Forfatterveiledning:

Originalartikkel

Artikler basert på egne innsamlede og bearbeidede data.

Materialet må ikke være publisert i annen form tidligere. Er studien basert på et lite utvalg eller enkle metoder, kan Kort rapport være et mer egnet format.

Slik bygger du opp manuskriptet

Artikkelen innledes med et strukturert sammendrag på 200 ord , som inneholder følgende deler:

  • Bakgrunn
  • Materiale og metode
  • Resultater
  • Fortolkning  

Det strukturerte sammendraget benyttes både som et pedagogisk element i artikkelen og som en oppsummering i databaser der artikkelen gjengis.

Avsnittet Bakgrunn skal være kortfattet og inneholde formålet med studien. I Materiale og metode beskrives metoden for datainnsamling og materialet som er studert. I Resultater beskrives de viktigste funnene. Ved bruk av kvantitative data skal alltid hovedfunnene gjengis med tall. Fortolkningsavsnittet skal være kort. Unngå å gjenta studiens funn.

Løpende tekst skal inneholde fire hovedavsnitt: Innledning, Materiale og metode, Resultater og Diskusjon. I innledningen beskriver du kort bakgrunnen for undersøkelsen, formål og problemstillinger. I Materiale og metode skal du beskrive undersøkelsespopulasjon og metode, og det må alltid gjøres rede for etiske og personvernmessige tillatelser. Bruk gjerne litteraturhenvisninger til metoder som er benyttet. Under Resultater presenterer du egne iakttakelser i logisk rekkefølge, uten at du diskuterer funnene. Studer for øvrig presentasjon av metode og resultater.

Artikkelen avsluttes med Diskusjon, der du drøfter betydningen av egne observasjoner og forsøker å plassere dem i sammenheng med tidligere viten. Det kan være nyttig å starte diskusjonen med en helt kort oppsummering av hovedfunnene i noen få setninger. Deretter kommer gjerne en drøfting av resultatene opp mot tidligere funn, fulgt av en diskusjon av undersøkelsens styrker og begrensninger. Diskusjonen bør munne ut i en kort konklusjon som knyttes til formålet med undersøkelsen. Unngå konklusjoner som ikke fullt ut underbygges av de funnene som er gjort.

Artikkelens hovedfunn oppsummeres i to-fire korte setninger under overskriften hovedfunn. Hvert punkt skal bestå av kun én setning og skal gi leseren anledning til raskt å gjøre seg kjent med studiens hovedfunn. Punktene skal formuleres i preteritum. Unngå å bruke identiske setninger i hovedfunn og sammendrag.

Totalt kan manus bestå av inntil 3 000 ord inkludert tittel, sammendrag, adresser, minibiografier, referanser, hovedfunn og figur-/tabelltekster.

Vi hjelper deg med

  • rentegning av figurer og tabeller
  • redigering og klargjøring av video og bilder
  • språklig bearbeiding
  • formatering av referansene

Studer gode eksempler

Vi har samlet et utvalg artikler som du kan bruke som inspirasjon: