Forfatterveiledning:

Klinisk oversikt

I spalten «klinisk oversikt» publiseres erfaringsbaserte oversiktsartikler basert på et skjønnsmessig litteraturutvalg og forfatters egen erfaring. 

Artikkeltypen skiller seg fra rene oversiktsartikler ved at det ikke stilles samme krav til reproduserbare litteratursøk, og at det gis større rom for anbefalinger basert på egen erfaring. Målgruppen for artiklene er leger i klinisk eller paraklinisk praksis. Artikkelen skal gi en pedagogisk oversikt over et klinisk relevant tema, og skal være ment til praktisk nytte.

Slik bygger du opp artikkelen

Innled med et ustrukturert sammendrag på om lag 60 ord.

Artikkelen skal ikke bygges opp etter IMRAD-strukturen. Start løpende tekst med en innledning. Til slutt i innledningen beskriver du kort hvilket kunnskapsgrunnlag artikkelen er basert på (litteratursøk, egne kliniske erfaringer etc.). Du står for øvrig fritt i utformingen av løpende tekst, men for å øke lesbarheten bør du bruke noen mellomtitler. Du kan gjerne komme med synspunkter og anbefalinger basert på egen oppfatning og erfaring, men det må fremgå tydelig i teksten hva som er dine meninger og hva som anbefales med referanse i litteraturen. 

Litteraturlisten bør inneholde maksimalt 15 referanser. Henvis gjerne lesere som ønsker dybdeinnsikt videre til gode oversiktsartikler og metaanalyser. Totalt kan teksten bestå av inntil 2 000 ord, inkludert tittel, sammendrag, adresser, minibiografier, referanser og figur-/tabelltekster. 
Tidsskriftets illustratør vil lage en medisinsk illustrasjon til godkjente artikler. Kom gjerne med ideer til hva av artikkelens innhold som kan illustreres.
I tillegg kan artikkelen inneholde 1-2 tabeller, bilder eller figurer, så lenge disse er av pedagogisk verdi.

Vi hjelper deg med

  • rentegning av figurer og tabeller
  • redigering og klargjøring av video og bilder
  • språklig bearbeiding
  • utarbeidelse av egen medisinsk illustrasjon til artikkelen