Petter Gjersvik, Jon Amund Kyte Om forfatterne
Artikkel

Det engelske uttrykket field cancerization betegner vev med genetisk avvikende celler i områder som er kronisk eksponert for et karsinogen. Det bør få en egnet norsk oversettelse.

Figur 1  Multiple enkeltstående og sammenhengende solare keratoser i hodebunnen hos en eldre mann. Det ses også kruster som uttrykk for bakteriell sekundærinfeksjon og atrofiske arr etter tidligere eksisjoner av maligne lesjoner. Foto: Per Helsing

En malign tumor er ofte omgitt av vev med avvikende celler. Dette gjelder bl.a. plateepitelkarsinomer i svelg og øvre luftveier, der slike svulster ofte oppstår i slimhinneepitel med genetiske forandringer som tilsvarer kreftcellene i svulsten (1). Dette innebærer risiko for residiv og utvikling av nye sekundære primærtumorer i nærheten. Begrepet field cancerization ble introdusert i 1953 av Slaughter og medarbeidere for å beskrive dette fenomenet (2). Celleforandringene er senere blitt karakterisert molekylærbiologisk.

Begrepet field cancerization brukes i dag om vev med genetisk avvikende celler i flere organer som er kronisk eksponert for et karsinogen, bl.a. hud som er eksponert for UV-stråling fra solen. I huden er slike genetiske avvik ansvarlig for multifokale kliniske og subkliniske premaligne lesjoner som kan utvikle seg til plateepitelkarsinomer (3). De synlige forandringene, som betegnes solare (eller aktiniske) keratoser, kan være vanskelig å avgrense klinisk (fig 1). Aktuell behandling er bl.a. kryoterapi, fotodynamisk behandling og immunmodulerende kremer. Fordi de genetiske avvikene ikke er begrenset til klinisk synlige lesjoner, anbefales i mange tilfeller behandling også av områd-ene mellom keratosene.

Engelske faguttrykk har lett for å få innpass hos norske leger. Begrunnelsen er gjerne at de er presist definert, og at «alle i fagmiljøene bruker dem». Bruken av engelske faguttrykk kan ofte – uten at det er tilsiktet – virke ekskluderende og forsterke faggruppens identitet og eksklusivitet. Bare de som kjenner og forstår uttrykket, er inne i varmen. Å finne egnede norske oversettelser kan bidra til å lette forståelsen av det fenomenet et uttrykk skal betegne, bedre kommunikasjonen med utenforstående og skjerpe vår generelle språksans.

Dersom ordlyden på et engelsk faguttrykk er slik at det lett kan oversettes til norsk, hender det at det blir brukt i oversatt form. For at det skal skje, bør det norske uttrykket ligge så tett opp til det engelske som mulig. Er dette mulig for uttrykket field cancerization?

Field cancerization brukes mest om overflatisk vev i hud, luftveier og mage-tarm-kanalen. Da må det norske ordet felt sies å være en kurant oversettelse av field (4), og dette ordet ligger også nær i skrivemåte og lydbilde. Kanserisering klinger kanskje dårlig i noen norske ører, men neppe dårligere enn hva cancerization gjør i engelske ører. Vi var selv lenge skeptiske, men har erfart at det er en modningssak. Uttrykket er ikke mye brukt på norsk, men finnes i (minst) en publikasjon fra Kreftregisteret (5). Premaligne felter kan være aktuelt, men ligger språklig langt unna det engelske. Vi mener derfor at feltkanserisering vil fungere best i norske presentasjoner der dette fenomenet omtales.

Vi takker Erlend Hem for nyttige innspill.

Anbefalte artikler