -ene

eczema (eksem)

EDTA – ethylenediaminetetraacetic acid; etylendiamintetraeddiksyre

EDTA-blod, -plasma

EEG – elektroencefalografi/-gram

effekter, se fixed effects, random effects

efflorescens (efflorescentia)

efflorescentia (efflorescens)

Ehlers-Danlos´ syndrom

eikosapentaensyre

ejakulasjon

ejeksjon

ejisere

EKG – elektrokardiografi/-gram, 24-timers-EKG, 24-timers-EKG-registrering, 12-kanals-EKG, arbeids-EKG-test

ekinokokk, -ose

ekko, interfaceekko, bruk overgangsekko

ekkodoppler, se ultralyddopplerteknikk

ekkogen, ekkogenitet; hypoekkogen, hyperekkogen, høyekkogen, lavekkogen

ekkorik

ekkymose (ecchymosis)

eklampsi (eclampsia)

eksantem (exanthema)

eksaserbasjon (exacerbatio)

eksem (eczema)

eksematøs

ekserese (exairesis)

eksessiv

eksfoliativ, eksfoliere

eksidere

eksisjon

eksitasjon

eksitere

ekskoriasjon (excoriatio)

ekskresens (excresentia)

ekskresjon

ekso...

eksokrin

ekson

eksostose (exostosis)

ekspanderer (m), pl. -e, -erne

ekspektorat

ekspektorere

ekspirere

ekspirium

eksplorasjon

eksponering, se Språkspalten i nr. 14/1997 og 16/1997

ekstendere

ekstensor (extensor) (=strekkemuskel)

ekstirpasjon (exstirpatio)

ekstirpere, ekstirpasjon

ekstra... , både i betydningen i tillegg til, og utenfor

ekstremitet

ekstrofi (extrophia)

ekstubere

eksudat, eksudativ, eksudasjon

ekssufflere, ikke exsufflere

...ektasi

...ektomi

ektopisk

ektym (ecthyma)

ekvivalenter (enheten), bruk mol

Eldre lægers forening (Elf)

elektroencefalografi/-gram

elektrokonvertere, elektrokonvertering

elektrolytisk

elektrolytt

ELISA – enzyme linked immunosorbent assay

embolisme, se Språkspalten i nr. 20/1992, nr. 27/1993 og  15/2013

embolus (m), pl. -er, se Språkspalten i nr. 20/1992, nr. 27/1993 og nr. 15/2013

emfysem (emphysema)

EMG – elektromyografi/-gram

empati

emphysema (emfysem)

empowerment, bruk styrking, se Språkspalten i nr. 5/2001

empty sella, bruk tom sella

empyem (n), pl. -er

enantem (enanthema)

enanthema (enantem)

encefalitisk

encefalitt (encephalitis)

encefalopati

encephalitis (encefalitt)

encephalon

ende-til-ende-anastomose

endokard, endokarditt

endokrin

endoloop, bruk endoslynge

endorfin

endose...

endotel

endotelin

engangsdose

enkeltbasevariasjon eller enkeltnukleotidpolymorfisme (single nucleotide polymorphism), se Språkspalten i nr. 23/2007

enkeltnukleotidpolymorfisme eller enkeltbasevariasjon (single nucleotide polymorphism), se Språkspalten i nr. 23/2007

enkeltsutursynostoser, men multisutur kraniosynostose

enkoprese

enlegepraksis

entrapment, bruk inneklemming

enucleatio (enukleasjon)

enukleasjon (enucleatio)

enzym

epicondylus, f.eks. epicondylus lateralis (epikondyl)

epikard

epikondyl (epicondylus)

epikondylitt (epicondylitis)

epileptiker, se Språkspalten i nr. 10/2013

epistakse (epistaxis), bruk helst neseblødning

epistaxis (epistakse)

epistemologi, se Språkspalten i nr. 2/1994

epitel

epiteliom (epithelioma)

epithelioma (epiteliom)

Epstein-Barr-virus, Epstein-Barr-virusinfeksjon

eradikere, eradikasjon, bruk helst utrydde, utryddelse, se Språkspalten i nr. 3/2005

ERCP – endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi

ervervet immunsviktsyndrom, aids, ikke AIDS

erytem (erythema)

erythema (erytem)

erytroaplasi, se Språkspalten i nr. 22/1993

erytrocytt, erytrocytær

erytropoese

erytropoetisk

erytropoietin

eschara, men eskar…

ester (m), pl. -e

etan

etanol

eter

ethmoidalis (etmoidal)

etmoidal (ethmoidalis)

etterlevelse, se compliance

etyl

etylen

eufori (euphoria)

euforiserende

eugenikk

eugenisk

eukalyptus

euphoria (eufori)

eutanasi, bruk også dødshjelp, se Språkspalten i nr. 14/1999

eutyreot/eutyroid, se Språkspalten i nr. 10/2002

evidence based medicine, bruk kunnskapsbasert medisin, se Språkspalten i nr.15/1996

evidens (= det som er kjent, innlysende), bruk gjerne kunnskap, vitenskapelig grunnlag

evoked potentials, bruk hendelsesrelaterte potensialer, ikke reaksjonspotensialer, se Språkspalten i nr. 9/2010

exacerbatio (eksaserbasjon)

exairesis (ekserese)

exanthema (eksantem)

excoriatio (ekskoriasjon)

excresentia (ekskresens)

exo... , bruk ekso...

exon, bruk ekson

exophthalmus, f.eks. exophthalmus intermittens

exostosis (eksostose)

exstirpatio (ekstirpasjon)

exsufflatio, bruk helst utsuging

exsufflere, bruk ekssufflere, suge ut

extensor (ekstensor) (= strekkemuskel)

extra... , bruk ekstra..., både i betydningen i tillegg til, og utenfor

extrophia (ekstrofi)

F

F – fork. for french (måleenhet, f.eks. for tykkelsen på kateter), symbol for fluor, symbol for fahrenheit

French-skalaen (french 18 = 6 mm diameter)

FAB-klassifikasjon (= French-American-British)

facial (facialis)

facialis (facial)

fagfellevurdering, se Språkspalten i nr. 24/2006

failure to thrive, bruk dårlig trivsel, mistrivsel

falciparummalaria

falangeal

fallanfall

falskt positiv, pl. falskt positive (tilsvarende negativ(e)), se Språkspalten i nr. 4/2011 

farmakon, pl. farmaka

faryngeal

farynks

fascia (fascie)

fascie (m) (fascia)

fasciell

fascikulær, fascikulasjon

fastende blodsukkernivå, ev. fasteblodsukker

fastende glukosenivå, insulinnivå

fastlegesystem, -ordning

fatal, se Språkspalten i nr. 9-10/2011

fatty streaks, bruk fettstriper

fauces

faukal

FCO2 (E) – CO2-fraksjonen i ekspirasjonsluft, ikke FECO2

FDA – Food and Drug Administration

feces, ikke fæces

FECO2, bruk FCO2 (E)

feedback, bruk helst tilbakemelding, tilbake...

fee-for-service payment, bruk stykkprisbetaling

fekal, fekalia

fekalitt

fekulent

fenacetin

fenantren

fenazon

fenoksybenzamin

fenol

fenolftalein

fenotiazin

feokromocytom (pheochromocytoma)

ferrokelatase

FEV – forsert ekspiratorisk volum

FEV1 – forsert ekspiratorisk volum etter ett sekund, se SFEV1

fibrinolyse, bruk fibrinolytisk behandling

FIGO-stadium I, IA, II

fimose (phimosis)

FISH – fluorescent in situ-hybridisering(steknikk)

finnålsaspirasjon (cytologi), se grovnålsbiopsi

FIO2, bruk FO2  (I)

Fishers eksakte test (ikke Fishers χ2-test)

fissur

fixed effects, bruk faste effekter; se random effects

fL – femtoliter; f.eks. MCV 123 fL

flap, flapping, se Språkspalten i nr. 28/1993

flebitt (phlebitis)

fleksur, men flexura coli

flerlegepraksis

flerling, f.eks. flerlingfødsel

flow, bruk strøm, strømning, f.eks. strømningshastighet

flow, i kombinasjon med trykk, se trykk

flowcytometri, bruk væskestrømscytometri

flowmetri, bruk blodstrømsmåling, ev. urinstrømsmåling

fluor, fluorid

fluorescens

fluorescere

flushing, bruk rødme

fløde, bruk strøm

flåttbåren encefalitt, skriv gjerne skogflåttencefalitt

FO2 (I) – O2-fraksjonen i inspirasjonsluft, ikke FIO2

Food and Drug Administration (FDA)

foetus (føtus)

fokal

FOKLUS, se NOKLUS

fokusere, fokusering, se Språkspalten i nr. 3/1997

foleykateter

folinsyre, ikke folsyre; serum-folinsyre el. s-folinsyre; erytrocytt-folinsyre el. e-folinsyre, se Språkspalten i nr. 24/2007

Folkehelsa, fork. for Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

folkeregisteret

folketrygden

follikkel, follikulær

follow-up, bruk oppfølging

fontanell (m)

forearm flap, bruk underarmslapp

forbehold, se Språkspalten i nr. 30/1993

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS)

foreskrive (= ordinere, bestemme, anbefale), f.eks. legen foreskrev diett og klimaforandring; etter foreskrevne regler; pasienten tok sin foreskrevne medisin, se forskrive, se Språkspalten i nr. 19/2011

foreskrivning (= veiledning om bruk av medikamenter, mosjon, mat, drikke etc.), f.eks. legens foreskrivning av fullstendig ro, se forskrivning

forest plot, bruk balansediagram, se Språkspalten i nr. 21/2011

forfordelt, se Språkspalten i nr. 19/2001

forholdsregler

forhøyet

forløper, ikke precursor

forløse, se Språkspalten i nr. 13-14/2006

formaldehyd

forskrive (= bestille skriftlig), f.eks. legene forskriver store mengder sovemedisiner per år; medisin forskrevet på blåresept, se foreskrive, se Språkspalten i nr. 19/2011

forskrivning (= skriftlig rekvirering, f.eks. på resept), f.eks. legemiddelforskrivning, forskrivningssedler, legers forskrivningspraksis etc., se foreskrivning

forstadium, ikke precursor

Forsvarets sanitet (FSAN)

fortetning, se Språkspalten i nr. 6/2013

fosfamid

fosfen

fosgen

fractura (fraktur)

fragilt X-syndrom, se X-kromosom

fraktur (fractura)

french, fork. F

frigjørende faktor, ikke releasing factor

frigjørende hormon, f.eks. hypotalamiske frigjørende hormoner

fronto-naso-orbital, f.eks. fronto-naso-orbital-regionen

frossen skulder = adhesiv kapsulitt

frosset (f.eks. personen var frosset i hjel), se fryst, se Språkspalten i nr. 22/1992

frozen shoulder, bruk frossen skulder, adhesiv kapsulitt

fruktose

fryst (f.eks. dypfryst blod), ferskfrosset blod, bruk nytappet og fryst blod, se frosset, se Språkspalten i nr. 22/1992

FSH - follikkelstimulerende hormon

ftalsyre

ftisis (phtisis)

fuksin

fundoplikasjon

funiculus (funikkel)

funikkel (funiculus)

funksjonshemning, funksjonshemmet, helst ikke handikap(p), handikappet, se Språkspalten i nr. 15/2009

furan

furunkulitt

FVC, se FVK

FVK – forsert vitalkapasitet, tidl. FVC

Fylkesdelen av ordningen for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (FOKLUS), se NOKLUS

