Forfatterveiledning:

Medisinen i bilder

I spalten publiseres bilder eller videoer av pasienter, prosedyrer, diagnostikk eller behandling.

Bildet skal være det bærende elementet i artikkelen, og hensikten er å vekke leserens interesse og stimulere til læring. Artikkelen må derfor være lett å forstå, også for leger som ikke har detaljkunnskap om emnet.

Antallet illustrasjoner som publiseres vil oftest være begrenset til én eller to, men flere bilder/videoer kan sendes inn slik at redaksjonen kan vurdere hvilke som egner seg best for publisering. Bilder må være i høy oppløsning.

Slik bygger du opp manuskriptet

Manuskriptet kan inneholde inntil 400 ord, inkludert tittel, referanser og forfatternes adresser og minibiografier.

Tittelen skal være relatert til bildet. Teksten skal starte med en beskrivelse av bildet. Deretter kommer en kort beskrivelse av pasienthistorien, relevante funn og eventuell behandling og oppfølging av pasienten. Manuskriptet bør inneholde 1–3 referanser.

Vurder om bildet/videoen bør ha piler eller andre markeringer for å hjelpe leseren til å forstå innholdet, og gi oss eventuelt beskjed om dette i følgebrevet. Ikke sett piler eller andre markeringer i den originale bildefilen – dette tas hånd om av Tidsskriftets grafiker. Vi ønsker imidlertid at du legger ved en hjelpefil, f.eks. i word-format, som viser hvor markeringene skal være.

Anonymisering og informert samtykke

Det må foreligge skriftlig informert samtykke til publisering, som innhentes på Tidsskriftets skjema. Som forfatter har du ansvar for at pasienten får den ferdige artikkelen til gjennomsyn før publisering. Det skal skrives inn i teksten at pasienten har samtykket til publisering.

Selv om samtykke er innhentet, skal historien anonymiseres i størst mulig grad.

Behandling og utredning involverer ofte mange aktører, både i og utenfor den institusjon som artikkelen utgår fra. Vær oppmerksom på at også disse kan gjenkjenne kasuistikken. Tidsskriftet forventer at alle relevante behandlere og utredende avdelinger er informert når en kasuistikk skal publiseres. Samtykke på Tidsskriftets skjema innebærer at artikkelen kan vises til andre relevante og tidligere behandlere og at det ev. innhentes relevante supplerende opplysninger fra disse.

Vi hjelper deg med

– redigering og klargjøring av video og bilder
– språklig bearbeiding
– formatering av referanser

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg artikler som du kan bruke som inspirasjon: