Trenger vi ordet medisinskfaglig?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Leger har medisinske kunnskaper og medisinsk ansvar, foretar medisinske vurderinger og utøver medisinsk ledelse. Å kalle dette medisinskfaglig er lite klargjørende og språklig uheldig.

  Jeg vet ikke når «medisinskfaglig» kom inn i det norske språk. Bruken synes i hvert fall å ha tatt av for noen år siden i forbindelse med forslaget om enhetlig todelt ledelse av norske sykehusavdelinger. Denne modellen innebar at en lege skulle ha det «medisinskfaglige ansvaret» og en sykepleier det «sykepleiefaglige ansvaret» ved avdelingen. Modellen ble etter hvert forlatt til fordel for kravet om én leder på alle nivåer i helsetjenesten.

  Men om ledelsesmodellen enhetlig todelt ledelse har forsvunnet, har ordene medisinskfaglig og sykepleiefaglig blitt værende. «Medisinsk-faglig» gir rundt 14 700 treff på Google, mens «medisinskfaglig» gir rundt 12 700 treff (søk foretatt 8.11. 2009). Tilsvarende har vi fått ord som fysioterapifaglig, ergoterapifaglig, bioingeniørfaglig, jordmorfaglig, hjelpepleierfaglig, optikerfaglig, journalistfaglig, lærerfaglig og lederfaglig. Fra idrettsverdenen kjenner vi ordet fotballfaglig, som gir rundt 21 000 treff på Google.

  De fleste av disse ordene er basert på yrkes- eller fagbetegnelser, i motsetning til medisinskfaglig, som består av to adjektiver. Hvis man skulle følge et slikt mønster, skulle det hete legefaglig eller medisinfaglig, som imidlertid bare gir rundt 500 treff hver på Google. Jeg har ikke sett ordene juridiskfaglig, jussfaglig, juristfaglig eller advokatfaglig i skrift, og de gir svært få treff på Google. Kan det være fordi jurister heller bruker det enkle og opplagte uttrykket juridisk?

  «Medisinskfaglig» er brukt i lovverket, men ikke så ofte som man skulle tro (1), og i helsepersonelloven er det ikke brukt i det hele tatt (2). I spesialisthelsetjenesteloven er det nevnt én gang («medisinsk-faglig rådgiver») og i kommunehelsetjenesteloven to ganger («medisinsk-faglig rådgiver» og «medisinsk-faglig tilsyn») (3, 4).

  Etter mitt skjønn tilfører tillegget «faglig» lite eller ingen presisjon til ordet medisinsk. Meningen vil oftest komme presist og godt frem ved bare å skrive medisinsk. Medisinsk er langt kortere, vel kjent, lett å forstå og bør i de aller fleste tilfeller foretrekkes fremfor det byråkratiske og oppstyltede ordet medisinskfaglig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media