Hva skjer etter at manuset er antatt? 

Når manuset er ferdig vurdert av medisinske redaktører og antatt for publisering, går det videre til språklig og teknisk bearbeiding. Det vil si at vi gjør det klart til publisering i papir- og nettutgaven. 
På dette stadiet i prosessen er det ikke lenger mulig å gjøre omfattende endringer i struktur eller innhold. Det er kun mulig å korrigere eventuelle misforståelser og feil samt tilpasse språklig og grafisk drakt. 

Språkvask
Når et manuskript blir antatt for publisering, går det videre til en manusredaktør. Manusredaktøren språkvasker teksten og fanger opp eventuelle usikre momenter som kan ha blitt feil (som tastefeil i tall eller uklare formuleringer som kan villede leseren). Det varierer hvor mye manusredaktøren vil endre i en tekst. Språklige feil vil alltid bli korrigert, men ofte vil manusredaktøren også omskrive en del av teksten for å gjøre den klarere og mer effektiv. For eksempel vil manusredaktør ofte skrive ut forkortelser som ikke er kjente for alle leger.

Grafiske elementer
Vår grafiske designer vurderer alle grafiske elementer og kommer med forslag til forbedring. 
Alle figurer blir tegnet om, slik at de får et enhetlig uttrykk. Av og til blir det også tegnet medisinske illustrasjoner. Noen kronikker blir illustrert av en kunstner. 
Fotografier må være av god nok kvalitet (dvs. ha høy nok oppløsning). Derfor vil de av og til bli byttet ut, eller du blir bedt om å levere bilder i høyere oppløsning. 
Dersom du ikke har opphavsrett til de grafiske elementene, må du innhente tillatelse og kreditere rettighetshaver. Les mer under menypunktet Tabeller, figurer, bilder og appendiks.

Teknisk bearbeiding
Teknisk redaktør redigerer litteraturlisten, sørger for at koblinger i teksten (referanser, lenker osv.) fungerer slik de skal, og ferdigstiller manusfilen.

Siste gjennomlesing (forfatterkorrektur)
Du vil motta teksten til en siste gjennomlesing på e-post. Der finner du en kort forklaring på hva du skal gjøre, en PDF av artikkelen og en instruks for levering av korrekturen. Du får nå muligheten til å rette opp feil i tekst, figurer, illustrasjoner og tabeller før artikkelen publiseres. Det hender at det skjer misforståelser i språkvask og teknisk bearbeiding. Derfor er det viktig at du ser nøye gjennom teksten og ev. rammer, tabeller, figurer og illustrasjoner og melder fra dersom du mener noe er blitt feil eller misvisende. Av og til vil det også stå spørsmål fra manusredaktør eller teknisk redaktør i e-posten. 
Du trenger ikke å bruke tid på oppsett av teksten (orddeling, bruk av skrifttype, hvor de ulike elementene står osv.) Tidsskriftet har egne maler for oppsett og en standard for bruk av utheving i teksten. Dessuten vil artikkelen se litt annerledes ut i publisert versjon, når den er endelig ombrukket (dvs. tilpasset siden den skal stå på, med orddeling, vignetter, marger osv.). Dette har vi kontroll på!
Vær oppmerksom på at vi vurderer endringene vi får fra deg. De fleste blir tatt til følge, og vi tar kontakt med deg ved behov for avklaring. 
Når alle korreksjoner er på plass, er artikkelen klar til publisering. Gratulerer!

Publisering
Det kan av og til være litt ventetid fra artikkelen er klar til publisering og til den faktisk blir publisert. Si gjerne fra hvis du ønsker publisering på en konkret dag (for eksempel for å samkjøre med en markering eller lansering av en annen artikkel).

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media