Les mer om ...

Artikkel

HIV-infeksjon

Det er i år 20 år siden AIDS ble beskrevet første gang. Verdens AIDS-dag 1. desember markeres med omtale av status for antiretroviral behandling ved HIV-infeksjon og behandling av tuberkulose hos HIV-infiserte. Tanzania er blant landene som er hardest rammet av HIV-epidemien.

Antiretroviral behandling av HIV-infeksjon anno 2001

Antiviral behandling av kronisk HIV-infeksjon hos voksne

HIV-1-resistens mot antiretrovirale midler

Tuberkulose hos HIV-smittede i Norge

Hardt rammet av helseproblemer

Akutt endoskopi

Av 162 pasienter med gastrointestinal blødning eller fastsittende fremmedlegeme som var henvist til og vurdert til å trenge akutt endoskopi, ankom nær halvparten sykehuset utenom ordinær arbeidstid. Dette understreker behovet for døgnkontinuerlig beredskap for endoskopi.

Hvilke vaktordninger sikrer god behandling av gastrointestinale blødninger?

Evaluering av behovet for døgnkontinuerlig endoskopitilbud

Tortur

Tortur er etisk forkastelig, og leger skal ikke medvirke til tortur. Norske leger, særlig de som har ansvar for asylsøkere, må ha kunnskap om medisinske og psykologiske følger av tortur.

Kunnskap om følger av tortur

Torturoverlevere i Norge – lægernes ansvar

Luftambulansene

Ansvaret for luftambulansetjenesten blir fra 1.1. 2002 overført til de regionale helseforetakene. Leger tilknyttet denne tjenesten mener at en slik oppsplitting kan forringe kvaliteten og føre til dårligere sikkerhet.

Statens luftambulanse inn for regional landing

EEG og epilepsi

EEG spiller en viktig rolle i epilepsidiagnostikk. I en retrospektiv studie fra Stavanger og Trondheim med 189 pasienter uten epileptiform aktivitet ved standard-EEG hadde EEG etter søvndeprivasjon en sensitivitet på 35 %, en spesifisitet på 98 % og en positiv prediktiv verdi på 92 %.

EEG etter søvndeprivering hos pasienter med epilepsisuspekte anfall

Tvang og vold

Bruken av tvangsbehandling ved psykiske lidelser varierer, og omfanget av tvangsbehandling bør reduseres. Pasienter med langvarig psykisk lidelse er fortsatt alvorlig syke etter mange års behandling i psykiatrien. Ved vurdering av risiko for voldelig atferd kan bruk av sjekklister være nyttig. Ved behandling av somatisk sykdom kan tvang bare benyttes når pasienten ikke er i stand til å avgi samtykke.

Hva skal til for å redusere antall tvangsinnleggelser?

Kan ulik pasientsammensetning forklare forskjeller i tvangsinnleggelser?

Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter

Risikovurdering for voldelig atferd – bruk av sjekklister

Somatisk tvangsbehandling

Diagnostikk ved atypisk parkinsonisme

Avanserte diagnostiske metoder som SPECT (single photon emission computed tomography) og MR kan være nyttige i diagnostikken ved atypisk parkinsonisme.

Diagnostisk nytte av SPECT- og MR-undersøkelse ved atypisk parkinsonisme

Anbefalte artikler