Fylkeslegen/fylkeslegen, se Språkspalten i nr. 6/1997

fylling, venefylling, fyllingstrykk

fytol

fæces, bruk feces

førstelinjetjenesten

føtal

føtus (foetus)

G

GABA – gammaaminobutyric acid (gammaaminosmørsyre)

Gades institutt

galactosemia, bruk galaktosemi

galaktose

ganciklovir

GAS – gruppe A-streptokokker (forkortelsen kan brukes i sammensatte ord, skrives ellers fullt ut)

gastrectomia, bruk gastrektomi

gastrisk

gastrisk sleeve, bruk langsgående ventrikkelreseksjon

gastroskopi

gauge (måleenhet), fork. gg

gelatin

generaliserte tonisk-kloniske anfall

generiske legemidler (= som markedsføres under generisk navn), se Språkspalten i nr. 26/1997

Genève, Genèvekonvensjonene

genital klamydia/genital klamydiainfeksjon, forårsaket av bakterien
Chlamydia trachomatis, se Chlamydia trachomatis, se Språkspalten i nr. 9/2013

gerodontologi

gestasjons... , bruk svangerskaps...

gestasjonsalder, se svangerskapsalder eller svangerskapsvarighet

gg – gauge (måleenhet)

giemsafarging, men May-Grünwald-Giemsa-farging

Giftinformasjonen, tidl. Giftinformasjonssentralen

gingiva, gingival

glandel (glandula), bruk helst kjertel, lymfeknute

glandelsvulst, bruk lymfeknutesvulst

glandula (glandel)

glaukom

glioblastom (n) (glioblastoma)

glioblastoma (glioblastom)

gliom (n) (glioma)

glioma (gliom)

glossitis (glossitt)

glossitt (glossitis)

glukosamin

glukose

glukosuri

glukosylere

glutansyre

glutation

glykan

glykemi

glykere

glykogen

glykogenese

glykol

glykosid

glyoksylsyre

glyseridemi

glyserol, tidl. glyserin

glyserylnitrat, tidl. nitroglyserin, nitroglyserol, bruk glyseroltrinitrat

glyseroltrinitrat

glysin

golfkrigssyndromet

gonoré (gonorrhoea)

gonoreisk

gonorrhoea (gonoré)

graft, bruk helst transplantat, ev. karprotese, aortaprotese

graft versus host disease, bruk transplantat-mot-vert-sykdom

gramfarging, se giemsafarging

gramnegativ

grampositiv

grand mal-anfall

granulocytopen, se Språkspalten i nr. 25/1992

granulocytopeni (granulocytopenia)

granulocytopenia (granulocytopeni)

granulocyttkolonistimulerende faktor

granulocytt-makrofag-kolonistimulerende faktor

Graves’ sykdom

GRE – glykopeptidresistente enterokokker, se VRE

GRF, bruk veksthormonfrigjørende faktor

groin-flap, bruk lyskelapp

grovnålsbiopsi el. sylinderbiopsi (histologi), se finnålsaspirasjon

GT – gammaglutamyltranspeptidase/-transferase

guide gutter, bruk ledesonde

guide wire, bruk ledevaier

gule negler-syndrom (yellow nail syndrome), NB flertall (negler) på norsk

GVH – transplantat-mot-vert-reaksjon, -sykdom

gynekomasti

H

h, fork. for time internasjonalt, se t

H2 – histamin2-reseptor

haematopoiesis (hematopoese)

Haemophilus influenzae

Haemophilus influenzae type b

haemorrhagia (hemoragi)

hallusinogen

hallusinose

halotan

HAMD – Hamilton Depression Rating Scale

handikap(p) (n), -et, se funksjonshemning

handikappet, bruk helst funksjonshemmet, se Språkspalten i nr. 9/1998

hannrotter, F344-hannrotter

harde endepunkter, skriv helst om, f.eks. sykelighet og dødelighet

Haukeland universitetssjukehus

HAV, bruk hepatitt A-virus

Hb – hemoglobin

HbA1c – glykosylert hemoglobin A

HbA2 variant av hemoglobin som det normalt er lite av, men mye ved talassemi

HBcAg – hepatitt B-kjerneantigen (core), bruk gjerne hepatitt B-kapsidantigen

HBeAg – hepatitt Be-antigen

HBsAg – hepatitt B-overflateantigen (surface), tidligere kalt australiaantigen

HBs-antigen, bruk HBsAg, se HBsAg, HBcAg, HBeAg

HBV, bruk hepatitt B-virus

HCG – humant choriongonadotropin

HCV, bruk hepatitt C-virus

HDL – high density lipoprotein

heksa...

hekso...

Helicobacter pylori, tidl. Campylobacter pylori

Helse-Norge

Helseregionene:
 – Helse Sør-Øst
 – Helse Midt-Norge
 – Helse Vest
 – Helse Nord

Helsetilsynet, fork. for Statens helsetilsyn

Helsinki-erklæringen/Helsinki-deklarasjonen

HELTEF – Stiftelsen for helsetjenesteforskning

hem-, ikke heme-, f.eks. hem-hem-interaksjon

hemat...

hematokrit

hematoksylin

hematom (n), pl. -er

hematopoese (haematopoiesis)

hematopoetisk

HEMIL-senteret (ved Universitetet i Bergen)

hemin

hemjern

hemning, helst ikke inhibisjon

hemoglobin, f.eks. Hb 12,8 g/dL

hemolyse

hemoptyse (m), pl. -r

hemoragi (haemorrhagia)

hemoragisk

hemoroidal

hemoroide, pl. -r (haemorrhois, pl. haemorrhoides)

hendelsesrelaterte potensialer (= evoked potentials), ikke reaksjonspotensialer, se Språkspalten i nr. 9/2010

hepar

heparin

hepatiko...

hepatitt B-vaksine

hepatitt (hepatitis)

heptan

hereditær ikke-polypøs kolorektal cancer

herpes

herpes simplex-virus

herpes simplex-virus type 1, eller herpes simplex type 1-virus, HSV-1; samme mønster gjelder for type 2

herpes simplex 1-virusencefalitt, eller HSV-1-encefalitt

herpes simplex 1-virus, eller HSV-1

Hg – kvikksølv (og tilsvarende symboler for andre grunnstoffer)

hilum (tidl. hilus), se Språkspalten i nr. 18/1994

histogenese

histokompatibilitet, se vevsforlikelighet

hiv – humant immunsviktvirus, ikke HIV

hivantistoff

hivantistoffpositiv

hivpositiv

hjelpercelle, se T-hjelpercelle

hjelpetrengende

hjernedød, bruk total hjernenekrose, ev. hjerneødeleggelse

hjerteblokk, se betablokker, se Språkspalten i nr. 8/2013

hjerteinfarkt

hjerte-lunge-maskin

hjerte- og karsykdommer

hjerteminuttvolum, ikke cardiac output

HLA-antigen - humant leukocyttantigen (vevstypeantigen)

HLA-B27-antigen

HLA-klasse, f.eks. HLA-klasse I

HLA-peptidkompleks

HLR minus, ikke R-   

HMAS, se høydosebehandling…

HMA-CoA-reduktase (=hydroksymetylglutaryl-koenzym A-reduktase)

hode-hals-området

homøoboks, se Språkspalten i nr. 12/1993

homøopati

homøotisk

homøostase

hospice (forslag til norsk oversettelse mottas gjerne)

hospital (adj), brukes ikke, se prehospital

hot biopsi - biopsi med varmekoagulasjon, varmekoagulasjonsbiopsi

hovedstammestenose, venstre hovedstamme-stenose

HRCT – high resolution computer tomography, bruk høyoppløsningscomputertomografi ev.

høyoppløsnings-CT

hudtype I, II, III IV

Human Genome Project (HGP), Humant genom-prosjektet. Internasjonalt vitenskapelig prosjekt med basis i USA, som tar sikte på å kartlegge den samlede menneskelige arvemasse. En internasjonal forskerorganisasjon, HUGO, er opprettet for å koordinere prosjektet

Human Genome Organisation (HUGO)

human vevsplasminogenaktivator, se tPA

humant immunsviktvirus, hiv, ikke HIV

humant papillomavirus

humant T-cellelymfotropt virus, HTLV-I; HTLV-II

HVPU – Helsevernet  for psykisk utviklingshemmede, nedlagt

hydrazon

hydrocefalus (hydrocephalus)

hydrocele (n)

hydrokarbon

hydroklorid

hydroksid

hydroksy...

hydroksymetylglutaryl-koenzym A-reduktaseaktivitet

17α-hydroksyprogesteron; testosteron/ 17α-hydroksyprogesteron-ratio; testosteron/17-OH-progesteron-ratio

hyperkalemi

hyperkalsemi

hyperkalsuri

hyperkapni – patologisk økt pCO2 i blodet

hyperkarbi – patologisk økt pCO2 i blodet

hyperkinetisk forstyrrelse, se MBD, DAMP, ADHD, se Språkspalten i nr. 10/1998

hyperlipemi, bruk hyperlipidemi, se lipidemi, se Språkspalten i nr. 17/2000

hyperlipidemi

hypernatremi

hyperoksemi – økt mengde av totaloksygen i blodet

hypnotikum, pl. hypnotika

hypokapni – patologisk nedsatt pCO2 i blodet

hypokarbi – patologisk nedsatt pCO2 i blodet

hypokonder, hypokondri

hypokrom

hypoksemi – nedsatt mengde av totaloksygen i blodet,se Språkspalten i nr. 7/2017

hypotalamisk

hypotalamus

hypotermi

hypotyreose

høydosebehandling med autolog stamcellestøtte

høyoppløsningscomputertomografi, ev. høyoppløsnings-CT, se HRCT

I

IA-avtalen – Avtalen om inkluderende arbeidsliv

ICD – klassifikasjonssystem for diagnoser (f.eks. ICD-10)

ICPC – International Classification of Primary Care, klassifikasjonsverktøy for primærhelsetjenesten

icterus, men ikterisk

IE – internasjonal enhet (måleenhet) (norsk)

IgA – immunglobulin A, IgA-nefritt (IgAN)

IgD – immunglobulin D

IgE – immunglobulin E

IgG – immunglobulin G

IgM – immunglobulin M

ikke-, helst ikke non-

ikke-invasiv

ikke-reseptorantistoffer

ikke signifikant, f.eks. forskjellen er ikke signifikant, derimot ikke-signifikante forskjeller

ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID), NSAID kun i sammensetninger, f.eks. NSAID-midler

ikterisk

iktyose

ileocøkal

ileostomi

ileotomi

iliaca, kun som del av lat. uttrykk, f.eks. a. iliaca

iliakal, ikke iliaka...

iliosakral

imaging, bruk bildediagnostikk

imidazol

immunglobulin-supergenfamilien, ikke supergener

immunkompromittert

immunoassay, bruk immunologisk analyse, se assay

immunpositivitet

immunsuppresjon, ikke immuno...

immunsuppressiv (n), pl. -er

impingement, bruk inneklemming, se Språkspalten i nr. 18/2001

inborn error of metabolism, bruk medfødt stoffskiftefeil

incest, insest, se Språkspalten i nr. 3/1993

incidens, bruk insidens

incisiv (= fortann), incisal (adj.)

incidere

incisjon

incitament

incitere

indeks

indisium

indoksyl

infarctus, f.eks. infarctus myocardii (infarkt)

infarkt (n)

infarsere

infeksiøs, se Språkspalten i nr. 24/1994 

inferiør

infibulasjon

infisere

inflammatorisk tarm, bruk inflammatorisk tarmsykdom

influensa, se Språkspalten i nr. 3/2012

informasjonsteknologi (IT)

infundere

infusjon

inguinalis (ingvinal)

ingvinal (inguinalis)

inhibisjon, bruk helst hemning

injeksjon

injisere

injury-mønster, bruk skademønster

inkarserere, inkarserasjon

inkontinens, stress..., urge...

inngift, bruk tilførsel, innsetting

innleggelse

innervasjon

innstikkssted

inokulasjon

inositol

INR – International Normalized Ratio, se Språkspalten i nr. 22/1998

insekticid

insersjon (insertio)

insertio (insersjon)

insest, incest, se Språkspalten i nr. 3 /1993

insidens (= hyppighet), ikke incidens; insidensratio, se Språkspalten i nr. 20/2012

in situ

instillere, se Språkspalten i nr. 1/1994

insulin-like growth factor, bruk insulinliknende vekstfaktor

intensivmedisin

"intention to treat"-prinsippet, bruk behandlingsintensjonsprinsippet, skriv gjerne om

intention to treat, bruk helst i den hensikt å behandle

interfaceekko, bruk overgangsekko

interfalangealledd

interferon-α el. alfainterferon, ikke interferon-alfa

interkurrent

intermitterende

International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW); norsk avdeling: Norske leger mot atomvåpen (NLA)

internist, bruk indremedisiner

internkontroll - system for planlegging, utførelse og vedlikehold av virksomhet og tjenester, i samsvar med allment aksepterte faglige normer og krav fastsatt i lov eller i medhold av lov, forskrifter eller retningslinjer, se kvalitetskontroll

interstitiell

intoksikasjon

intraartikulær

intracytoplasmatisk spermieinjeksjon, se Språkspalten i nr. 19/2007

intrakranial, intrakraniell

intrakraniell, intrakranial

intratekal

intravenøs, ikke i.v.

intravenøse stoffmisbrukere

intrinsic factor, bruk intrinsisk faktor, se Språkspalten i nr. 20/1993

intrinsisk faktor, ikke intrinsic factor, se Språkspalten i nr. 20/1993

intron

invasiv, minimalt invasiv kirurgi

inversjon, invertert

in vitro-aktivitet

in vitro-fertilisering, ikke IVF

in vivo

iohexol, bruk joheksol

ion

IPPNW – International Physicians for the Prevention of Nuclear War, se NLA

IRDS – ikke brukt terminologi lenger, se RDS

irritabel tarm-syndrom

ischemia (iskemi)

ischialgia (isjialgi)

isjialgi (ischialgia)

isjias

iskemi (ischemia), nærkomplett iskemi, se Språkspalten i nr. 8/2001

iskemisk

isotopundersøkelse

IU – international unit (måleenhet) (brukes i engelsk sammendrag), se IE

J

Jahreprisen

JJ-kateter, JJ-stent

jod

jodoform

joheksol, ikke iohexol

Johns Hopkins University

joint ventures, bruk samarbeidsprosjekter

JT-intervall, se ST

K

kadaverin

kakeksi (cachexia)

kakektisk

kalemi

kalprotektin

kalsemi

kalsidiol

kalsinose

kalsinøs

kalsipotriol

kalsitonin

kalsium

kalsuri

kankrofobi (cancerophobia)

kankroid

kankrøs, ikke cancerøs

kanyle, kanylering

kapillar (n), se Språkspalten i nr. 1/2008

kapillær (adj.), se Språkspalten i nr. 1/2008

...kapni

kapronsyre

kapsid

kapsidantigen, se HBcAg, se Språkspalten i nr. 6/1993

kar

karbamid, helst ikke urea eller urinstoff

karbazol

karbohydrat

karbohydratfattig transferrin

karboksylase

karboksylsyre

karbolsyre

karbonat

karbondioksid

karbonyl

karbosyklisk

kardanning

...kardi, men cor

kardial, men cor

kardio...

karditt

karies

kariogen, f.eks.: sukker er kariogent, se kariøs

kariologi

kariøs, f.eks.: tannen er kariøs, se kariogen

karnitin

karoten

karotin

karpal, men carpus

karradiologi

karsinogen, karsinogenese

karsinoid

karsinom (n) (carcinoma)

karsinomatose

karsinomatøs

kasein

kaseøs

kasuistikk

kasus, se pasient

kasus–kontroll-undersøkelse, kasus–kontroll-studie

katabolsk

katalase

katarakt (cataracta)

katarr (catarrhus)

katarralsk

katekin

katekolamin

kateter (n), -et, pl. -tre, trene

kation

kaudal, men cauda

kausal

kausalgi

kaval, men cava

kaverne (caverna)

kavernøs

kavitet

K-celler (killer cells), bruk dreperceller

kefal, men cephalus, se Språkspalten i nr. 10/1995

kefalalgi (cephalalgia), se Språkspalten i nr. 10/1995

kefali, se Språkspalten i nr. 10/1995

kefalosporin, se Språkspalten i nr. 10/1995

kefalotomi (cephalotomia)

kelator, f.eks. jernkelator

keratin

keton

khikvadrat, ikke χ​2

khikvadrattest, ikke χ​2-test

KI – konfidensintervall, forklares første gang

killer cells, bruk dreperceller

kinidin

kinin

kinolon

kinon

Ki-ras-analyse

Kirkens Nødhjelp

Kirkens SOS

kit, bruk analysesett, utstyrspakke, testsett, se Språkspalten i nr. 7/2004

KITH – Kompetansesenter for IT i helsevesenet

kjemoresistens

kjemotakse (chemotaxis)

kjemoterapeutikum

kjemoterapeutisk

kjernemagnetisk resonans, bruk magnetisk resonanstomografi, MR (om bildefremstilling) eller magnetspektroskopi

klaff (m), pl. -er; f.eks. hjerteklaff, mitralklaff

klaffe... , f.eks. klaffefeil

klamydia – sykdom forårsaket av klamydiabakterien, bakterien Chlamydia, se Chlamydia, se Språkspalten i nr. 9/2013

klamydiaantistoffpositiv

klamydiabakterie, se Chlamydia, se Språkspalten i nr. 9/2013

klamydiapositiv

klasehodepine

klaustrofobi (claustrophobia)

klavikulær, men clavicula

klindamycin

klinikk = bygning, institusjon, f.eks. Røde Kors Klinikk

klinikken = klinisk ..., bruk den kliniske del av studiet, den kliniske utdanning, klinisk arbeid, kliniske funn, etc.

klofibrat

kloksacillin

klonisk, men clonus

kloral

kloramfenikol

kloretyl

klorheksidin

klorid

kloroform

klorofyll

klorokin

klorpromazin

klyks, ikke klyx

klyster, se Språkspalten i nr. 6/1995

klyx, bruk klyks

knockoutmus, for eksempel av typen p53-/- el. p53+/-

knusningsskade, se kontusjon

koagel (n)

koagulant (m), pl. -er

koarktasjon (coarctatio aortae)

kocherisering

kodein

kodon

koenzym

koffein

kohortundersøkelse

koital, men coitus

kokain

...kokker

kokleær, men cochlea

koksalgi (coxalgia)

koksartrose (coxartrosis)

koksitt (coxitis)

koksygodyni (coccygodynia), se Språkspalten i nr. 24/2001

kolangiografi

kolangiopankreatikografi

kolangitt

kolat, ikke cholat

kolecystektomi, kolecystitt, men choledochus

koledoko...

koledokotomi

kolektomi (colectomia)

kolera

kolestase

kolesterol, ikke kolesterin eller cholesterol

kolesterol, -nivå, -verdi, -konsentrasjon

koliform

kolikk

...kolin

kolinerg

kolinesterase

...kolisk

kolitt (colitis)

kolkisin

kollagen

kollaps (m)

kollateral

kollegabasert læring – systematisk, kritisk vurdering av medisinsk praksisutøvelse, med hensikt å klarlegge tilfredsstillende og utilfredsstillende forhold, i samråd med en eller flere personer tilhørende samme faggruppe eller andre kompetente personer, se Språkspalten i nr. 12/1992

kolloidal

kolon

kolonistimulerende faktor, se granulocytt-kolonistimulerende faktor

koloskopi (coloscopia)

kolostomi (colostomia)

kols – kronisk obstruktiv lungesykdom, forkortelsen forklares første gang og brukes med måte

koma, men coma hepaticum

komatøs

komminutt

kommissurotomi

kommunelege I, II

komorbiditet

kompartment (= rom, kammer, også (muskel)losje), pl.-s

kompartmentsyndrom

Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH)

kondom

...kondri

kondrom, kondrosarkom

kondyl

kondylom (condyloma)

konfidensintervall (KI – forklares første gang)

konfunder, ikke confounder, se Språkspalten nr. 21/2013

konfundering, se Språkspalten i nr. 1/2000

kongenital, bruk helst medfødt

kongenitt, bruk helst medfødt

konjunktivitt (conjunctivitis)

konkordans

konneks

konsangvinitet (= slektskap)

konsens eller konsensus, men konsensusrapport

konsepsjon

konstant, se Språkspalten i nr. 11/2012

kontinuerlig, se Språkspalten i nr. 11/2012

kontorblodtrykk

kontraincisjon

kontraindisert

kontraktur

kontraseptiv

kontroller, bruk kontrollpersoner, kontrollgrupper osv.

kontusjon, bruk også knusningsskade

konus

KOPF (= kontinuerlig, omfattende, personlig, forpliktende), prinsipp for allmennpraktikere

kopitallsvariasjon (copy number variation)

koprogen, fork. for koproporfyrinogen, se urogen

koprostase

kordocentese

koriotrop, men chorion

korneal, men cornea

korona

koronar...

koronarflow, bruk koronar gjennomblødning, blodstrøm

koronarsyndrom, akutt koronarsyndrom

koronavirus

korporal, men corpus

korrelasjon, se Språkspalten i nr. 7/2004

korteks (cortex)

kortikal (corticalis)

kortikoid

kortikosteroid

kortisol

kortison

kostal, men costa

kostalbue

kostnad-effekt-analyse, ikke cost effective analyse

kostnad-nytte-analyse, ikke cost benefit analyse

kostnads-/nyttemessig

kostnadseffektiv

kotvilling

kozymase

kPa – kilopascal (måleenhet)

kr, fork. for kroner; kr 2,50

kranial

kranio...

kraniotomi

kranium (cranium)

kreatin

kreatinin

kreatinkinase

Kreftforeningen, tidl. Den Norske Kreftforening

Kreftregisteret

kresol

kretin, hypokretin

kribriform (= silliknende)

kriko..., ikke crico...

krikotyreotomi

...krom

kromaffine celler

kromatose

kromosom, se X-kromosom, Y-kromosom

kromosom 14q

kronifisering (gjøre kronisk)

kronisk obstruktiv lungesykdom, se kols

kronisk tretthetssyndrom, bruk kronisk umattelsessyndrom, se Språkspalten i nr. 12/2009

kronisk utmattelsessyndrom, se Språkspalten i nr. 12/2009

kropp, se Språkspalten i nr. 17/1995

kroppsmasseindeks, ikke body mass index, se BMI

kroton...

krural...

kruste (crusta)

krybbedød (= plutselig uventet spedbarnsdød), å dø av krybbedød

kryo...

kryptogenetisk

kryptorkid

kryptorkisme

krysin

kryssforsøk, ikke crossover, se overkrysningsstudie, se Språkspalten i nr. 8/2012

kubital, men cubitus

kugalskap (= bovin spongiform encefalopati, BSC)

...kulær

kumarin

kumarol

kunnskapsbasert medisin, se Språkspalten i nr. 15/1996

kupfferceller

kurasjon

kurativ

kutan, men cutis

kvadriplegi

kvalitetskontroll, se kvalitetsstyring

kvalitetssikring – kontinuerlig overvåking av utførelsen av medisinske tjenester, omfatter problemidentifikasjon og vurdering av produktkvaliteten

Kvalitetssikringsfond I – Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring av legetjenester utenfor sykehus, nå Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Kvalitetssikringsfond II – Den norske lægeforenings fond for standardisering og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten, nå Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

kvalitetsstyring – det å sjekke regelmessig, som en integrert del av daglig praksis, at en helsetjeneste holder definert kvalitetsnivå (standard). Begrepet erstatter "kvalitetskontroll", som er på vei ut av helsevesenet

kvalitetsutvalg – utvalg ved helseinstitusjon, som skal fungere som et rådgivende organ for ledelsen, vurdere kvalitetsbrudd og arbeide med prosjekter for å forbedre kvalitet

kvantitere (= kvantifisere), se Språkspalten i nr. 27/1992

kybernetikk

kylangiom (chylangioma)

kylektasi

kylotoraks, ikke chylothorax

kyløs, men chylus

kymo..., ikke chymo...

kyrette

L

labial (labialis)

laceratio (laserasjon)

lactatio (laktasjon)

lagmannsretten, men Høyesterett

laksantium, pl. laksantia

laksativ

laksermiddel

laktacidemi

laktamase

laktasjon (lactatio)

laktat

laktose

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Landsforeningen for kosthold og helse

Landsforeningen for trafikkskadde

Landsforeningen mot AIDS (LMA), nå HivNorge

Landsforeningen mot Kreft, nå Kreftforeningen, ikke Den Norske Kreftforening

landsstyremøtet

Langerhans’ øyer el. langerhansøyer

langerhanske øyer

langtidsvirkende/lengevirkende, se Språkspalten i nr. 6/2009

laparoskopi, laparoskopør

laparotomi

lapplastikk, lapprotese

l-arginin (l = levo)

large dense core vesicles, såkalte store vesikler med kjerne med høy tetthet

laryngeal

larynks

laser, se ultralyd

laserasjon (laceratio)

laserdoppler..., f.eks. laserdopplerteknikk, laserdoppler-blodstrømsmåling, blodstrømsmåling ved laserdopplerteknikk, se ekkodoppler

lateks

latumkondylom (condyloma latum)

lavage (= skylling), f.eks. peritoneal lavage

LD – laktatdehydrogenase

LD – letal dose  (dødelig dose for 50 % av forsøksdyrene)

LDL – low density lipoprotein

l-dopa, eller levodopa

LE-celler – lupus erythematosus-celler

lecitin

ledekanyle

ledevaier, ikke guidewire

lege, læge, lækjar, se Språkspalten i nr. 24/2009

leg og lærd, legfolk

lege-for-lege-ordningen

legelege, legepasient

lege–pasient-forhold

Legeforeningen, fork. for Den norske legeforening

Legeforeningens forskningsinstitutt, nå Legeforskningsinstituttet (LEFO)

Legeforskningsinstituttet (LEFO), tidl. Legeforeningens forskningsinstitutt

Leger Uten Grenser

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), tidl. Offentlige legers landsforening (OLL)

legevakten, men Legevakten (i Oslo, Bergen Trondheim etc.)

LEON-prinsippet - laveste effektive omsorgsnivå

lengevirkende/langtidsvirkende, se Språkspalten i nr. 6/2009

leppe-kjeve-gane-spalte

letal, se Språkspalten i nr. 9-10/2011

letalitet (= en sykdoms alvorlighetsgrad, hvor ofte den fører til døden), se mortalitet, se Språkspalten i nr. 23/2011

leucemia (leukemi)

leucin

leukemi (leucemia), se Språkspalten i nr. 14/1999

leukocytopeni, se Språkspalten i nr. 25/1992

leukocytose

leukocytt, se Språkspalten i nr. 14/1999

leukopeni

leukosin

lever- og galleveissykdom

levulose

lewylegemesykdom

leydigcelletumor

LH – luteiniserende hormon

liaisonvirksomhet, bruk om mulig rådgivnings- og tilsynsvirksomhet

Libman-Sacks’ endokarditt

lichenifisert

lidokain

ligament (n)

likelihood ratio, bruk sannsynlighetsratio

likestrømsstøt

likvoré (liquorrhea)

lingua, lingval

lipidemi, ikke lipemi

liquor (= væske, løsning)

lito... (av gr. lithos = stein)

locked-in-syndrome, forslag til norsk oversettelse mottas gjerne

locus, pl. loci (om gener), men lokulær

logranktest

...lokere

lokulær, men locus

loop-diuretika, bruk slyngediuretika

Lovisenberg Diakonale Sykehus

lov om helsetjenesten i kommunene, fork. kommunehelsetjenesteloven

lov om sykehus mv., fork. sykehusloven

lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven), alle lover skrives med liten forbokstav, men Grunnloven

low cardiac output syndrome, bruk hjertesviktsyndrom

LPK – leukocyttpartikkelkonsentrasjon

LSA – Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, tidl. Offentlige legers landsforening (OLL)

luftlommemaske (= pocket mask)

luksasjon (luxatio)

luktecelle, luktereseptor

lumbalcolumna (columna lumbalis)

lumbosakral

lumen

LV-sentral – legevaktsentral, se AMK-sentral

luxatio (luksasjon)

lykopen

Lyme-sykdommen (Lyme er sted i USA)

lymfeknute, ikke lymfekjertel

lymfeknutesvulst, ikke glandelsvulst

lymfocytopen, se Språkspalten i nr. 25/1992

lymfocytose

lymfocytt

lyskelapp (= groin flap)

M

m. – musculus, pl. mm.

M – molar, bruk mol/L

maceratio (maserasjon)

MADRS – Montgomery Aasberg Depression Scale

mage- og tarmblødning

mage-tarm-kanal

magnetic resonance imaging, bruk magnetisk resonanstomografi, MR

magnetisk resonansangiografi - MRA, se MR

magnetisk resonansspektroskopi – MRS, se MR

magnetisk resonanstomografisk kolangiopankreatikografi – MRCP, se MR

magnettomografi, MT, bruk magnetisk resonanstomografi, MR

major (f.eks. operasjon), bruk større; men chirurgia major, se minor

makro...

makrofagstimulerende faktor, se granulocyttkolonistimulerende faktor

maksille (maxilla)

maksillær

makula (makel), men macula lutea

makuløs

malacia (malasi)

malasi (malacia)

malingering (= bevisst sykdomssimulering)

mamilla (m), -en, pl. -llae

mammalsk

mammaultrasonografi (= ultralydundersøkelse av brystene)

mammografi

managed care (forslag til norsk oversettelse mottas gjerne)

mandreng, ikke ...drin

mangler betinget tilfeldig (missing at random, MAR), se Språkspalten i nr. 3/2019

mangler helt tilfeldig (missing completely at random, MCAR), se Språkspalten i nr. 3/2019

mangler ikke-tilfeldig (missing not at random, MNAR), se Språkspalten i nr. 3/2019

Mann-Whitneys test

Mantel-Haenszels khikvadrattest

Mantoux’ prøve

MAO – monoaminoksidase

MAOH – monoaminoksidasehemmer

maserasjon (maceratio)

maserere

masseundersøkelse

match (ved transplantasjoner), bruk vevsforlikelighet, perfect match, bruk komplett el. full vevsforlikelighet

matche, bruk gjerne samsvare, tilpasse, pare

maxilla (maksille)

May-Grünwald-Giemsa-farging, men giemsafarging

MBD – minimal hjernedysfunksjon, se ADHD, se Språkspalten i nr. 10/1998

MCH – mean corpuscular haemoglobin, gjennomsnittsinnholdet av hemoglobin per erytrocytt

MCHC – mean corpuscular haemoglobin concentration, gjennomsnittskonsentrasjonen av hemoglobin i de røde blodcellene

MCV – mean corpuscular volume, gjennomsnittlig cellevolum i de røde blodcellene

md., fork. for måned(er), i tabeller og figurer

mean, bruk gjennomsnitt, gjennomsnitts...

medfødt, helst ikke kongenital

medfødt stoffskiftefeil, ikke inborn error of metabolism

median (= midttall)

medical audit, bruk kollegabasert læring, se Språkspalten i nr. 12/1992

medie...

medisiner (m) (= lege/medisinstudent)

medisinerforening (= forening av medisinere)

medisinerutdanning

medisinske dialektord, se Språkspalten i nr. 30/1993 og 30/1996

medisinske nyord, se Språkspalten i nr. 11/2013

Medisinsk fødselsregister

medisinskfaglig, se Språkspalten i nr. 2/2010

medisinskteknisk

medisinskvitenskapelig

Medisinsk teknisk forskningssenter (ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), tidl. Medisinsk Teknisk Senter

medisinstudent

medisinstudium

medisinundervisning

medium, f.eks. dyrkingsmedium

meflokin

megaloblastanemi

mekonin

mekonium

meldingspliktig sykdom, ikke meldepliktig, se Språkspalten i nr. 4/1995

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

melena

melk-alkali-syndromet

membranproliferativ, ikke membrano...

menarke

Ménières sykdom

meningeal

meningitt (meningitis)

menoragi (menorrhagia)

menoré (menorrhea)

menorrhea (menoré)

mesenkym (mesenchyma)

mesenterial

MeSH – Medical  Subject Headings, se Språkspalten i nr. 23-24/2012

mesial

mesitylen

meslingvirus, meslingvaksine

meso...

messenger (-RNA), bruk budbringer (-RNA), se second messenger

meta...

metacin

metakarpal

metakvalon

metan

metanilsyre

metanol

meticillinresistente gule stafylokokker - MRSA

metotreksat

metroragi

metyl

metyltiouracil

mg/dL, ikke mg%

MIC – minimal inhibitory concentration, no. minste hemmende konsentrasjon

micropositioner, bruk posisjoneringsenhet

mikro..., bruk µ ved fork., f.eks. µmol

mikron (= mikrometer), bruk µm

mindfulness, bruk oppmerksomt nærvær, se Språkspalten i nr. 19/2010

mindfulness training, bruk oppmerksomhetstrening, se Språkspalten i nr. 19/2010

minimal hjernedysfunksjon (MBD), se ADHD

minimalt invasiv terapi

Mini Mental Status Test (MMS)

Minnesota-modellen

minor (f.eks. operasjon), bruk mindre; men chirurgia minor, se major

minutt, fork. min

miRNA (= mikro-RNA), se RNA

misdannelse

missed abortion, bruk gjerne uteblitt abort

missens, se nonsens

missing at random (MAR), bruk mangler betinget tilfeldig, se Språkspalten i nr. 3/2019

missing completely at random (MCAR), bruk mangler helt tilfeldig, se Språkspalten i nr. 3/2019

missing not at random (MNAR) bruk mangler ikke-tilfeldig, se Språkspalten i nr. 3/2019

mitokondrie (m)

mitokondrium (n), pl. mitokondrier

mixed connective tissue disease, bruk sammensatt bindevevssykdom

mm Hg, f.eks. 120/80 mm Hg

moderat, se Språkspalten i nr. 13/1993

MODY – maturity-onset diabetes of the young

molar (M), bruk mol/L

molecular mimicry, bruk molekylær etterlikning

molekylærpatologi, se Språkspalten i nr. 1/1995

monitorere, monitorering

mononukleose

mor-barn-skop

morbus, bruk sykdom

morfin

morsmelkerstatning, -tillegg

mortalitet (= dødshyppighet i en befolkning), se letalitet, se Språkspalten i nr. 23/2011

motonevron (= motorisk nevron), se Språkspalten i nr. 19/1995

MR – magnetisk resonanstomografi, bildefremstilling ved hjelp av magnetisk resonans (Tidsskriftet nr. 8/1999 s. 1180), (MRA (angiografi), MRS (spektroskopi), erMR (MR med endorektal spole), se Språkspalten i nr. 8/1999

