Engelsk oversettelse

Dersom du velger å oversette artikkelen, vil den publiseres både på norsk og engelsk på Tidsskriftets nettside ved utgivelsesdato. Artikler som indekseres i søketjenesten PubMed, vil være oppført som tospråklig.

Etter at manuset er antatt for publisering, vil du få tilbud om engelsk oversettelse per e-post. Arbeidet utføres av profesjonelle oversettere, og vi har valgt britisk-engelsk som standard. Kostnaden for en oversettelse avhenger av artikkelens lengde (antall ord) og kompleksitet. En tre siders artikkel kan koste ca. 7 000 kroner pluss moms. 

Hvis du har bestilt engelsk oversettelse, vil du få den til gjennomlesing om lag en uke etter at den norske versjonen har blitt klar til publisering. Vi sender ikke artikkelen til oversettelse før vi har fastsatt endelig ordlyd på den norske versjonen. Den norske og den engelske versjonen må være så like som mulig av hensyn til kravene for tospråklig indeksering i PubMed. Likevel kan du kort forklare det som er implisitt for lesere i Norge, men som ville vært uforståelig for et internasjonalt publikum. Andre korrigeringer som avviker fra originalen eller endringer og tilføyelser i den norske versjonen, kan ikke gjøres på dette stadium. Oversetter du selv, må oversettelsen bli språkvasket av vårt faste oversettelsesbyrå.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media