Klinisk oversikt

I artikkeltypen Klinisk oversikt publiseres artikler basert på et skjønnsmessig litteraturutvalg og forfatters egen kliniske erfaring. 

Artikkeltypen skiller seg fra oversiktsartikler ved at det ikke stilles samme krav til reproduserbare litteratursøk, og at det gis større rom for å inkludere egen klinisk erfaring. Artiklene skal likevel baseres på et bredt og dekkende litteraturgrunnlag og bør gjenspeile gjeldende anerkjent praksis. Du kan gjerne komme med begrunnede synspunkter og anbefalinger basert på egen erfaring, men det må fremgå tydelig i teksten hva som er dine meninger og hva som anbefales med referanse i litteraturen. Det er ofte en fordel med en bredt sammensatt forfattergruppe, og noen av forfatterne  bør ha lang klinisk erfaring på temaet som omtales. Målgruppen for artiklene er leger i klinisk eller paraklinisk praksis. Artikkelen skal gi en pedagogisk oversikt over et klinisk relevant tema, og skal være ment til praktisk nytte.

Slik bygger du opp artikkelen

Totalt kan teksten bestå av inntil 2 000 ord, inkludert tittel, sammendrag, referanser og figur-/tabelltekster. 

Start med et sammendrag på opptil 100 ord. Sammendraget skrives i ett avsnitt uten mellomtitler og skal inneholde bakgrunnsinformasjon og gjenspeile hovedinnholdet i manus. Med tanke på indekseringen i PubMed bør artikkeltypen (Klinisk oversikt) fremgå av sammendraget.

Etter sammendraget kommer løpende tekst. Start med en innledning hvor du utdyper bakgrunnsinformasjonen fra sammendraget. Til slutt i innledningen beskriver du kort formålet med artikkelen og hvilket kunnskapsgrunnlag artikkelen er basert på (litteratursøk, egne kliniske erfaringer etc.). Du står for øvrig fritt i utformingen av løpende tekst, men for å øke lesbarheten bør du bruke noen mellomtitler. Så fremt mulig, angi hva slags kilde du henviser til, f.eks. enkeltkasuistikker kan tyde på at.., ifølge nasjonale retningslinjer skal…., ifølge funn fra en randomisert kontrollert studie… etc. Henvis gjerne lesere som ønsker dybdeinnsikt videre til gode oversiktsartikler og metaanalyser.

Alle kliniske oversiktsartikler bør ha visuelle elementer. Kom gjerne med ideer til hva av artikkelens innhold som kan illustreres. I tillegg til en illustrasjon kan artikkelen inneholde 1-2 tabeller, bilder eller figurer.

Vi hjelper deg med

  • rentegning av figurer og tabeller
  • redigering og klargjøring av video og bilder
  • språklig bearbeiding
  • utarbeidelse av egen medisinsk illustrasjon til artikkelen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media