Medisinen i bilder

I denne artikkeltypen publiseres medisinsk relevante bilder eller videoer ledsaget av en kort tekst. Bildet skal være det bærende elementet i artikkelen, og hensikten er å vekke leserens interesse og stimulere til læring.

Artikkeltypen favner bredt. Bildet eller videoen kan f.eks. være av pasienter, prosedyrer, diagnostikk eller behandling. Tilhørende tekst kan presentere en kasuistikk, eller illustrere prosedyrer, diagnostikk eller behandling, og må være lett å forstå, også for leger som ikke har detaljkunnskap om emnet. Dersom det presenteres en kasuistikk, gjør vi oppmerksom på våre anbefalinger om medforfatterskap og involvering.

Antallet illustrasjoner som publiseres vil oftest være begrenset til én eller to, men flere bilder/videoer kan sendes inn slik at redaksjonen kan vurdere hvilke som egner seg best for publisering. Bilder må være i høy oppløsning.

Manuskriptet kan inneholde inntil 400 ord, inkludert tittel, referanser og forfatternes adresser og minibiografier.

Tittelen skal være relatert til bildet. Teksten skal starte med en beskrivelse av bildet. I tilfelle illustrasjonen omhandler en kasuistikk, bør pasienthistorien, relevante funn og eventuell behandling og oppfølging beskrives kort. Manuskriptet bør inneholde 1–3 referanser.

Vurder om bildet/videoen bør ha piler eller andre markeringer for å hjelpe leseren til å forstå innholdet, og gi oss eventuelt beskjed om dette i følgebrevet. Ikke sett piler eller andre markeringer i den originale bildefilen – dette tas hånd om av Tidsskriftets grafiker. Vi ønsker imidlertid at du legger ved en hjelpefil, f.eks. i word-format, som viser hvor markeringene skal være.

Dersom bildet/videoen er av en pasient, og/eller teksten omtaler en pasient, må det foreligge skriftlig informert samtykke til publisering, som innhentes på Tidsskriftets skjema. Forfatteren må opplyse i følgebrevet om slikt samtykke foreligger, men skal av hensyn til pasientens personvern ikke laste opp samtykkeskjemaet ved innsending av manuskriptet. Skjemaet skal lagres i henhold til det aktuelle sykehusets/institusjonens/legekontorets interne rutiner, vanligvis i pasientens journal. Som forfatter har du ansvar for at pasienten får den ferdige artikkelen til gjennomlesning før publisering. Det skal skrives inn i teksten at pasienten har samtykket til publisering. Selv om samtykke er innhentet, skal historien anonymiseres i størst mulig grad.

Vi hjelper deg med

– redigering og klargjøring bilder

– tilrettelegging av video for publisering

– språklig bearbeiding

– formatering av referanser

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg artikler som du kan bruke som inspirasjon:

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media