Annonse
Annonse
Originalartikkel
De vanligste årsakene til innleggelse i en indremedisinsk overvåkingsenhet var pneumoni, kols, sepsis, forgiftninger og hyponatremi. Pasienter innlagt fra akuttmottak hadde bedre prognose enn pasienter fra sengepost.
Leder
Overvåkningsavdelinger på sykehus er viktige for behandling og pleie av alvorlig syke pasienter som ikke trenger full intensivovervåkning, men som er for dårlige til å tas hånd om på vanlig sengepost.
Noe å lære av
En mann i slutten av tenårene kolliderte front mot front med et vogntog. Det ble påvist femurfraktur og bilaterale tibia- og fibulafrakturer (crusfrakturer). Pasienten utviklet på få timer respirasjonssvikt, bevisstløshet og hjertesvikt.
Fra andre tidsskrifter
Et nytt legemiddel mot sørøstasiatisk leverikte gir færre bivirkninger og nesten like god effekt som det som tidligere har vært eneste behandlingsmulighet.
Debatt
Nye retningslinjer for svangerskapsdiabetes vil føre til massiv sykeliggjøring av gravide – og gi marginal helsegevinst.
Fra andre tidsskrifter
Respons på diettbehandling ved irritabel tarm-syndrom kan vere knytt til pasientens tarmbakterieprofil.
Debatt
Kan vi snart begynne å snakke åpent om at også leger gjør feil?
Noe å lære av
En jente fikk diagnostisert epilepsi da hun var i tenårene. Hun ble anfallsfri etter behandling. Da hun var i 30-årene, fikk hun tilbakefall.
Fra andre tidsskrifter
Tyroksin virker på både cytoplasma og cellekjerne, viser musestudier.
Annonse
Annonse
Fra redaktøren
Legen skal verne om pasienten, men noen ganger må hensynet til samfunnet gå foran.
Fra andre tidsskrifter
Kvinner med zikavirusinfeksjon under svangerskapet fikk i 7 % av tilfellene barn med nevrologiske misdannelser, som oftest mikrokefali.
Debatt
Leger har en viktig rolle i å forebygge og behandle underernæring.
Originalartikkel
Fastleger og legevaktleger sto hver for omtrent en firedel av innleggelsene til medisinsk avdeling. Ved gjennomgang av henvisningsskrivene kunne alternativ til innleggelse identifiseres i ett av åtte tilfeller.
Kronikk
Selvmord er en sjelden hendelse – med store omkostninger for de nærmeste og samfunnet. I de tilfeller hvor den som begår selvmord har hatt en behandler i psykisk helsevern, blir denne også berørt.
Tidligere i Tidsskriftet
I Tidsskriftet i 1965 kunne vi lese et lite dikt om skiveprolaps, og om da stortåen nektet å samarbeide. Den ville bare peke ned.
Medisinen i bilder
En mann i 40-årene ble lagt inn i gastrokirurgisk avdeling med to dagers sykehistorie med smerter under høyre kostalbue.
Kronikk
Ved forebyggende risikokartlegging i helsetjenesten kan man tidligere identifisere personer med kronisk sykdom og risiko for helse- og funksjonsfall.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Originalartikkel
Kateterbasert lukking av venstre atriums aurikkel er gjennomførbart hos de fleste pasienter, og gir fullstendig eller nær fullstendig lukking av aurikkelen hos de fleste pasienter.
Debatt
Hva skjer når de som hjelper, blir et mål for krigføringen? Krig har lover, men hvis ingen følger dem, forsvinner helsearbeidere fra konfliktsoner.
Debatt
Gjennom en lang karriere som allmennpraktiker har pasientene lært meg enkelte triks som kan hjelpe ved skader og slitasje i ulike ledd. Kanskje andre kan ha glede av disse triksene?
Originalartikkel
Pylorusstenose er en tilstand hvor den fortykkede pylorusmuskulaturen hindrer passasje av ventrikkelinnhold fra ventrikkelen til duodenum. Tilstanden rammer vanligvis spedbarn i alderen 3–12 uker.
