I dette nummeret
NO IMAGE
10.09.2002
Bedre sarkombehandling En gjennomgang av data for 1 813 pasienter med bein- eller bløtvevssarkom tyder på en vesentlig bedret kvalitet på utredning og behandling ved Radiumhospitalet gjennom de siste...
NO IMAGE
30.08.2002
Schizofreni – en folkesykdom Schizofreni rammer mer enn 400 nordmenn hvert år, og om lag 10 % av alle uføretrygdede har schizofreni. Sykdommen er forbundet med stor menneskelig smerte for både...
NO IMAGE
20.08.2002
Medisinstudiet Starten av et nytt høstsemester markeres med en rekke artikler om medisinstudiet. Hele den ”nye” studieplanen ved Universitetet i Oslo – Oslo96 – er nå gjennomført av ett kull. Oslo96...
NO IMAGE
10.08.2002
Kvinner, østrogen og sykdomsrisiko Østrogentilskudd, som hormonsubstitusjon eller p-pille, har både effekter og bieffekter, og fordeler og farer må veies opp mot hverandre. Saklig opplysning er bedre...
NO IMAGE
30.06.2002
Reiser – farer og gleder Sommer betyr reiser, og interessen for reiser til svært høytliggende fjellområder er økende. Høydesyke kan være livstruende, men kan forebygges ved langsom oppstigning...
NO IMAGE
20.06.2002
Reiser og helse Sommer innebærer økt reiseaktivitet, og reiser kan ha medisinske implikasjoner. Reisemedisin som fagdisiplin omfatter helserelaterte spørsmål knyttet først og fremst til...
NO IMAGE
10.06.2002
Selvmord blant eldre Selvmord skjer i alle aldersgrupper og er et alvorlig samfunnsproblem. En norsk undersøkelse av selvmord blant eldre viser at psykiatrisk sykdom, spesielt depresjoner, er et...
NO IMAGE
30.05.2002
Abort blant innvandrere Fremmedkulturelle kvinner utgjorde 24,5 % av alle abortsøkende i 1999, men bare 15,5 % av den kvinnelige befolkningen, viser en ny undersøkelse fra Oslo. Fremmedkulturelle var...
NO IMAGE
20.05.2002
Funksjonelle lidelser Nakkeslengskade (whiplash) og fibromyalgi er omdiskuterte medisinske diagnoser. Kunnskapsgrunnlaget for disse tilstandene er fortsatt sparsomt, og flere forklaringsmodeller er...
NO IMAGE
10.05.2002
Leger og rusomsorg Leger har et viktig ansvar i behandlingen av rusavhengige – uansett om rusomsorgen er forankret i sosialvesenet eller i helsevesenet. Rollen som lege for stoffmisbrukere innebærer...