MRA – magnetisk resonansangiografi

MRCP – magnetisk resonanstomografisk kolangiopankreatikografi

MRI – magnetic resonance imaging, brukes internasjonalt; NMR – nuclear magnetic resonance brukes ikke lenger, se MR

mRNA, se budbringer-RNA

MRS – magnetisk resonansspektroskopi

MSH – melanocyttstimulerende hormon

MSIS – Meldingssystem for smittsomme sykdommer

MT – magnettomografi, brukes ikke i Tidsskriftet f.o.m. nr. 8/1999, se MR, se Språkspalten i nr. 8/1999

mucinøs (av mucin)

mukocele

mukoid

mukopolysakkarid

mukopurulent

mukosa

mukøs

multifaktoriell

multilokulær

multiple choice, bruk flervalgs...

multipleks, i forb. med primer, bruk flerprimet

multippel sklerose

munn-til-munn-metoden

muscularis propria, kan brukes som selvstendig betegnelse

muskel- og skjelettsykdommer

muskel- og skjelettsystemet

myasten

myasteni (myasthenia)

myasthenia, f.eks. myasthenia gravis (myasteni)

myc-onkogen

mycosis (mykose)

myelopati

myko...

mykose (mycosis), mykotisk

myksofibrom

myksom (myxoma)

myksødem, myksødematøs

myocarditis (myokarditt)

myokard (n)

myokarditt (myocarditis)

myom (n) (myoma)

myopati

myxoma (myksom)

N

n – del av materialet (antall)

N – hele materialet (antall)

n. – nervus, pl. nn.

naftalen

naftokinon

nakkesleng, ikke whiplash

nakkeslengskade

nalokson

naltrekson

narkolepsi

narkoleptisk

narkomani

narkotika (m) (fellesord om uspesifiserte typer av narkotika),  se Språkspalten i nr. 16/2011

narkotikum (n), pl. narkotika

narsissisme

Nasjonalforeningen, fork. for Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen, fork. Nasjonalforeningen

Nasjonalt senter for fostermedisin, St. Olavs hospital

natremi

natriuretisk peptid

natt... , nattlig, helst ikke nokturnal

nattesvette

nattevakt

Nav – Arbeids- og velferdsetaten

nCPAP – bruk nasalt kontinuerlig overtrykk, se PAP, CPAP

nefrektomi (nephrectomia)

nefritt (nephritis)

nefron

nefropati

nefrose (nephrosis)

neglect, f.eks. child neglect, bruk omsorgssvikt, se neglekt

neglekt (nevrologi) (= halvsidig oppmerksomhetssvikt), se neglect

nekro...

nekroorgandonasjon

neonatalt åndenødssyndrom, se ARSD, se Språkspalten i nr. 14/1993

neoplasme (n), pl. -r, -ne, se Språkspalten i nr. 26/1994

nephrectomia (nefrektomi)

nephritis (nefritt)

nephrosis (nefrose)

nested, i forb. med primer, bruk ytre og indre primere, flettet PCR

netthinneavløsning, bruk netthinneløsning, se Språkspalten i nr. 10/1995

netthinneløsning, se Språkspalten i nr. 10/1995

nevralgi (neuralgia)

neuralgia (nevralgi)

nevrasteni

nevroleptikum, pl. nevroleptika

nevrologi (neurologia), se Språkspalten i nr. 14/1999

nevron (n)

nevropati

nevrose (neurosis)

neurosis (nevrose)

nikotin

nitrogenmonoksid (NO)

nitroglyserin, se glyserylnitrat

nitroglyserol, se glyserylnitrat

NK-celler, natural killer cells, bruk naturlige dreperceller

NLA – Norske leger mot atomkrig, se IPNNW

NMDA N-metyl-D-aspartat; NMDA-reseptor

Nmf – Norsk medisinstudentforening

NMR – nuclear magnetic resonance, brukes ikke lenger, se MR

nobelprisen, nobelprisvinner

Nobelprisen i fysiologi eller medisin

nocebo

nocisepsjon

nociseptiv

node, jf. TNM-klassifikasjonen

nodul (m) (= liten knute)

nodulus, pl. noduli, bruk nodul (m) (= liten knute)

NOKLUS, se Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (FOKLUS er slått sammen med NOKLUS fra 1.1.2003)

nokturnal, se natt... , nattlig

non, bruk ikke-, men non-A non-B-hepatitt

non-cøliaki glutenintoleranse, bruk glutenintoleranse uten cøliaki

non-Hodgkins lymfom

nonsens

nonsensmutasjon

non ulcer dyspepsia, bruk ikke-ulcusdyspepsi

Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), nå Norges forskningsråd

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)

Norges Diabetesforbund

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges forskningsråd

Norges leger (bokverket)

Norges råd for anvendt samfunnsforskning (NORAS)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), NTNU i Gjøvik

normokrom

normotest, fork. NT, se INR

Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG)

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet (NOKLUS)

Norsk medisinstudentforening (Nmf)

Norsk Pasientforening

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk reseptstatistikk

Norsk Retstidende

Norsk senter for kvalitetssikring av laboratorieanalyser utenfor sykehus  - skiftet navn, se NOKLUS

Norsk Sykepleierforbund

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS)

Norske Leger mot Atomvåpen (NLA) (tidl. Norske Leger mot Atomkrig), se International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)

noxa, pl. noxae

NREM-søvn – non rapid eye movement sleep, se REM-søvn

NSAID – ikke-steroide antiinflammatoriske midler; fork. kan brukes i bindestreksord, f.eks. NSAID-preparater

NT – normotest, se INR

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), NTNU i Gjøvik

nucleolus (nukleol)

nukleinsyre

nukleol, pl. -er (nucleolus)

nukleosid

nukleotid

nukleus (m), pl. -er

nukleær

nukleærmagnetisk resonans-spektroskopi

numerisk

nyfødtlege

nyfødtmedisin

NYHA-klassifikasjon gruppe I–IV

nyre

nyre- og urinveissykdom

nævus (m), pl. nævuser, ikke nævi

nøytrofil

nøytropen, se Språkspalten i nr. 25/1992

nøytropeni

O

obduksjon, se Språkspalten i nr. 7/1995

obstetrikk, obstetrisk

obstruktiv søvnapné-syndrom

O.D. = outer diameter, bruk yttermål

oddsratio, oddsforhold

odelstingsproposisjon, fork. ot.prp.

Offentlige legers landsforening (OLL), nå Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)

oftalmologi

okkludere

okklusjon

okkult

oksalat

oksalsyre

oksacillin

oksazol

oksi..., ikke occi...

oksid...

oksidase

oksipital

oksy...

oksyfenbutazon

oksygen, ikke surstoff

oksytetrasyklin

oktan

oktanat

oktapeptid

okulo...

okulær

OLL – Offentlige legers landsforening, nå Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)

onkologi

onlineressurser

oocytt

ooforektomi (oophorectomia)

oophorectomia (ooforektomi)

ophthalmus, men oftalmolog

opiat, se Språkspalten i nr. 13-14/2011

opioid, se Språkspalten i nr. 13-14/2011

oppmerksomhetsdeficit, bruk konsentrasjonsproblemer, oppmerksomhetsproblemer

oppvåkning

ordenstall, f.eks. 2., 3. dag, eller første, annen/andre dag, men dag 1, 2 osv.

ordinasjon, ordinering (= foreskrivning)

ordinering, ordinasjon (= foreskrivning)

orkiektomi

orkiopeksi

ornitin

ornitose

orto...

ortopedi, se Språkspalten i nr. 16/1997

ortopné

ortopneisk

oscilloskop

Oslo universitetssykehus

osmol, bruk mol

osmolalitet uttrykker partikkelantallet per kg vann eller summen av de oppløste stoffers konsentrasjoner i mmol/kg, se Språkspalten i nr. 17/2001

osmolaritet uttrykker partikkelantallet per L løsningsmiddel (serum, urin), se Språkspalten i nr. 17/2001

osteofytt

osteoklast

osteomalasi (osteomalacia)

ot.prp. – odelstingsproposisjon

otitt (otitis)

otoré (otorrhea)

otoreisk

otoskopi

outcome, helst ikke utkomme, bruk utfall, se Språkspalten i nr. 18/2007

outlier (statistikk), bruk ekstremverdi

overgangstenose

overkrysningsstudie (= cross over study), ikke kryssforsøk, se Språkspalten i nr. 8/2012

overlapping, ikke overlapp

overtidighet, ikke overtid (ved fødsel)

ozonid

P

p – den korte armen av hvert kromosom

p – plasma

p – probability (sannsynlighet), f.eks. p > 0,05

p50 - fork. for pO2 50 %

pacemaker, se Språksplaten i nr. 4/1993

palliativ

palmitinsyre

palpabel tumor, bruk palpabel (velavgrenset) tumor, se Språkspalten i nr. 26/1994

palpable funn, se Språkspalten i nr. 14/1996

pankreas

pankreatikografi

pankreatitt

pankreatogen

pantokain

pantotensyre

PaO2 arterielt oksygentrykk, bruk pO2(a)

PAO2 alveolært oksygentrykk, bruk pO2(A)

PAP – midlere lungearterietrykk, bruk overtrykk, se CPAP, nCPAP, BiPAP

papill (m)

papillemuskel

papillom, papillomavirus

para 1

paraffinum liquidum

parafin, pl. parafiner

parameter (= kjent størrelse el. konstant i likninger og formler), se variabel, se Språkspalten i nr. 7/2004

parathormon

paratyreoideahormon

parenkym (parenchyma)

parenkymatøs

parese

paroksysmal, se Språkspalten i nr. 23/2009

paroksysme

paroksystisk, bruk paroksysmal, se Språkspalten i nr. 23/2009

paronychia (paronyki)

paronyki (paronychia)

pasient, ikke kasus

pasientflyt, beskrivelse av pasientforflytning under utrednings- eller behandlingsopplegg, fra primærkontakt til avsluttet behandling

pasientforløp, en helhetlig, sammenhengende beskrivelse av en eller flere pasienters kontakter med linjer og nivåer i helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode

Pasientskadenemnda

patch, bruk lapp

...pati

patient's delay, bruk pasientforsinkelse, se doctor's delay

patogenese

PBJ – proteinbundet jod

PCI – perkutan koronar intervensjon, brukes nå istedenfor PTCA, se Språkspalten i 2/2003

PCR – polymerasekjedereaksjon; nested PCR, se nested

peak flow, toppstrøm, toppstrømshastighet

peak flow rate, toppstrømshastighet

peak level, bruk toppkonsentrasjon, se trough level, se Språkspalten i nr. 22/2012

peang (kirurgisk instrument) – av Péans tang

Pearsons r (statistikk)

pectoralismuskulaturen

pediater, pl. pediatere

pediatriker, bruk pediater

pediatrikk, bruk pediatri, se Språkspalten i nr. 8/1992

pedikkel, pl. -kler

PEEP – positivt endeekspiratorisk trykk, se PEP

PEF, bruk toppstrøm, toppstrømshastighet

PEFR, bruk toppstrømshastighet

peer review, bruk fagfellevurdering eller ekstern fagvurdering, se Språkspalten i nr. 24/2006

...peksi

pektin

pektinstoffer

pemfigoid (n), f.eks. svangerskapspemfigoid, men pemphigus mucosae, se Språkspalten i nr. 3/1998

penetrans

penicillin

pentan

PEP – positivt ekspiratorisk trykk, se PEEP

peptid (n)

peptidisk, ikke-peptidisk

per os, per rectum, per sekund

percentil, nå prosentil, f.eks. 2,5-prosentilen

perfusjon, bruk helst blodgjennomstrømning

pericarditis (perikarditt)

pericardium (perikard)

perifert venekateter, ikke venekanyle, se Språkspalten i nr. 5/2013

perikard (pericardium)

perikardiocentese

perikarditisk

periodontium, periodontal

perineal, perineum

peritoneal skylling (= peritoneal lavage)

perkutan

perkutan transluminal koronar angioplastikk (PTCA), se PCI

permissivitet

pernisiøs

peroral

persepsjon

persipere

PET – positronemisjonstomografi

petecchier, bruk petekkier

petekkial

petekkier, ikke petecchier, se Språkspalten i nr. 30/1995

petidin

pH (= pondus hydrogenii) - uttrykk for surhetsgraden i en løsning

phalanx, men falangeal

ph.d. - philosophiae doctor, se Språkspalten i nr. 17/2008

pheochromocytoma (feokromocytom)

phimosis (fimose)

phlebitis (flebitt)

pigtail, bruk grisehale, f.eks. grisehalekateter

pikolin

pikrinsyre

PIP – peak inspiratory pressure, topptrykk

piperin

pirquetprøve

placebo

placenta, placental

placentær

plakk (n), ikke plaque, f.eks. mye/lite plakk

plaque, bruk plakk

plasma-glukose eller p-glukose

plasminogenaktivator-inhibitor

platederivert vekstfaktor (platelet-derived growth factor, PDGF)

platefaktor, f.eks. platefaktor 4 (arabiske tall)

pleksus, men plexus brachialis

pleura, f.eks. pleura pulmonalis

pleuritt, pleuritisk

plexus brachialis, men pleksus

plutselig hjertedød (definisjon: uventet, ikke voldelig død forutgått av et plutselig bevissthetstap, hos et individ med kjent/ikke kjent hjertesykdom)

pneumatisk

pneumoni

pneumotoraks

pO2, ikke PO2

pO2 50 % (p50) angir den pO2 som på ODC tilsvarer O2-metning på 50 %. Er et uttrykk for hemoglobinets affinitet for oksygen. Normal p50 for lavlandsbeboere er ca. 3,6 kPa

pO2(a), ikke PaO2

pO2(A), ikke PAO2

pocket mask, bruk luftlommemaske

...poese

poliomyelitt

poliovirus, ikke polio alene, bare i sammensetninger

pollakisuri

polycystisk ovarie-syndrom

polycytemi

polyetylen

polygen arv, ikke polygenetisk, se Språkspalten i nr. 16/1998

polykrom

poly-L-lysin

polymerasekjedereaksjon (= polymerase chain reaction, PCR)

polymer-røyk-feber

polypose

polyppektomi

polypøs; hereditær ikke-polypøs kolorektal cancer

pool, bruk om mulig samling

positronemisjonstomografi (PET)

posisjoneringsenhet, ikke micropositioner

postdoktor, postdoktorstipendiat, se Språkspalten i nr. 2/2012

postpoliomuskelatrofi

potensial (n), ikke potensiale

posttraumatisk stressforstyrrelse

potensere, se Språkspalten i nr. 3/1993

pouchsvikt, bruk reservoarsvikt

p-pille – peroralt antikonsepsjonsmiddel

ppm – parts per million

PP-tjenesten, fork. for pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste

PPT-kontorene, se PP-tjenesten

PQ-intervall – elektrokardiografisk uttrykk for overledningstid fra sinoatrialknuten til atrioventrikulærknuten

PQ-tid

praecox

precor, bruk prekjerne

precursor, bruk forløper, forstadium

precut, bruk hjelpesnitt

prediktiv, se Språkspalten i nr. 21/1994

prediktor

preeruptiv

prehospital og hospital akuttmedisin, bruk akuttmedisin utenfor og i sykehus

preimplantation genetic diagnosis, bruk preimplantasjonsgenetisk diagnostikk, se Språkspalten i nr. 3/2008 og se Språkspalten i nr. 3/2008

prekankrøs

prekordial

prekordium

prelakteal (= før melkeproduksjonen er kommet i gang)

preload, bruk fyllingstrykk, se afterload

prematur (adj.)

prematur (m), pl. -e

premolar

preputium

presipitere

presymptomatisk, se Språkspalten i nr. 21/1994

preterm, bruk for tidlig født

pre-treatment, bruk innledende behandling

prevalens (= forekomst), se Språkspalten i nr. 20/2012

primer (m)

primær immunsvikt-sykdommer

probe

proctitis (proktitt)

professor dr.med.

profylakse

profylaktikum

progredierende, negativt ladet begrep, f.eks. en progredierende sykdom, se progressiv, se Språkspalten i nr. 12/2008

progressiv, positivt ladet begrep, f.eks. progressivt miljø, se progredierende, se Språkspalten i nr. 12/2008

prokain

proksimal

proktitt (proctitis)

proktoskopi

prolaps (m), pl. -er, -ene; "fødte" og "ikke-fødte" prolapser

promotor, se Språkspalten i nr. 15/2001

proof of concept, bruk holdbart konsept

propedeutisk

propensity score analysis, bruk tilbøyelighetsanalyse

prosentil, ikke percentil, f.eks. 2,5-prosentilen

prosessor

protozomidler

protrombin

PSA – prostataspesifikt antigen

pseudotrombocytopeni

psykiater, se Språkspalten i nr. 28/1992

psykiatriker, bruk psykiater, se Språkspalten i nr. 28/1992

PTA – perkutan transluminal angioplastikk

PTCA – perkutan transluminal koronar angioplastikk; ikke-kirurgisk revaskularisering, se PCI, se Språkspalten i nr. 2/2003

PTH – paratyreoideahormon, parathormon

pulmonal (pulmonalis)

pulsvolum

pupill (m), i sammensetninger pupille-, f.eks. pupillerefleks

pure red cell-aplasi, bruk erytroaplasi, se Språkspalten i nr. 22/1993

puss

PUVA – psoralen kombinert med langbølget ultrafiolett lys

p-verdi

pylorus (m)

pyreksi (pyrexia)

pyridoksin

pyrimetamin-sulfa

Q

q – den lange armen av hvert kromosom

QRS – ventrikkelkomplekset i EKG

QT, f.eks. lang QT-syndrom, QTc - korrigert QT-tid

Q-takk elektrokardiografisk uttrykk for en del av den elektriske aktivitet i hjertekammeret

quadriceps

R

r – Pearsons korrelasjonskoeffisient

rabdomyolyse

racemisk

rachitis (rakitt)

radicula

radiculitis (radikulitt)

radikulitt (radiculitis)

radikulo...

ragade (rhagas)

rakitt (rachitis)

rakittisk

random effects, bruk stokastiske effekter, ev. tilfeldige effekter, se fixed effects

range, bruk variasjonsbredde, spredning

ras-onkogen

RAST – radioallergosorbenttest

rateratio (= relativ risiko)

ratio, f.eks. insidensratio, risikoratio, se Språkspalten i nr. 30/1994

RDS – respiratory distress syndrome, bruk akutt lungesvikt(syndrom), se ARDS, se Språkspalten i nr. 14/1993

real-time imaging, bruk sanntidsbildedanning, se Språkspalten i nr. 29/1994

recessiv, recessivt arvelig

rektum, rektal

rektumreseksjon (lav fremre rektumreseksjon)

redaktøren

reduktase

reentry (forslag til norsk oversettelse mottas gjerne)

referee, bruk fagvurderer

referred pain, bruk referert, overført smerte

refleks

refluks

Regjeringen (som institusjon, men regjeringen NN)

reimplantasjon

rekombinant human vevsplasminogenaktivator, se r-tPA

rektal

rektoskopi, rektoskopisk

relaksasjon – avslapning

relativ/absolutt, se Språkspalten i nr. 15/1994

relative index of inequality, bruk relativ ulikhetsindeks, se slope index of inequality

releasing factor, bruk frigjørende faktor

remisjon, bruk oppnå remisjon, ikke gå i remisjon

remitterende

REM-søvn – rapid eye movement sleep, se NREM

rengjøringscelle (scavenger cell), se Språkspalten i nr. 10/2009

renin-angiotensin-sekresjon

renin-angiotensin-aldosteron-systemet

resecere, reseksjon

reseptor

residiv (n)

residual

resorbere, resorpsjon

respirator, bruk koble til, koble fra (ikke stå på, ligge på)

respiratory distress syndrome, bruk akutt lungesvikt, akutt lungesviktsyndrom, se ARDS, se RDS

restless legs, bruk rastløse ben

restriksjonsenzym-fragmentlengde-polymorfisme (= restriction fragment length polymorphism)

resuscitasjon

resuscitere

resuscitering

reticuloma (retikulom)

retikulocytter

retikuloendoteliale system

retikulom (reticuloma)

retikulum

retikulær

retina

retinopati

retrokolisk

revmatiker

revmatisk

revmatisme (rheumatismus)

revmatoid artritt

revmatologi, se Språkspalten i nr. 14/1999

revers transkriptase-polymerasekjedereaksjon (RT-PCR)

rex (= protein)

R-faktor – resistensfaktor

rgp46I (= rekombinant yttermembranprotein)

RH, bruk frigjørende hormon

rhagas (ragade)

rhesus

rhesus minus, - pluss

rhesuspositiv, -negativ

rheumatismus (revmatisme)

Rh-faktor – rhesusfaktor (overflateantigen på røde blodceller)

rhGH – rekombinant humant veksthormon

rhinitt

rhinologi

rhonchi, pl. av rhonchus

RIA – radioimmunoassay

rickettsier

rickettsiose

Ringer-acetat

risikant (= person som føler seg frisk, men som har en eller flere risikofaktorer for sykdom og tidlig død), se Språkspalten i nr. 19/1994

risiko, pl. -er, ikke risk; risiko (= negativt ladet ord), f.eks. risiko for residiv, se sjanse, se Språkspalten i nr. 2/1992 og i nr. 5/2019

risikoratio

RIST – radioimmunosorbent test

RNA – ribonukleinsyre, se mRNA, se miRNA

RNase – ribonuklease, se DNase

rotatorcuff, bruk rotatormansjett, se cuff

Rp., fork. for recipe (på resepter)

r-tPA, bruk rekombinant human vevsplasminogenaktivator, karveggsaktivator

RU 486 (= Roussel Uclaf)

rumpere, ikke rupturere

run-in, bruk fortløpende

run-out, bruk utvasking

røntgen cor

røntgen oversikt abdomen

røntgenpelvimetri

røntgen toraks

røntgen V + D

rørgraft, bruk rørprotese

rørprotese, ikke rørgraft

S

s, fork. for sekund, f.eks. m/s

s – serum, f.eks. s-natrium

SaO2, bruk sO2 (a)

SA-blokk – sinoatrielt blokk, se AV-blokk

sagittal

SAGMAN-blod (salt-adenin-glykose-mannitol)

sakkarin

sakkarose

sakral

sakrum, men os sacrum

sakroiliakal

salisyl

Salmonella, for skrivemåter av varianter se Språkspalten i nr. 26/2001

sammensatt bindevevssykdom (mixed connective tissue disease)

sammensatte lidelser, se Språkspalten i nr. 13-14/2009

sannsynlighetsratio, ikke likelihood ratio

sanntidsbildedanning, se Språkspalten i nr. 29/1994

sant positiv, pl. sant positive (tilsvarende negativ(e))

sO2 (a) – arteriell oksygenmetning, ikke SaO2

sarcoma (sarkom)

sarkoid

sarkom (sarcoma)

sarkomatøs

sarkopeni (= lite muskelmasse)

