Les mer om ...

Artikkel

Kolesterol

Bare en tredel av 4 000 statinbehandlede pasienter i allmennpraksis nådde behandlingsmålet for kolesterol.

Bør både oppmerksomheten omkring blodlipider, kostråd og medikamentell behandling i høyere grad individualiseres?

Kolesterol – hva nå?

Behandlingsmål for blodlipider hos høyrisikopasienter for aterosklerotisk sykdom

Kosthold og sekundærforebygging av koronar hjertesykdom – er våre anbefalinger gode nok?

Familiær hyperkolesterolemi – mindre farlig enn antatt?

Forstand og forståelse

En ny artikkelserie tar for seg medisinen og legegjerningen i et filosofisk lys.

Medisin med måte

Hva skal medisinen med filosofer?

Profesjonell og personlig? Legerollen mellom vellykkethet og sårbarhet

Menneskekunnskap som klinisk kompetanse

Lindrende sedering

Halvparten av norske avdelingsoverleger mener at lindrende sedering noen ganger er nødvendig i livets sluttfase. Hver femte sykehusavdeling har brukt slik behandling siste året.

Lindrende sedering til døende i Norge

Vulgært om pubes

Pasientberetninger

Hva kan leger lære av pasientenes egne erfaringer og opplevelser?

Pasienten og legen

Seks leger og en pasient

Åpent brev til min lege

Livskvalitet med schizofreni

Nordtrøndernes klagemur

Kreftdødelighet

Kvinner med tidligere alvorlig sykdom hadde 2,6 ganger økt risiko for død av kreft, mens mestringsstil og emosjonell kontroll var uten betydning, viser seks års oppfølging av 106 brystkreftpasienter i Stavanger.

Er komorbiditet en prognostisk faktor hos premenopausale kvinner med brystkreft?

Når kreftsykdommen kommer i tillegg . . .

Kirkens SOS

Av 125 000 telefonhenvendelser til Kirkens SOS i 1997 var nesten en tredel tause. To av fem innringere var mellom 30 og 50 år, og menn ringte nesten like ofte som kvinner. Ensomhet var tema hos 55 % av dem over 70 år.

Krisetelefonen til Kirkens SOS i Norge

Telefontjeneste for mennesker i krise

Sykdom, skade og rus

Av 429 ruspåvirkede pasienter ved Oslo legevakt var tre firedeler menn, og halvparten hadde bare drukket alkohol. Systematisk observasjon kan skille ut pasientene med alvorlig sykdom.

Skaderegistreringen ved norske sykehus er mangelfull.

Skaderegistrering ved hjelp av ICD-10 ved norske sykehus

Hvordan skille mellom sykdom, skade og rus på Legevakten?

Skogshelse

Helserisikoen i skogbruket avspeiler utviklingen i arbeidsmedisinen.

Arbeidsmedisinen i forandring

Skogslegen og koiefolket

Milebrenning og kullosforgiftning – da hjelpen kom fra et fagtidsskrift

Redningshelikopter

Av 176 redningsoppdrag med helikopter i Barentshavet involverte halvparten utenlandske skip. Median tid per oppdrag var sju timer, og ni av ti pasienter ble innlagt i sykehus.

Oppdrag med redningshelikopter i Barentshavet

Anbefalte artikler