Hva skjer med manus etter innsending?

Du må sende inn manuskriptet på Tidsskriftets side på ScholarOne Manuscripts. Du vil få en automatisk mottaksbekreftelse når innsendingen er fullført.

Første redaksjonelle vurdering

Redaksjonen har ukentlige inntaksmøter hvor redaktørene drøfter alle innkomne manus. I denne første vurderingen tar vi bl.a. stilling til om temaet er aktuelt for Tidsskriftet og om nødvendige formelle elementer (samtykke, studieregistrering, tillatelser, riktig håndtering av personopplysninger etc.) er på plass. Noen manuskripter kan bli refusert på dette stadiet eller bli tilbakeført til forfatter for supplerende opplysninger. Den videre prosessen avhenger av artikkeltype.

Fagfellevurdering og videre redaksjonell vurdering

Vitenskapelige manuskripter som går videre fra den første redaksjonelle vurderingen, sendes til fagfellevurderere, vanligvis 2–3 eksperter på metoden og temaet. Etter at alle fagfellevurderinger er mottatt, diskuteres manuskriptet i et manusmøte med 3–4 medisinske redaktører. En av disse redaktørene vil ha den videre kommunikasjonen med deg.

Andre artikkeltyper som debattartikler og magasinstoff sendes normalt ikke til fagfellevurdering. Disse manuskriptene tildeles en medisinsk redaktør, som vil ha den videre oppfølgingen.

Revisjon

Du vil få en tilbakemelding fra medisinsk redaktør om hvilke endringer redaksjonen ønsker. Frist for å levere revidert manuskript varierer etter artikkeltype og grad av hast/aktualitet og hvor omfattende endringer som etterspørres. Vi tilstreber færrest mulig revisjoner, men ofte vil det være behov for å spille litt ball frem og tilbake før manuskriptet eventuelt blir antatt for publisering. Målet vårt er å gjøre ditt manuskript best mulig, slik at det blir interessant og tilgjengelig for den alminnelige lege.

Antatt for publisering

Andelen antatte manuskripter varierer mellom artikkeltypene og ligger på om lag:

40 % for originalmaterialer (originalartikkel/kort rapport)

35 % for oversikter (oversiktsartikkel/klinisk oversikt)

70 % for kasuistikker (noe å lære av/kort kasuistikk/medisinen i bilder)

Refusjon

Manuskriptet kan refuseres på alle trinn i prosessen, men vi tilstreber refusjon så raskt som mulig. Refusjonsårsaken vil variere. Refusjon før fagvurdering/tidlig i prosessen vil ofte skyldes manglende aktualitet for Tidsskriftet, at nødvendige formelle elementer ikke er på plass, store avvik fra ordgrense eller oppsett eller mangler ved metode/kunnskapsgrunnlag. Ikke nøl med å ta kontakt for å få en nærmere begrunnelse for en refusjon og hva du kan gjøre annerledes neste gang. Du kan klage på avgjørelsen, og manuskriptet vil da bli drøftet i redaksjonen på ny.

Behandlingstid

Behandlingstiden varierer også mellom artikkeltypene, samtidig som det er stor variasjon fra artikkel til artikkel innen samme artikkeltype.

Median behandlingstid fra innsending til manuskriptet blir antatt for publisering, er om lag:

130 dager for originalmaterialer (originalartikkel/kort rapport) og for kasuistikker (noe å lære av, kort rapport og medisinen i bilder).

160 dager for oversikter (oversiktsartikkel/klinisk oversikt).

40 dager for kronikker

15 dager for debattartikler

For manuskripter som blir refusert, er median behandlingstid 10–15 dager for vitenskapelige artikler og 5–10 dager for kronikker og debattartikler.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media