Annonse
Annonse

Forfatterveiledning:

Litteraturlisten

Litteraturlisten skal hjelpe leseren med å finne den aktuelle referansen. Den ordnes numerisk i den rekkefølgen det henvises til i løpende tekst, med henvisningstallet i parentes.

  • Bare publiserte arbeider inkluderes. Personlige meddelelser og upubliserte data (foredrag, innlegg ved kongresser etc.) tas ikke med i litteraturlisten, men innarbeides i teksten (eksempel: P. Ås, personlig meddelelse, eller Olsen A, Nilsen B, foredrag ved Congress of…Oslo 1990). Slike henvisninger må forelegges den/de personer/institusjoner det vises til, før bruk.
  • Henvisning til ikke-publiserte arbeider som er akseptert for publisering, godtas kun når kopi av godkjenningsbrev vedlegges. Abstrakter fra kongresser kan inngå i litteraturlisten dersom de er publisert i et vitenskapelig tidsskrift.
  • Det er bedre å angi for mange enn for få opplysninger om en publikasjon.

Tidsskriftartikler

Standard tidsskriftartikkel

Angi alle forfattere inntil tre, ved fire eller flere angis de tre første og deretter et al.

Tiller C, Bains R, Nessa T et al. Håndfunksjon etter kirurgi av fleksorskader. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 36-8.

Jensenius M, Espinoza R, Hoel T et al. Hepatitt A-epidemi blant intravenøse misbrukere i Oslo 1995–96. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 935–40.

Wenzel V, Krismer A, Arntz R et al. A comparison of vasopressin and epinephrine for out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation. N Engl J Med 2004; 350: 105-13.

Mitchell EA. Sleeping position of infants and the sud­den death syndrome. Acta Paediatr Suppl 1993; 82 (suppl 389): 26–30.

Kollektivt forfatterskap

International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Ann Intern Med 1997: 126: 36–47.

Usignert artikkel

Population health looking upstream. Lancet 1994; 343: 429–30.

Tidsskrift der hvert nummer er paginert for seg

Efskind L. Folks syn på helsetjenesten. Sosialtrygd 1978; nr. 1: 12–8.

Bøker, monografier, rapporter

Individuelt forfatterskap

Lock S. A difficult balance. Editorial peer review in medicine. London: The Nuffield Provincial Hospital Trust, 1985.
 
Parker MT. Streptococcus and lactobacillus. I: Parker MT, red. Systematic bacteriology. London: Edward Arnold, 1984: 173–217. (Bd. 2 i serien: Wilson G, Miles A, Parker MT, red. Topley and Wilson’s principles of bacteriology, virology and immunity. 7. utg.)

Kapittel i bok

Riis P. Den videnskabelige originalartikel. I: Fugelli P, Nylenna M, red. Kunnskap er makt – og bør deles med andre. Oslo: Universitetsforlaget, 1987: 119–26.

Bibelen. Joh 6,17–20,24.

Rapporter

Larsen K-E, Bakketeig LS, Bergsjø P et al. Perinatal service i Norge i 1970-årene. NIS-rapport nr. 6/1981. Trondheim: Norsk institutt for sykehusforskning, 1981.

Lystad A. Beredskap mot difteri. MSIS-rapport 1993; 21: 11.
 
MSIS-årsrapport 1993. Oslo: Statens institutt for folkehelse, 1993.

Richter B, Bandeira-Echtler E, Bergerhoff K et al. Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2008; nr. 2: CD006739.

Offentlige publikasjoner

Legemiddelloven. Kap. III. 20.6. Nr.5 1964.
 
Norges offentlige utredninger. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven). NOU 1990: 2.
 
Prop. 91 L (2010–2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 
Meld. St. 30 (2011–2012). Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk.
 
Innst. 423 L (2010–2011). Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven).
 
Kvalitetssikring av laboratoriemedisinen i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratets utredningsserie 7–1990. Oslo: Statens helsetilsyn, 1990.

Avhandling

Berg O. Helsetjenestens logikk. Doktoravhandling. Oslo: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1982.

Internett

Alle referanser til ressurser på Internett må inneholde dato for når informasjonen sist var avlest. Avlesningsdatoen oppgis i parentes. I referanser der DOI er oppgitt, er avlesningsdato unødvendig. For øvrig angis referanser i henhold til eksemplene under.

Tidsskriftartikkel på Internett

Vanligvis oppgis ikke Internett-adressen til tidsskriftartikler. Hvis det likevel er ønskelig, settes de opp slik:
 
Bravata DM, Gienger AL, McDonald KM et al. The comparative effectiveness of percutaneous coronary interventions and coronary artery bypass graft surgery. Ann Intern Med 2007; 147: 703 - 16. www.annals.org/cgi/content/full/147/10/703 (16.10.2008).

Tidsskrifter som ikke er oppført i Index Medicus, skal ha tidsskriftets navn skrevet helt ut:

Cliffordson C, Askling B. Different grounds for admission: its effects on recruitment and achievement in medical education. Scandinavian Journal of Educational Research 2006; 50: 45 - 62. http://dx.doi.org/10.1080/00313830500372026.

Avisartikkel på Internett

Nesheim BI. Opptak til profesjonsstudiet i medisin - kan vi sikre at vi får inn de rette? Universitas 7.11.2007. www.universitas.no/?sak=49919 (11.8.2008).

Enkeltpublikasjon på Internett

Positive helseeffekter av fysisk aktivitet. Oslo: Helsedirektoratet, 2008. www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00062/_Positive_helseeffek_62779a.pdf (22.9.2008).

Klette T. Tid for trøst. En undersøkelse av trøst og trygghet over to generasjoner. Doktoravhandling. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2007. www.nova.no/asset/2721/1/2721_1.pdf (23.5.2008).

Del av Internett-side

World Health Organization. Chronic diseases. www.who.int/topics/chronic_diseases/en (22.9.2008).

Database på Internett

MedNytt. Tidlig vurdering av ny diagnostikk og behandling [database]. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. www.mednytt.no (22.9.2008).

Del av database på Internett

Bern C. Treatment of visceral leishmaniasis. UpToDate versjon 19.1, 2011. www.uptodate.com/contents/treatment-of-visceral-leishmaniasis (12.5. 2011).

Annet

Avisartikkel

Fuglehaug W. - Brustad bør si nei. Aftenposten 11.1.2008: 10.

Intervju

Swensen E. Aslak Sigurd Bråtveit: Ripipip. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 918-9.

Bokanmeldelse

Ursin H. Våre gener og vår atferd. Anmeldelse av boken: Grinde B. Genene – din indre guru. Tidsskr Nor Lægeforen 1996; 116: 3117.

Referanse med rettelse

Berntsen GK, Tollan A, Fønnebø V. Postmenopausal hormonsubstitusjon for de mange eller de få? Del 1 – Effekter av langtids hormonsubstitusjon. Nord Med 1997; 112: 276–9. Rettelse: Nord Med 1997: 112: 330.

Tilbaketrekking

Midgard R, Seland JH, Hovdal H et al. Optikusnevritt - diagnose, behandling og oppfølging. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 425 - 8
Tilbaketrekking: Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2056
 
Midgard R, Seland JH, Hovdal H et al. Tilbaketrekkingsbrev. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2056. Tilbaketrekking av: Midgard R, Seland JH, Hovdal H et al. Optikusnevritt - diagnose, behandling og oppfølging. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 425 - 8

Audiovisuelt materiale

Skogsrud T. Refleksjoner. Video og hefte. Oslo: Den norske lægeforening, 1995.

Se også: På kjempenes skuldrer. Leder i nr. 5/2006