Fra PTCA til PCI

Tom Sundar, Raida Ødegaard Om forfatterne

Innen angioplastikk skjer det endringer både medisinsk og språklig. Nye metoder medfører nye betegnelser.

En ny rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering (1) og flere artikler i dette nummer av Tidsskriftet (2, 3) omhandler bruken av perkutan koronar intervensjon (PCI) som primærbehandling ved akutt hjerteinfarkt. Denne behandlingen har vært i stadig utvikling og omfatter en rekke metoder som enten supplerer eller erstatter den tradisjonelle teknikken for ballongutvidelse av trange kar, såkalt perkutan transluminal koronar angioplastikk (PTCA).

– PCI omfatter metoder for åpning av stenoserte eller okkluderte kransarterier, sier kardiolog Rune Wiseth ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Han har ledet ekspertgruppen ved Senter for medisinsk metodevurdering som har utarbeidet den aktuelle rapporten. Ifølge Wiseth er uttrykket PCI tatt i bruk internasjonalt de siste 2–3 årene, uten at det har vært noen bestemt foranledning til det og uten at betegnelsen er knyttet til noen spesifikk metodeendring.

Ballongkateter som benyttes ved angioplastikk. Fra Damms Store Medisinske Leksikon

– PCI er et bredere begrep enn PTCA, og gjenspeiler den generelle utviklingen innen angioplastikk. Blant annet har bruken av stenter og proteser utvidet de kliniske og anatomiske indikasjonene for perkutan revaskularisering, sier han.

Rent språklig ser det ut til at forkortingen PCI nå tar over for PTCA. Et søk på Medline viser at det skjedde en endring i språkbruken rundt 1999, noe som blant annet fremgår av amerikanske retningslinjer for bruken av og indikasjoner for PCI (4). Rune Wiseth bekrefter at uttrykket blir brukt både muntlig og skriftlig blant spesialister internasjonalt og i Norge.

Tidsskriftet vil presisere at det fulle uttrykket perkutan koronar intervensjon først og fremst bør benyttes. Angioplastikk er ellers en hensiktsmessig og kort betegnelse til bruk ved omtale av de aktuelle revaskulariseringsmetodene. Omskrivninger av typen metoden, denne metoden, teknikken etc. varierer språket. I Tidsskriftet er vi restriktive med bruk av forkortinger. De som anvendes, bør brukes med varsomhet.

Til nå har PTCA vært benyttet, men heretter vil PCI bli foretrukket.

1

PCI ved akutt hjerteinfarkt. SMM-rapport nr. 5/2002. Oslo: Senter for medisinsk metodevurdering, 2002.

2

Halvorsen S, Myhre KI, Steigen T, Nordrehaug JE, Gundersen T, Wiseth R. Primær angioplastikk eller trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 152 – 5.

3

Sundar T. PCI som akutt behandling – hvor og hvordan? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 196 – 7.

4

Spinler SA, Hilleman DE, Cheng JW, Howard PA, Mauro VF, Lopez LM et al. New recommendations from the 1999 American College of Cardiology/American Heart Association acute myocardial infarction guidelines. Ann Pharmacother 2001; 35: 589–617.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler