Scoping review = sonderende oversikt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Å samle inn kunnskap på et lite utforsket område krever at man leter frem det som finnes, og identifiserer kunnskapshull. På norsk kan en slik scoping review kalles en sonderende oversikt.

  Uttrykket scoping review er ikke nytt, men antakelig ukjent for mange. Det brukes om å kartlegge tilgjengelig kunnskap innen et nytt og lite utforsket område (1). En slik oversikt kan avklare nøkkelbegreper og identifisere kunnskapshull og forskningsbehov. Den kan ses som en preliminær vurdering av tilgjengelig forskningslitteratur.

  I medisinen er systematisk oversikt – systematic review – en velkjent metode for å innhente kunnskap. Man bruker en definert, systematisk metode for å identifisere pålitelig forskning som samlet kan danne grunnlag for evidensbaserte beslutninger (2). Slike kunnskapsinnhentinger er en hjørnestein i evidensbasert medisin (3). Ved scoping review henter man inn kunnskap med større vekt på bredere og mindre spesifikke søk og fra flere og ulike typer kilder (4).

  Begge typer oversikter søker å kartlegge og gjennomgå tilgjengelig litteratur innen et tema. Men fremgangsmåten og omfanget av kunnskap man sitter igjen med, er ulikt. Mens et systematisk kunnskapssøk søker å finne det best mulige svaret på et spisset spørsmål ut fra tilgjengelig kunnskap, kan man si at en scoping review er et forsøk på å finne ut hva vi ikke vet, gjennom å kartlegge hva vi vet.

  Ved scoping review henter man inn kunnskap med større vekt på bredere og mindre spesifikke søk og fra flere og ulike typer kilder

  Scoping = sonderende

  Scoping = sonderende

  Engelske faguttrykk bør ha gode norske oversettelser (5). Det fremmer formidlingen og lesernes forståelse av hva man snakker om. Systematisk oversikt er en god og etablert norske oversettelse av uttrykket systematic review (6).

  Hva bør så scoping review hete på norsk? Ordet scope er avledet av gresk skopein, som betyr 'å se, betrakte' (7). Vi gjenkjenner det som etterledd i ord som mikroskop og gastroskop. Det kan brukes både som substantiv og verb med flere og ulike betydninger (8). Som verb kan det bety 'utforske, undersøke, observere, sondere'. Formen scoping kan brukes for å karakterisere en handling, prosess eller metode, altså som utforskende, undersøkende, observerende og sonderende.

  Alle disse betydningene på norsk kan være aktuelle for å oversette uttrykket scoping review, og det er gjort flere forsøk på gode norske uttrykk. I Folkehelseinstituttets termliste for forskningsoppsummering, sist oppdatert i 2014, brukes uttrykket testsøk som hovedterm for metoden, med prøvesøk, innledende søk og sonderingssøk som aktuelle synonymer (9). Uttrykket scoping, som brukes blant annet i tidsskriftet Sykepleien (10), ble eksplisitt frarådet brukt på norsk (9). Her i Tidsskriftet finnes uttrykket sonderende oversiktsartikkel i forfatterveiledningen (11), og denne oversettelsen er brukt i flere artikler, også i andre publiseringskanaler. Ordet sonderende har den fordelen at det har samme forbokstav og samme første vokal som scoping.

  Andre har brukt ordet kartleggingsoversikt (12), som umiddelbart kan oppfattes som ganske selvforklarende. Imidlertid kan denne oversettelsen skape forvirring ettersom mapping review er en annen, men beslektet sjanger med en litt annen fremgangsmåte og målsetting (13).

  Konklusjon

  Konklusjon

  Vi anbefaler uttrykket sonderende oversikt som oversettelse av scoping review. Når uttrykket brukes for første gang i en tekst, kan man sette det engelske i parentes.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media