()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange pasienter bruker legemidler som er skadelige eller uhensiktsmessige. Å avslutte slik medikamentbruk kalles på engelsk deprescribing. Vi foreslår at det kalles avmedisinering på norsk.

  Uttrykkene deprescribing og deprescription har vært omtalt siden 2003 (1), men ble lagt til som søkeord i PubMed (Medical Subject Heading) først i 2017. Polyfarmasi hos eldre pasienter gir økt risiko for uhensiktsmessig legemiddelbruk, bivirkninger, interaksjoner, sykehusinnleggelser, økte kostnader, fall og død (2). Deprescribing er spesielt aktuelt for eldre med polyfarmasi eller der risikoen ved å ta legemidlet overstiger nytten, sett fra både behandlerens og pasientens ståsted (3).

  Begrepet deprescribing ble nylig definert av Reeve og medarbeidere som «the process of withdrawal of an inappropriate medication, supervised by a health care professional with the goal of managing polypharmacy and improving outcomes» (4). Scott og medarbeidere har en mer omfattende definisjon: «the systematic process of identifying and discontinuing drugs in instances in which existing or potential harms outweigh existing or potential benefits within the context of an individual patient’s care goals, current level of functioning, life expectancy, values, and preferences» (5).

  På norsk

  På norsk

  Hva skal deprescribing hete på norsk? Vi har diskutert flere forslag.

  Avforskrivning

  Avforskrivning

  Språklig og logisk er ordet deprescribe en pussig neologisme (6) med sine to motstridende prefikser. De-pre-scribe vil direkte oversatt bli av-for-skrive, som ikke gir mening på norsk.

  Seponering

  Seponering

  Innenfor helsevesenet er begrepet seponere, av det latinske «sette til side», det mest brukte når en behandling avsluttes, brått eller gradvis (7). For folk flest er imidlertid seponere et fremmedord (8).

  En systematisk litteraturgjennomgang av 37 artikler avdekket at begrepet deprescribing omfatter betydelig mer enn det norske seponering: prosesser og strukturer relatert til forskrivningsaspekter av uhensiktsmessige legemidler, når seponering er planlagt/under tilsyn og involverer flere trinn eller gradvis nedtrapping, inkluderer dosereduksjon/substitusjon eller at ønskede mål/resultater er beskrevet (4). Samlet taler dette mot å oversette det engelske deprescribing til seponering.

  Systematisk avvikling av legemidler

  Systematisk avvikling av legemidler

  Ordet systematisk benyttes ofte i sammenheng med legemiddelgjennomganger og henspiller på systematikken i klassifiseringssystemet for legemiddelrelaterte problemer (9) og Helsedirektoratets veileder for legemiddelgjennomganger. Ordet avvikling benyttes oftest i forbindelse med konkurs eller nedleggelse av bedrifter eller for å beskrive gjennomføring av et arrangement. Det klinger ikke særlig godt i vår sammenheng.

  Utfasing av legemidler

  Utfasing av legemidler

  Dette begrepet er veletablert i Sverige (10), gir mening også på norsk og ivaretar alle sider ved prosessen. Vi tror nordmenn flest assosierer ordet utfasing med avvikling og erstatning av teknisk utstyr eller prosedyrer som ikke lenger tilfredsstiller tidens krav og anbefaler derfor en annen oversettelse.

  Avmedisinering

  Avmedisinering

  Dette er vår favoritt. Det er et konsist uttrykk som gjenspeiler hovedformålene og prosessen med deprescribing – nemlig å befri pasienten fra unødvendig, uhensiktsmessig, plagsom og risikabel medisinering. Etablerte begreper som medisinering, feilmedisinering og overmedisinering (synonymer for fremmedordet polyfarmasi) er allerede i bruk og legger til rette for at avmedisinering antagelig vil bli forstått og akseptert av hele befolkningen, ikke bare av helsepersonell (11).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media