SARS-CoV-2 – severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

sars, ikke SARS – severe acute respiratory syndrome, alvorlig, akutt luftveissyndrom

scabies

scan, bruk skann

scaphena, men skafo..., skafoid

scapula, men skapulær

scarlatina

scavenger cell, bruk rengjøringscelle, se Språkspalten i nr. 10/2009

schizofreni (schizophrenia)

schizotym

schub, bruk oppblussing, forverring

schwannsk, schwannske celler

sciaskopi, bruk skiaskopi

scintigrafi

scirrhus (skirrus)

sclera, men skleral

scleroderma, men sklerodermi

sclerosis (sklerose)

scoliosis (skoliose)

scorbutus, men skorbutisk

screene (verb), f.eks. screene på kreft

screening

screeningmetoder

SD – standard deviation, standardavvik

SE – standard error, standardfeil

seboré (seborrhea), seboreisk

secernere, men sekret

second look operation, bruk kontrolloperasjon

second opinion, skriv helst om, bruk annenhåndsvurdering, kontroll...

second messenger, bruk budbringermolekyl, se messenger (-RNA)

sectio ..., f.eks. sectio caesarea, uttrykket skrives fullt ut første gang, senere kan sectio benyttes alene

sedativ (n), pl. -er, ikke -a

sekale, sekalealkaloider

sekret, men secernere

sekretariatet, med liten s

seksjon

sekund, fork. s

sekvele (n), pl. -r

sekvester

selektive serotoninreopptakshemmere, SSRI; fork. kan brukes i bindestreksord

selvmord, se suicid, se Språkspalten i nr. 30/2001

selvmorder, se Språkspalten i nr. 18/2001

selvmordsforsøker (m), se Språkspalten i nr. 18/2001

SEM - standard error of the mean, standardfeil for gjennomsnittet

sensitivere (= sensibilisere), kortform av sensitivisere, se Språkspalten i nr. 3/1994

sensorimotorisk

sensorisk fremkalte responser, se SER

sentinel node, bruk vaktpostlymfeknute

sentralnervesystemet, ikke CNS

sentralstyret, med liten s

sentrom, ikke centrom

sepsis

septikemi

SER – sensory-evoked response, bruk sensorisk fremkalte responser

serogruppering (= fordeling i grupper; et sorteringsprinsipp)

serogrupping (= gruppebestemmelse; et identifiseringsprinsipp)

serum-bilirubinverdier

serum-kalsium, serum-natrium eller s-kalsium, s-natrium

serumspeil, se Språkspalten i nr. 11/2007

serumresistens

sexual hormone binding globulin, bruk kjønnshormonbindende globulin

SFEV1, se FEV1

sfenoidal, ikke sphenoidal

sferoider (= kuler av svulstceller)

sfingomyelin

sfinkter (sphincter)

shunt (m), pl. -er, -ene. 1. Anatomisk shunt (= forbindelse (anastomose) mellom to kanaler i kroppen, oftest to blodårer. Kan være naturlig, oppstått ved sykelige forandringer eller laget ved operasjon.) 2. Fysiologisk shunt (= delen (oppgitt i prosent eller fraksjon) av hjertets minuttvolum som ikke blir oksygenert ved blodets passasje gjennom lungene)

sialyl-Lewis X, sialyl-Lewis X-lignende

SID, bruk plutselig uventet spedbarnsdød, krybbedød

side – fullt ut i løpende tekst, i parentes fork. side slik: (s. 00)

signifikant

silikose

Simpson-Golabi-Behmels syndrom

singelt svangerskap, bruk svangerskap med ett foster

single nucleotide polymorphism, bruk enkeltnukleotidpolymorfisme eller enkeltbasevariasjon, se Språkspalten i nr. 23/2007

sinister, sinistra, sinistrum

sink, ikke zink

sinus caroticus

sinusitt (sinusitis)

SIR – standardisert insidensratio

sitrat

sitronsyre

sjanker, sjankroid

sjanse (= positivt ladet ord), f.eks. sjanse for helbredelse, se risiko, se Språkspalten i nr. 2/1992 og i nr. 5/2019

sjeflege, -sykepleier

sjeflege (= lege i sjefsstilling), se Språkspalten i nr. 12-13/2012

sjefslege (= sjefens lege), se Språkspalten i nr. 12-13/2012

sjokklunge, bruk akutt lungesvikt(syndrom) hos voksne, ikke bruk respiratory distress syndrome; ved omtale av respiratory distress syndrome hos barn, bruk neonatalt åndenødssyndrom el. åndenødssyndrom hos nyfødte; se RDS, ARDS

Sjögrens syndrom

skafo..., men scaphena

skafoid

skann (n)

skanne, skanning

skanner (m)

skapulær, men scapula

skiaskopi

skirrus (scirrhus)

skjelettmuskel (= tverrstripet muskel, mots. glatt muskel)

skjelettmuskulatur

skjermbildefotografering

skjørbuk, se Språkspalten i nr. 13/1993

skleral, men sclera

skleritt

sklerodermi, men scleroderma

skleroprotein

sklerose (sclerosis)

skoliose (scoliosis)

...skopi

skopolamin

skorbutisk, men scorbutus

skotom

skrotal, skrotum

skvamøs

slapp/sjuk, se artikkel om synonymer i Språkspalten i nr. 30/1993

SLE – systemisk lupus erythematosus

slope index of inequality (SI), bruk absolutt ulikhetsindeks, se relative index of inequality

slow virus, bruk langsomtvirkende virus

slyngediuretika, ikke loop-diuretika

small for date, bruk liten for alderen

smittevernloven

SODA – kombinasjonsterapi med cyklofosfamid, doksorubicin, vinkristin, deksametason; se CHOP

solid, f.eks. solide svulster

solopraksis

SOP – SODA uten doksorubicin, se SODA

soppmidler

Sosial- og helsedirektoratet, nå Helsedirektoratet

spatial

SPECT – single-photon emission-computed tomography, bruk enfotonstomografi

spedbarn

spekulum

spekter (n)

spektrum (n)

Spesialsykehuset for epilepsi, nå Avdeling for kompleks epilepsi – SSE (ved Oslo universitetssykehus)

spesies

spesimen (n), pl. -

sphincter, f.eks. sphincter ani (sfinkter)

spidernævus (m), pl. -er, ikke spidernævi, se Språkspalten i nr. 17/1992

spirochæte, bruk spiroket, se Språkspalten i nr. 10/1995

spiroket, ikke spirochæte, se Språkspalten i nr. 10/1995

splanchnicus

splankno...

splenektomi

spliced genes, bruk splittede gener, ikke spleisede

SR – senkningsreaksjon, se Språkspalten i nr. 27/1995

SSRI – bruk selektive serotoninreopptakshemmere, fork. kan brukes i bindestreksord

ST – intervall mellom ventrikkel- og repolariseringsutslaget i EKG

stabile pasienter, bruk pasienter i stabil tilstand

stadieinndeling

stadium 1 (ikke romertall)

staging, bruk stadiebestemmelse, stadieinndeling

standardavvik (SD)

standardfeil (SE)

stasjonær positiv prøve, bruk stabilt positiv prøve

staten

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens atomtilsyn, se Statens strålevern

Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (tidl. Statens ernæringsråd)

Statens forurensningstilsyn (SFT)

Statens helsetilsyn, fork. Helsetilsynet

Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning, nå Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Statens institutt for folkehelse, fork. Folkehelsa, nå Nasjonalt folkehelseinstitutt, fork. Folkehelseinstituttet

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Statens institutt for strålehygiene (SIS), nå Statens strålevern

Statens legemiddelkontroll (SLK), nå Statens legemiddelverk (SLV), fork. Legemiddelverket

Statens legemiddelverk (SLV), fork. Legemiddelverket

Statens næringsmiddeltilsyn, nå Mattilsynet

Statens rettstoksikologiske institutt

Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Vinderen, nå Senter for barne- og ungdomspsykiatri (SBU)

Statens senter for epilepsi, se Spesialsykehuset for epilepsi

Statens strålevern, tidl. Statens institutt for strålehygiene; herunder også tidl. Statens atomtilsyn

Statens tobakksskaderåd, nå Helsedirektoratet, avdeling tobakk

Statistisk sentralbyrå

status presens

stav, f.eks. gramnegative staver

Stavanger universitetssjukehus

steady state, bruk likevekt

steatoré (steatorrhea)

steatorrhea (steatoré)

stent (m), (etter Charles Stent), stentgraft (= stent dekket med karprotese), se Språkspalten i nr. 14/1994 og i  nr. 12/1998

stereotaksi (stereotaxis)

stereotaxis (stereotaksi)

stikkordregister

stiks

stilbøstrol

stimulus (m), pl. stimuli

stix, bruk stiks

st.meld. – stortingsmelding

St. Olavs hospital

-stomi, f.eks. kolostomi, trakeostomi; stomimateriell

stor kirurgi, bruk store kirurgiske inngrep

Stortinget

stortingsmelding, forkort. st.meld.

stortingsproposisjon, fork. st.prp.

st.prp. – stortingsproposisjon

streptomycin

streptokokkbetinget toksisk sjokk-syndrom (STSS)

stressinkontinens

stress management, bruk stressmestring

strictura (striktur)

striktur (strictura)

strippelektrode

struma (m), se Språkspalten i nr. 20/2007

strømningshastighet, se flow

STSS – streptokokkbetinget toksisk sjokk-syndrom

stud.med.

Students t-test, bruk t-test

ståltrådsutur, ikke wiring

subaraknoidal

subkapital (av caput)

subkutan, men subcutis

sublingval

succinat, bruk suksinat

sudden infant death, bruk plutselig uventet spedbarnsdød; krybbedød

suffisient

suicid (n), pl. -er, -ene; brukes alternativt til selvmord

suicidal

sukkulent

sukrose

suksinat, ikke succinat, se Språkspalten i nr. 12/1994

suksinatadenylat

sulfatiazol

sulfonamid, ikke fork. sulfa

Sunnaas sykehus

superfisiell, bruk overflatisk

supervisjon

suppresjon

surfaktant

svangerskapsalder (barn), ikke gestasjonsalder

svangerskapsvarighet (mor), ikke gestasjonsvarighet

svull = byll, se Språkspalten i nr. 26/1994

svulst = neoplasme. se Språkspalten i nr. 26/1994

svart-hvitt, f.eks. svart-hvitt-bilde

sykdom, ikke morbus, f.eks. Crohns sykdom

sykdom – illness/disease, se Språkspalten i nr. 28/1995

sykepengedag

sykepenger

syklase

...syklin, tetrasyklin, prostasyklin

syklisk (av syklus)

syklitt, syklittisk

syklo... (sykloforbindelser, kjem.)

syklotymi (cyclothymia)

syklus, pl. sykluser

sylinderbiopsi, se grovnålsbiopsi

sympatektomi

sympatiko...

sympatikus, men n. sympaticus

symptom (n), se Språkspalten i nr. 25/1995

symptomatisk, kan ofte erstattes av symptomgivende

syndaktyli

synergere/synergisme/synergistisk, se Språkspalten i nr. 11/1994

synkope

synophrys

syre-base-status

systole

T

br>t, fork. for time, se h

tachycardia (takykardi)

tachypnea (takypné)

taksonomi

takykardi (tachycardia)

takypné (tachypnea)

talamisk

talamus

talassemi (thalassemia)

target cell, bruk blinkcelle, målcelle, se Språkspalten i nr. 24/1990

tax (= protein)

taxis (takse)

TB – tuberkelbasill

T-bølge – (parallell til Q-takk)

T-celle

T-cellereseptor

T-cellereseptorantigen

T-drenkanal

tekal, men theca...

...teliom

tentorial

telomer (= kromosomende)

teofyllin

terapeutikum, pl. terapeutika

terapeutisk

...termi

termo...

termometer (n)

test, bruk også prøve

testbatteri

testikkel

tetrasyklin

tetrasyklisk

the important other (psyk.), bruk den viktige andre (person)

thalassemia (talassemi)

thalidomid

thallium

theca... , men tekal

T-hjelpercelle

thymoma (tymom)

thymus, men tymitt

TIA – transitorisk iskemisk attakk

tiazid

tiazol

TIBC – total jernbindingskapasitet

tic (n), pl. tics

Tidsskrift for Den norske legeforening, fork. Tidsskriftet, se Språkspalten i nr. 1/2008

tilbøyelighetsanalyse (= propensity score analysis)

tilfeller (om forekomst – brukes ikke om pasienter)

tilførsel, ikke inngift

time, fork. t

tio...

titer (= konsentrasjon), titerstigning; påvist stigning av antistofftiter mot ...

T-lymfocytt

TNF-α

TNM – klassifikasjonssystem for svulster, T - tumor, N - node (= lymfeknute), M - metastase, f.eks. T1N0; T2N0/G2 (G = histologisk gradering); TX  (= ukjent tumor), henholdsvis NX; pT = tumorfordeling

toføs

tokoferol

toksemi (toxemia)

toksikologi

toksikose, toksoid

toksin

toksisk

toksisk sjokk-syndrom

toksoplasmose, men Toxoplasma gondii

...tomi, f.eks. vasektomi

tonsill (tonsilla)

tonsillitt

topectomia (topektomi)

topektomi (topectomia)

tophus, pl. tophi, men toføs

torakal

torakocentese, se Språkspalten i nr. 16/1995

torakotomi

toraks (thorax)

torakskirurgi

torsades de pointes-takykardi

totaldød – muntlig, skriv om, f.eks. totaldødelighet

total quality management, bruk total kvalitetsledelse

totalhomocystein

totalkolesterol

totrinnsprosedyre

tourniquet, bruk turniké

toxemia (toksemi)

Toxoplasma gondii, men toksoplasmose

tPA – se r-tPA

TQM, se total quality management

tracer, bruk sporstoff, oppsporer

tractus, bruk helst kanal

trakea

trakeal

trakeitt

trakeobronkitt

trakeostoma

trakeostomi, se Språkspalten i nr. 24/1994

trakeotomi, se Språkspalten i nr. 24/1994

transduser

transforming growth factor beta-1, bruk transformerende vekstfaktor beta-1

transitorisk, bruk også forbigående, kortvarig, flyktig

transitorisk iskemisk attakk (TIA)

transjugulær

transkribere, transkripsjon

translokere, translokasjon, f.eks. translokasjon (14;18), fork. t(14;18)

translucens (= gjennomskinnelighet)

transmitter, pl. -e

transplantat-mot-vert-reaksjon (GVH-reaksjon)

transplantat-mot-vert-sykdom (GVH-sykdom)

transsudat

transurokansyre

tredjeventrikkelstomi

trekarssykdom, se Språkspalten i nr. 7/1998

TRH – tyreotropinfrigjørende hormon

triage, forklares første gang (= vurdering, behandling og prioritering av skadede)

trichomoniasis

trigge, bruk helst utløse

triglyserider

trijodtyronin

trikuspidal…, bikuspidal…

trimetoprim-sulfa

trisyklisk

trochanter, men trokanterisk, trokantær

trofoblast

trokanterisk

trokantero...

trokantær

trokar (m)

trombe (m)

trombocytopen, se Språkspalten i nr. 25/1992

trombocytopeni

trombocytt

tromboembolisme

tromboflebitt

trombolyse, bruk trombolytisk behandling

trombose

trombotest, fork. TT, se INR

trough level, bruk bunnkonsentrasjon, se peak level, se Språkspalten i nr. 22/2012

trucut (biopsinål)

trunkal

trunkus

TRUS = transrektal ultralydundersøkelse

Trygderetten

trykk-flow-EMG, bruk trykk-strøm-EMG

tryptofan

TSH – tyreoideastimulerende hormon

t-test, ikke Students t-test

TT – trombotest, se INR

tubectomia (tubektomi)

tubektomi (tubectomia)

tumor, pl. -er, -ene

tumornekrosefaktor

tumorsuppressorgen

turniké (n), ikke tourniquet

turnover, bruk utbytting, utskifting (skriv helst om)

turnuskandidat, nå turnuslege, lege i spesialisering, se Språkspalten i nr. 4/2019

TURP = transuretral reseksjon av prostata

tykkdråpetest

tymidin

tymitt, men thymus

tymol

tymom (thymoma)

tympanustemperatur, -termometer, bruk trommehinnetemperatur, -termometer

tympanustermometri, bruk tympanisk termometri

tynnsjikt-CT

type 2-diabetes, diabetes type 2

type I-feil (= godtroenhet), type II-feil (= overforsiktighet)

typing (DNA-typing)

tyreoglobulin

tyreoidal

tyreoidea, men glandula thyreoidea

tyreoideakirurgi

tyreoidektomi

tyreoidisme

tyreoiditt

tyreotoksikose

tyroksin

tyronin

tyrosin

tørrhoste, se Språkspalten i nr. 5/1993

U

u – urin

Ugeskrift for Læger

ulcerativ, ulcerasjon

ulcerere, ulcerøs

ulcus (n), pl. ulcera, bruk helst ulcuser, -ene, se Språkspalten i nr. 7/1995

ulcussykdom, se Språkspalten i nr. 7/1995

ultrafiolette stråler, se UVA, UVB, UVC

ultralyd

ultralydbilde

ultralyddoppler

ultralyddoppler-blodstrømsmåler

ultralyddopplerteknikk, f.eks. ekkodoppler

ultralydfunn, eller ultrasonografisk funn

ultralydundersøkelse

ultrasonogram (= ultralydbilde)

ultrasonografi (= ultralydundersøkelse)

umbilicus, men umbilikal

Unesco

Unicef

uracil

urea, bruk helst karbamid

uremi (uremia)

uremisk

uretan

ureter, pl. uretre, se Språkspalten i nr. 9/2013

ureteritt (av ureter), se Språkspalten i nr. 9/2013

ureteroskopi (av ureter)

ureterotomi (av ureter)

urethra, se Språkspalten i nr. 9/2013

urethrodynia (uretrodyni) (av urethra)

uretral (av urethra)

uretritt (av urethra), se Språkspalten i nr. 9/2013

uretrodyni (urethrodynia) (av urethra)

uretrografi (av urethra)

uretrometer (av urethra)

uretroskopi (av urethra)

urgeinkontinens

uricemia (urikemi)

urikemi (uricemia)

urikosurisk

urin-d-xylose eller u-d-xylose; (kan også måles i serum) serum-d-xylose eller s-d-xylose

urinstoff, bruk helst karbamid

urogen III – fork. for uroporfyrinogen III , se koprogen

urtikaria

urtikariell

uterus (m), pl. -er, -ene

utg. – utgave

UV – ultrafiolett

UVA – langbølget ultrafiolett lys

UVB – kortbølget ultrafiolett lys

UVC – kortbølget ultrafiolett  lys

V

v. – vena, pl. vv.

vaktpostlymfeknute, ikke sentinel node

vakuol

vakuumekstraktor

validere, bruk helst stadfeste, vurdere

validitet (= gyldighet)

Vancouver-reglene

vankomycin

vannlating

variabel (m), pl. variabler (= størrelse av foranderlig verdi, noe som varierer), se parameter, se Språkspalten i nr. 7/2004

variabel region-gener

variat

variable regioner av repeterte enheter (= variable number of tandem repeats), ikke VNTR

varicella, også varicella-zoster-virus

variceblødning

varicer, bruk helst åreknuter

varikocele

varikøs, men varix

varix, pl. varicer

vasektomi

vaskulitt

vaskulær

veisalgi, se Språkspalten i nr. 21/2000

venebypassoperasjon

veneflon, se venekanyle

venekanyle, ikke veneflon, bruk perifert venekateter, se Språkspalten i nr. 5/2013

venol, se Språkspalten i nr. 9/2008

ventesorg (anticipatory grief) – sorgen man er tynget av når et dødsfall er «ventet», se Språkspalten i nr. 16/2011

ventrikkel (m), ventrikulær

ventrikkelseptumdefekt

ventrikulo...

Verdens helseforsamling

Verdens helseorganisasjon, World Health Organization, fork. WHO

Verdens legeforening, World Medical Association, fork. WMA

vernix

verruca (= vorte)

verrukøs

vesicula, men vesikal, vesikkel, vesiko...

vesikulær

vesikuløs

vesp., bruk om kvelden

Vest-, f.eks. Vest-India (del av India), men Vestindia

vevsforlikelighet, ikke histokompatibilitet

VHDL – very high density lipoprotein

vinkristin

Virchow-Robinske rom (store forbokstaver pga. dobbeltnavn, jf. langerhanske øyer)

virus, pl. virus, ikke vira, -ene

visceral

viskose

vismut

vitamin, se Språkspalten i nr. 1/2012

vitamin A

vitamin A-mangel

VK – vitalkapasitet

vitenskapelig

VLDL – very low density lipoprotein

VNTR, bruk variable regioner av repeterte enheter

vol%, bruk volumprosent

volumbelastning (hjerte), ikke væskebelastning her

volvulus

vomeronasale/vomeronasalorganet, se Språkspalten i nr. 9/1996

VRE – vankomycinresistente enterokokker, se GRE

vulvitis (vulvitt)

vulvitt (vulvitis)

Vær Varsom-plakaten

W

whiplash, bruk helst nakkesleng

whistleblower, bruk varsler, se Språkspalten i nr. 2/2000

WHO – World Health Organization

wiring, bruk ståltrådsutur

WMA –  World Medical Association – Verdens legeforening, Verdenslegeforeningen

workshop, skriv helst om (arbeidsgruppe, møte, konferanse), se Språkspalten i nr. 6/1994

World Health Organization, se Verdens helseorganisasjon

WR – Wassermanns reaksjon

X

x-stråler

χ​2, bruk khikvadrat

χ​2-test, bruk khikvadrattest

xantin

xantofyll

xantogenat

xantom

xenotransplantasjon (= transplantasjon av celler, vev og organer mellom ulike arter, f.eks. fra dyr til menneske), se Språkspalten i nr. 8/1997

xenozoonos (m) (= infeksjonssykdom som kan angripe både dyr og mennesker og overføres mellom artene)

xifoidal

X-kromosom

xylan

xylen

xylose

Y


YAG-laser

Y-graft, bruk Y-protese

Y-kromosom, dobbel Y-syndrom, se Språkspalten i nr. 28/1993

Yngre legers forening (Ylf)

yolk sac tumour, bruk plommesekktumor

Z

zoonose, zoonotisk

zoster

zymase

Æ

Æskulap, se Språkspalten i nr. 30/1996

Ø

øre-nese-hals-lege

øsofageal

øsofagitt

øsofago...

øsofagoskopi

øsofagus (oesophagus)

Øst-, f.eks. Øst-Afrika

øyeblikkelig hjelp-innleggelse, -tilfelle, -pasient

øyelege

Å

åndenødssyndrom, se akutt lungesvikt(syndrom)

åreknute, helst ikke varice

årlig gjentagelsesrate

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media