Leder
Hypertrofisk pylorusstenose er den tilstanden som hyppigst krever akutt kirurgisk behandling hos spedbarn.

Nyfødtscreening

Fra redaktøren
Regjeringens forslag om varig lagring av blod fra nyfødtscreeningen skal snart behandles av Stortinget. Men har Regjeringen helt forstått hva den selv foreslår?
Kommentar
Are Brean reiser viktige spørsmål. Jeg vil gjerne få kommentere rundt forholdet mellom informasjon og samtykke.
Kommentar
Datatilsynet ønsker å vise hvorfor det er så viktig at de som fatter beslutningene i denne saken innser at behovet for varig lagring ikke er relatert til nyfødtscreeningens arbeid.
Aktuelt
Norsk tidsskriftforening har kåret Tidsskrift for Den norske legeforening til «Årets tidsskrift 2018».
Kronikk
Vi mangler kunnskap om pasientenes preferanser i møte med helsetjenesten.
Fra andre tidsskrifter
Svangerskapsdiabetes gir økt risiko for type 2-diabetes, høyt blodtrykk og iskemisk hjertesykdom, viser stor britisk studie.
Intervju
Hun jaktet landet rundt etter den norske folkehelsen og fant ut at helse handlet mer om livsinnstilling enn fravær av sykdom. Selv er Benedicte Ingstad i øyeblikket mest opptatt av å få tilbake gangfunksjonen.
Legelivet.
Norge har en av verdens beste foreldrepermisjoner, men det er ikke bare enkelt å navigere i Navs regelverk.
Medisinen i bilder
Foreldrene til en knapt to uker gammel gutt oppsøkte legevakten etter å ha oppdaget en stor kul på halsen.
Fra redaktøren
Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk.
Leder
Leger og farmasøyter på apotekene bør samarbeide mer og bedre. Målet er mer korrekt bruk av legemidler og mindre sykdom – ikke høyere omsetning.
Kronikk
Til tross for langvarig forskningsinnsats står mange sykdommer fortsatt uten adekvate patofysiologiske forklaringer og effektiv behandling. Avviket mellom innsats og resultat kan trolig tilskrives biomedisinens vegring mot å anerkjenne subjektiv erfaring som årsaksfaktor.
Kronikk
Noen rusmiddelavhengige er så nedkjørte at de vanskelig kan ta standpunkt til innleggelse eller medvirke til å komme i behandling. I dag har ikke leger mulighet til å tvangsinnlegge disse pasientene. Det kan imidlertid kommunens omsorgstjeneste/Nav.
Tidligere i Tidsskriftet
I 1981 fylte Tidsskriftet 100 år, og i årets første utgave sto følgende tegneserie på trykk. Det er kanskje noen av forfatterne våre som føler det slik i dag også?
Personlige opplevelser
En historie om når kirurgen også utøver kirurgisk presisjon i kommunikasjonsfaget.
Noe å lære av
Tilstanden til kvinnen i 40-årene ble vurdert som en melankoliform depresjon med vrangforestillinger. Antidepressiver hadde ikke ønsket effekt. Genetiske tester ga viktig informasjon om videre behandling.
Legelivet.
Når faren er stor for å gå seg vill i jungelen av teori i forskning, kan bruk av metaforer være nyttige ankerpunkt.
Leder
Vi trenger en rasjonell, transparent og mindre kynisk ordning for prising av nye legemidler – for hvem eier egentlig et patent? Og kan man patentere solen?
Medisin og tall
To klinikere vil ikke alltid konkludere likt om hvorvidt en pasient har en diagnose. Cohens kappa er et mye brukt enkeltmål på samsvar.
Språkspalten
Sukkersyke heter diabetes og fallesyke epilepsi. Tidspunktet er kommet for å erstatte ordet føflekkreft med melanom. I alle sammenhenger. Av mange grunner.
Annonse
Annonse