Opiat eller opioid?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I både medisinsk og allmenn litteratur benyttes ordene opioid og opiat ofte vekselvis, som om de var synonyme begreper. Det er de ikke.

  Ordene «opioid» og «opiat» stammer fra ordet «opium». Opium er navnet på den melkehvite plantesaften (av gresk: opos = saft) som siver ut når man skjærer et snitt i en moden opiumsvalmue (fig 1).

  Hva er et opiat?

  Hva er et opiat?

  Definisjonen på et opiat er et legemiddel fremstilt fra opium (1) – (2). Vi skiller mellom naturlige og semisyntetiske opiater. De naturlige opiatene (morfin, kodein, tebain, noskapin og papaverin) er bestanddeler i plantesaften opium, mens de semisyntetiske opiatene (for eksempel heroin, etylmorfin, oksykodon og buprenorfin) ikke finnes i opium, men kan fremstilles fra de naturlige opiatene. Dette betyr rent definisjonsmessig at et opiat er et legemiddel som opphavsmessig – direkte eller indirekte – kan spores tilbake til opiumsvalmuen.

  Hva er et opioid?

  Hva er et opioid?

  Som endingen -oid tilsier, er opioider stoffer som likner på opium, eller nærmere bestemt: stoffer med morfinliknende effekt. Begrepet er altså en farmakologisk klassifisering, definert ut fra påvirkning av kroppens opioidreseptorer, uavhengig av stoffets kjemiske opphav eller molekylstruktur (1) – (2). Følgelig innbefatter begrepet opioid noen – men ikke alle – opiatene, og i tillegg en rekke helsyntetiske opioider (som fentanyl, ketobemidon og metadon) samt kroppens egne opioide peptider (endorfiner). Noen kilder inkluderer også opioidantagonistene nalokson og naltrekson (3).

  Alvorlige misforståelser

  Alvorlige misforståelser

  Som det fremgår av definisjonene over, og som vist i figur 2, har begrepene opiat og opioid delvis overlappende innhold. Dette kan lett skape forvirring og misforståelser. Til og med i Norsk medisinsk ordbok fremstår dette uklart. I siste utgave kan man lese at et opiat er «morfin, kodein og andre stoff med lignande verknad framstilte frå opium» (3). Her må «med lignande verknad» strykes for at det skal bli riktig. Når man har å gjøre med to ikke-synonyme betegnelser innenfor én og samme gruppe substanser, blir det ekstra viktig å holde tunga rett i munnen. Ved sammenblanding kan alvorlige feil lett oppstå, ikke minst i forbindelse med rusmiddeltesting: Inntak av for eksempel ketobemidon, fentanyl eller metadon vil ikke kunne påvises dersom man utfører eksklusive opiatanalyser (fig 2). Det er publisert flere kasuistikker der slike misforståelser har ført til uberettiget mistanke om dårlig etterlevelse og videresalg av legemidler (2, 4).

  Hvilket begrep skal vi bruke?

  Hvilket begrep skal vi bruke?

  I klinisk virksomhet trenger vi terminologi som ikke kan misforstås. Moderne teknologi har gjort begrepet opiat avleggs og uklart, siden det i dag er mulig å fremstille også de naturlig forekommende opiatene syntetisk (5). Allerede i 1984 erklærte The Lancet at begrepet opiat var utgått på dato. Enda lenger er det siden det farmakologiske referanseverket Goodman & Gilman konsekvent rensket bort begrepet opiat fra sine velrenommerte sider (1, 5).Historien har altså kåret opioid til vinneren i begrepsdebatten. Likevel bruker vi fortsatt begrepet opiat. Man kan ennå lese artikkeltitler som inneholder ordene opiatreseptor, opiatsubstitusjon og opiatavhengighet, trass i at prefikset opioid- i slike sammenhenger hadde vært mer presist. Et fritekstsøk i Medline i tidsrommet fra nevnte kommentar i The Lancet (mars 1984) til april 2011 ga ca. 84 000 treff på ordet «opioid %», men også ca. 12 000 treff på ordet «opiate %». Tidsskriftet er intet unntak, med henholdsvis 260 og 153 artikkeltreff på fritekstsøkeordene «opioid %» og opiat %» siden 2000. Søk på begge begrepene i én og samme artikkel ga 49 treff.

  Man skal kanskje ikke argumentere for å «avskaffe» ord; språk- og nyanserikdom er avhengig av en velfylt verktøykasse. Likevel synes tiden og teknologiutviklingen å ha løpt fra opiatbegrepet, som både er uklart, overflødig og kan gi opphav til misforståelser – som igjen kan ha alvorlige følger for enkeltpasienter. Vi mener det er på høy tid å kassere ordet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media