AMK-sentral og RAS-syndrom

Kashif Waqar Faiz Om forfatteren

Overflødige ord bør unngås i medisinsk terminologi.

I forbindelse med korrekturlesing av et manuskript til Tidsskriftet støtte jeg på en språklig utfordring (1). Jeg hadde forkortet akuttmedisinsk kommunikasjonssentral til AMK, men redaksjonen ønsket heller å bruke forkortelsen AMK-sentral. Etter min mening var det et unødvendig tillegg, men i Tidsskriftets ordliste er AMK-sentral listet opp som forkortelse for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (2). Det viste seg at både Helsedirektoratet (3) og Helse- og omsorgsdepartementet (4) bruker samme forkortelse, og det står også i akuttmedisinforskriften (5). Men ved akuttmedisinsk kommunikasjonssentral ved Oslo universitetssykehus, som betjener Oslo, Akershus og Østfold, brukes kun forkortelsen AMK (6).

AMKS

Forkortelsen kunne ha vært AMKS – akuttmedisinsk kommunikasjonssentral – men det virker lite sannsynlig at forkortelsen AMK skulle stå for akuttmedisinsk kommunikasjon, og dermed ha behov for «sentral» etter forkortelsen. AMK-sentral er derfor etter min mening et inkonsekvent uttrykk med et overflødig sisteledd.

Tautologi og pleonasme er språklige uttrykk hvor man bruker flere ulike ord for å si én og samme ting (7, 8). Tautologi er gjerne et bevisst stilistisk virkemiddel («evig og alltid»), mens pleonasme i regelen skyldes uoppmerksomhet («en rund sirkel»). Det finnes også et annet begrep som jeg mener passer enda bedre for AMK-sentral og lignende uttrykk, nemlig RAS-syndrom.

RAS-syndrom og RFS-syndrom

Det engelske uttrykket RAS syndrome ble første gang brukt i 2001 (9). RAS står for redundant acronym syndrome, på norsk: redundant akronymsyndrom. RAS-syndrom betyr dermed redundant akronymsyndrom-syndrom, noe som understreker uttrykkets betydning. Redundant er et uttrykksmiddel som kan fjernes uten at meningsinnhold går tapt (10). Andre eksempler, både medisinske og ikke-medisinske, er vist i tabell 1. Listen er ikke uttømmende.

Tabell 1

Eksempler på RAS-/RFS-syndromer

AIDS-syndrom

Acquired Immune Deficiency Syndrome-syndrom

ANOVA-analyse

Analysis of Variance-analyse

CD-plate

Compact Disc-plate

ELISA-test

Enzymelinked immunosorbent assay-test

Hivvirus

Humant immunsviktvirus-virus

HTML-språk

Hypertext markup language-språk

ISBN-nummer

International Standard Book Number-nummer

LIS-lege

Lege i spesialisering-lege

MODY-diabetes

Maturity-onset diabetes of the young-diabetes

SI-systemet

Système International d’Unités-systemet

VAS-skala

Visuell analog skala-skala

Tautologiske uttrykk og forkortelser er altså vanlige i både allmennspråk og i fagspråk, og kan i mange sammenhenger ha kommunikative fordeler, selv om de er redundante. Mange av forkortelsene vil etter hvert bli oppfattet som egne ord og inkluderes i ordbøker og leksika. Andre forkortelser vil rett og slett være overflødige, men vil ikke nødvendigvis bli sett på som et problem i språkvitenskapen. Imidlertid er det ønskelig med konsekvent språkbruk. Ikke minst i nødkommunikasjon – som akuttmedisinske kommunikasjonssentraler er en del av – er språklig presisjon viktig.

En underkategori av redundant akronymsyndrom kan være redundant forkortelsessyndrom (RFS-syndrom). Et eksempel på det er nettopp AMK-sentral.

Konklusjon

Tautologiske uttrykk og forkortelser, pleonasmer, RAS-syndromer og RFS-syndromer er vanlige i allmennspråket og i medisinsk terminologi. Mange av forkortelsene er godt innarbeidet og kan være nyttige. Man bør likevel ha et kritisk blikk på overdreven bruk av slike ordkonstruksjoner.

1

Waqar Faiz K, Sundseth A, Thommessen B et al. Prehospitalt forløp ved akutt hjerneslag. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 798 - 802. [PubMed][CrossRef]

2

AMK-sentral. I: Tidsskriftets ordliste. http://tidsskriftet.no/annet/ordliste (10.5.2017).

3

Registreringsveileder. Opplysninger fra AMK-sentralene. Rapportering til Norsk pasientregister (NPR). Mars 2013. Helsedirektoratet. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/635/Registeringsveileder-opplysninger-fra-amk-sentralene-rapportering-til-norsk-pasientregister-npr-IS-2042.pdf (10.5.2017).

4

Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. September 2016. Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/b332572e94304549b8b6db04ad617f76/amk_utredning_150916.pdf (10.5.2017).

5

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften). https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231?q­AMK-sentral (10.5.2017).

6

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Oslo universitetssykehus. https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/prehospital-klinikk/akuttmedisinsk-kommunikasjonssentral-amk (10.5.2017).

7

Tautologi – språklig uttrykk. I: Store norske leksikon. https://snl.no/tautologi (10.5.2017).

8

Pleonasme. I: Store norske leksikon. https://snl.no/pleonasme (10.5.2017).

9

Feedback. New Scientist 7.4.2001. https://www.newscientist.com/article/mg17022858-000-feedback/ (10.5.2017).

10

Redundant. I: Bokmålsordboka og Nynorskordboka. http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP­redundant (17.8.2017).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler