Forfatterveiledning:

Noe å lære av

Vurderer du å sende inn en Noe å lære av til Tidsskriftet? Det siste året har vi mottatt svært mange gode manuskripter innenfor denne artikkeltypen. Det er vi glade for, men det betyr dessverre at vi frem til 1. september 2021 ikke har mulighet til å ta imot flere Noe å lære av til vurdering. Vi gjør unntak for manuskripter som inneholder medisinsk informasjon det er særlig viktig å formidle raskt. Dersom du vurderer at det er tilfellet, ber vi deg sende en e-post til  redaksjonen@tidsskriftet.no.

Noe å lære av er kasuistikker presentert i form av leseverdige historier som vekker leserens interesse og fremmer læring.

Målet er at leseren skal lære om tilstanden den aktuelle pasienten viste seg å ha, men også om aktuelle differensialdiagnoser og behandling av pasienter med liknende symptomer.

Slik bygger du opp manuskriptet

Manuskriptet kan inneholde inntil 2 500 ord, inkludert tittel, ingress, referanser og figur-/tabelltekster.  

Tittelen skal være konsentrert om pasientens presentasjonssymptomer, f.eks. En kvinne i 40-årene med feber og magesmerter.

Artikkelen skal ha en ingress på rundt 40 ord som gir leseren et kortfattet inntrykk av hva artikkelen handler om, uten å røpe løsningen på det kliniske problemet.

Start manuskriptet med å beskrive pasienten og symptomene han eller hun først presenterte seg med. Beskriv deretter kronologisk det videre forløpet med utredning og/eller behandling. Disse kronologiske avsnittene skal så veksle med avsnitt der du kommenterer forløpet og drøfter hvilke diagnostiske eller terapeutiske vurderinger som ble gjort, eller som kunne vært gjort. Avsnitt som beskriver hendelsesforløpet skrives i kursiv, mens avsnitt som inneholder kommentarer og vurderingene som ble gjort skrives i vanlig tekst. Det som viste seg å være den endelige diagnosen eller løsningen på det kliniske problemet, gjemmes til et stykke ut i manuskriptet.

Dersom laboratorieverdier gjengis, skal referanseområdet for det aktuelle laboratoriet oppgis i parentes.

Artikkelen avsluttes med avsnittet Diskusjon, samt litteraturreferanser og eventuelle figurtekster.

Artikler i denne spalten bør inneholde noen gode bilder/illustrasjoner/videoer/tabeller. Vurder om bilder bør ha piler eller andre markeringer for å hjelpe leseren til å forstå innholdet. Ikke sett piler eller andre markeringer i den originale bildefilen – dette tas hånd om av Tidsskriftets grafiker. Vi ønsker imidlertid at du legger ved en hjelpefil, f.eks. i word-format, som viser hvor markeringene skal være.

Legg ved et engelsk sammendrag på inntil 200 ord. Engelske sammendrag publiseres i Tidsskriftets nettversjon og i PubMed, og struktureres med disse overskriftene: Background, Case presentation, Interpretation.

Anonymisering og informert samtykke

Det må foreligge skriftlig informert samtykke til publisering, som innhentes på Tidsskriftets skjema. Forfatteren må opplyse i følgebrevet om slikt samtykke foreligger, men skal av hensyn til pasientens personvern ikke laste opp samtykkeskjemaet ved innsending av manuskriptet. Skjemaet skal lagres i henhold til det aktuelle sykehusets/institusjonens interne rutiner, vanligvis i pasientens journal. Som forfatter har du ansvar for at pasienten får den ferdige artikkelen til gjennomsyn før publisering. Det skal skrives inn i teksten at pasienten har samtykket til publisering.

Selv om samtykke er innhentet, skal historien anonymiseres i størst mulig grad.

Ofte vil det også være hensiktsmessig å involvere forfattere fra ulike faggrupper og institusjoner i utarbeidingen av manuskriptet.

Behandling og utredning av komplekse tilstander involverer ofte mange aktører, både i og utenfor den institusjon som artikkelen utgår fra. Vær oppmerksom på at også disse kan gjenkjenne kasuistikken. Tidsskriftet forventer derfor at alle relevante behandlere og utredende avdelinger er informert når en kasuistikk skal publiseres. Samtykke på Tidsskriftets skjema innebærer at artikkelen kan vises til andre relevante og tidligere behandlere og at det ev. innhentes relevante supplerende opplysninger fra disse.

Vi hjelper deg med:
– redigering og klargjøring av video og bilder
– språklig bearbeiding
– formatering av referanser


Studer gode eksempler

Her er et utvalg artikler som du kan bruke som inspirasjon: