Forfatterveiledning:

Anonymisering og informert samtykke

Når en artikkel inneholder omtale og/eller bilde av pasienten, skal det innhentes skriftlig informert samtykke til publisering. For å sikre pasienters anonymitet skal detaljer som kan føre til identifisering av enkeltpersoner unngås, med mindre de er avgjørende av vitenskapelige grunner.

Pasienten (eller foresatte/pårørende, se egne punkter) må fylle ut dette samtykkeskjemaet (English version). Dette innebærer at pasienten har lest artikkelen og sett ev. fotografier/illustrasjoner/videoer. Skjemaet skal ikke sendes til redaksjonen, men må kunne fremvises på forespørsel. Skjemaet skal lagres i henhold til det aktuelle sykehusets/institusjonens interne rutiner, vanligvis i pasientens journal. Det skal oppgis i følgebrevet hvorvidt samtykke på Tidsskriftets skjema er innhentet.

Pasienten skal få kopi av den ferdige artikkelen

Vær oppmerksom på at alle manus blir redigert og revidert før ev. publisering. Som forfatter har du derfor ansvar for at pasienten får den ferdige artikkelen til gjennomsyn før publisering.

Anonymisering

Selv om samtykke er innhentet, skal informasjon som kan bidra til identifisering av enkeltpersoner unngås, med mindre den er avgjørende av vitenskapelige grunner. Det kan også være grunner til at viktig informasjon utelates, f.eks. av hensyn til pasienten eller andre involverte. I slike tilfeller går forfatterne og redaksjonen god for at det vitenskapelige budskapet i artikkelen ikke endres.

Unngå å bruke fødselsår eller eksakte tidsangivelser – bruk heller pasientens omtrentlige alder og relative tidsangivelser, f.eks. «En kvinne i 30-årene (…) Tre år senere ble hun innlagt (…)». Endring av faktisk informasjon, som kjønn og alder, er ikke en akseptabel måte å sikre anonymitet på. Vær oppmerksom på at pasientopplysninger i teksten, sett i sammenheng med foto og andre illustrasjoner, kan gjøre at pasienten kan gjenkjennes. Det skal ikke innleveres/lastes opp bilder, for eksempel røntgenbilder, med personidentifiserende opplysninger på.

Vær oppmerksom på at andre behandlere også kan gjenkjenne en sykehistorie. Tidsskriftet forventer derfor at alle relevante behandlere og utredende avdelinger er informert når en kasuistikk skal publiseres. Samtykke på Tidsskriftets skjema innebærer at artikkelen kan vises til andre relevante og tidligere behandlere og at det ev. innhentes relevante supplerende opplysninger fra disse.

Avdøde pasienter

Dersom pasienten er død, skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje, og det skal innhentes samtykke fra nærmeste pårørende.

Barn

Ved omtale av barn under 18 år skal det innhentes samtykke fra begge foreldre. Når barnet er mellom 12 og 18 år skal det i tillegg innhentes samtykke fra barnet. Barn under 12 år skal gis informasjon tilpasset barnets alder og forståelse, og det skal innhentes samtykke fra barnet dersom det forstår hva det spørres om. Fra og med fylte 18 år skal det kun innhentes samtykke fra pasienten selv.

Manglende samtykkekompetanse

Hvis pasienten er vurdert til å ha manglende samtykkekompetanse, vil vi kun i unntakstilfeller kunne publisere sykehistorien. Dette gjelder selv der pasienten har oppnevnt formell verge som kan gi samtykke på vegne av pasienten. Dersom slike sykehistorier skal publiseres, vil vi normalt kreve at personidentifiserende informasjon anonymiseres/utelates fullstendig.

Litteratur

- Barbour V på vegne av COPE Council. Committee on Publication Ethics. Journals’ Best Practices for Ensuring Consent for Publishing Medical Case Reports: guidance from COPE. (12.6. 2018).

- Code of conduct and best practice guidelines for journal editors. Committee on Publication Ethics, 2011. (12.6. 2018).

- International Committee of Medical Journal Editors. Protection of research participants. (12.6. 2018).