Forfatterveiledning:

Kort kasuistikk

Her publiseres fagfellevurderte korte kasuistikker med lærerike historier.

Kasuistikker har en viktig plass i Tidsskriftet og er populære blant leserne våre. Hensikten med Kort kasuistikk-sjangeren er å vekke leserens interesse og stimulere til læring. Artikkeltypen skiller seg fra Noe å lære av ved at den er vesentlig kortere, og utformingen av brødteksten er friere. Kasuistikker fra allmennpraksis kan være særlig egnet for denne artikkeltypen.

Slik bygger du opp manuskriptet

Manuskriptet kan inneholde inntil 1000 ord inkludert tittel, ingress, referanser og tabell-/figurtekster.

Teksten innledes med en ingress på maksimalt 60 ord, som gir leseren et inntrykk av hva artikkelen handler om.

Det vil ofte være naturlig å dele teksten i to deler, der den første delen inneholder selve Pasienthistorien og den andre en kort Diskusjon rundt emnet. Dersom laboratorieverdier gjengis, skal referanseområdet oppgis i parentes.

Artikkelen kan inneholde to figurer (med figurtekster).

Legg ved et engelsk sammendrag på inntil 150 ord. Engelske sammendrag publiseres i Tidsskriftets nettversjon og i PubMed og struktureres med disse overskriftene: Background, Case presentation, Interpretation.

Anonymisering og informert samtykke

Det må foreligge skriftlig informert samtykke til publisering, som innhentes på Tidsskriftets skjema. Forfatteren må opplyse i følgebrevet om slikt samtykke foreligger, men skal av hensyn til pasientens personvern ikke laste opp samtykkeskjemaet ved innsending av manuskriptet. Skjemaet skal lagres i henhold til det aktuelle sykehusets/institusjonens interne rutiner, vanligvis i pasientens journal. Som forfatter har du ansvar for at pasienten har lest den ferdige artikkelen før publisering.

Selv om samtykke er innhentet, skal historien anonymiseres i størst mulig grad.

Tidsskriftet forventer at alle relevante behandlere og utredende avdelinger er informert når en kasuistikk skal publiseres. Samtykke på Tidsskriftets skjema innebærer at artikkelen kan vises til andre relevante og tidligere behandlere, og at det ev. innhentes relevante supplerende opplysninger fra disse.

Vi hjelper deg med:
– redigering og klargjøring av video og bilder
– språklig bearbeiding
– formatering av referanser