Frederik Emil Juul, Jørgen Valeur Om forfatterne

Hvilken norsk fagterm skal vi benytte for den engelske betegnelsen faecal microbiota transplantation og annen tarmfloramodulerende behandling?

Samlingen av mikroorganismene som lever i eller på et menneske kan med en samlebetegnelse kalles mikrobiota eller mikroflora (1). Det er mye som tyder på at en «ubalanse» i tarmens mikroflora og metabolske miljø – samlet kalt tarmfloraen – kan føre til sykdom (2). Dermed utgjør tarmfloraen et terapeutisk angrepspunkt som kan moduleres ved å tilføre mikroorganismer og/eller andre modifiserende substanser for eksempel prebiotika, probiotika eller avføring fra donorer.

Fekal mikrobiotatransplantasjon

En måte å modulere tarmfloraen på er å gi pasientene mer eller mindre ubehandlet avføring. Slik behandling har fått den engelske samlebetegnelsen faecal microbiota transplantation (35). En direkte oversettelse til norsk vil være fekal mikrobiotatransplantasjon, eller bare fekaltransplantasjon.

Problemet er at uttrykket kun beskriver én av dagens tarmfloramodulerende behandlingsformer, hvor pasientene får «hele skiten» fordi vi ikke vet hva som utgjør behandlingseffekten (6, 7). I fremtiden vil vi sannsynligvis identifisere og isolere de enkelte bestanddelene som har effekt, og behandle med disse alene. Utviklingen kan til og med gå mot en fullstendig laboratoriebasert fremstilling av de virksomme bestanddelene, helt uten noe fekalt opphav. Dessuten kan pasientene få negative assosiasjoner når de blir fortalt at de skal motta en fekal behandling.

Hvis utviklingen går dit vi forventer, og avføring ikke lenger utgjør behandlingen, blir ordet transplantasjon også problematisk. Ved dagens donorbaserte behandling er transplantasjon delvis dekkende ved at det skjer en overføring (trans-) til en mottakende pasient. Imidlertid er det tvilsomt å regne avføring som et organ i klassisk forstand, selv i sin mest ubehandlede form. Ifølge Store medisinske leksikon er transplantasjon «overføring av celler, vev eller organer innen et individ eller mellom to individer». I faecal microbiota transplantation inngår ikke engang våre egne celler, og strengt tatt er tarmkanalen et rør utenfor mennesket selv.

Tarmflorabehandling på norsk

Så hva er en god norsk betegnelse for behandling rettet mot tarmfloraen? Vi mener tarmflorabehandling eller tarmfloraterapi er bedre begreper enn dagens faecal microbiota transplantation. Både tarmflorabehandling og tarmfloraterapi kan omfatte behandlingsformer som er utviklet i laboratoriet, samtidig som de kan benyttes på dagens behandling med avføring fra utvalgte donorer.

Begrepene får frem tarmfloraen som det terapeutiske angrepspunktet og kan benyttes uavhengig av hvilke(n) mikrobe(r) eller substans(er) som viser seg å utgjøre behandlingseffekten. Det gjør tarmflorabehandling og tarmfloraterapi mer fremtidsrettet enn en direkte oversettelse av samlebetegnelsen faecal microbiota transplantation.

1

Simonsen MM. Mikroflora. I: Store norske leksikon. https://snl.no/mikroflora (20.3.2019).

2

Clemente JC, Ursell LK, Parfrey LW et al. The impact of the gut microbiota on human health: an integrative view. Cell 2012; 148: 1258–70. [PubMed][CrossRef]

3

Cammarota G, Ianiro G, Tilg H et al. European consensus conference on faecal microbiota transplantation in clinical practice. Gut 2017; 66: 569–80. [PubMed][CrossRef]

5

Ott SJ, Waetzig GH, Rehman A et al. Efficacy of sterile fecal filtrate transfer for treating patients with clostridium difficile infection. Gastroenterology 2017; 152: 799–811.e7. [PubMed][CrossRef]

6

Kelly CR, Kahn S, Kashyap P et al. Update on fecal microbiota transplantation 2015: Indications, methodologies, mechanisms, and outlook. Gastroenterology 2015; 149: 223–37. [PubMed][CrossRef]

7

Ianiro G, Bibbò S, Gasbarrini A et al. Therapeutic modulation of gut microbiota: current clinical applications and future perspectives. Curr Drug Targets 2014; 15: 762–70. [PubMed][CrossRef]

Kommentarer

(2)

Stig S. Frøland

Frederik Emil Juul og Jørgen Valeur ønsker å innføre betegnelsen tarmflorabehandling for den behandlingsformen som i engelskspråklig litteratur kalles «fecal microbiota transplantation» eller, i økende grad bare «fecal transplantation» (1). Jeg synes ikke deres argumenter for dette er overbevisende.

Frederik Emil Juul

Vi takker Stig Frøland for verdifulle kommentarer til vårt innlegg om tarmflorabehandling. Vi er enige i at fekal transplantasjon er en dekkende norsk oversettelse av den engelske betegnelsen «fecal microbiota transplantation». Imidlertid ser vi nå en utvikling der bruk av avføringsdonorer etter hvert fases ut til fordel for mer spesifikk tarmfloramodulering – av noen kalt «next generation microbiota therapeutics» (1). Vi ønsket derfor å argumentere for at tarmflorabehandling er en mer overordnet og fremtidsrettet betegnelse enn fekal transplantasjon.

Anbefalte artikler