Les mer om ...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Bakterielle infeksjoner

  Bakterielle infeksjoner

  Rasjonelt valg av antibiotika er viktigere enn noensinne ved alvorlige bakterielle infeksjonssykdommer, slik som infeksiøs endokarditt, akutt bakteriell meningitt og infeksjoner med gruppe A-streptokokker. Gode terapeutiske retningslinjer kan bidra til å forebygge misbruk av antibiotika.

  Bakterielle blålystilstander

  Antibiotikabehandling ved infeksiøs endokarditt

  Behandling av akutt bakteriell meningitt

  Infeksjoner med gruppe A-streptokokker i hud, bløtdeler og blod

  Medikamentell abort

  Medikamentell abort

  Legemidlet mifepriston er et medikamentelt alternativ til kirurgisk indusert svangerskapsavbrudd og utprøves også på andre indikasjoner. Etiske motforestillinger har hemmet videre utprøvinger og klinisk anvendelse av mifepriston.

  Svangerskapsavbrudd, mifepriston og pasientrettigheter

  Mifepriston – et kontroversielt legemiddel med stort potensial

  Nyrearteriestenose

  Nyrearteriestenose

  Angioplastikk ved arteriosklerotisk nyrearteriestenose utført ved Rikshospitalet i 1982 – 93 hadde en initial teknisk suksessrate på 94 %, men pga. høy restenosefrekvens sank suksessraten til 74 % etter en eller flere behandlinger. Pga. varierende behandlingseffekt og relativt høy komplikasjonsfrekvens er det viktig å velge ut de pasientene som kan forvente best effekt av behandlingen.

  Behandling av nyrearteriestenose

  Nedbryting av medikamenter

  Nedbryting av medikamenter

  Cytokrom P-450-systemet (CYP-systemet) er kroppens viktigste system for nedbryting av legemidler. Variasjon i enzymaktivitet i dette systemet kan forklare bl.a. hvorfor noen har mangelfull effekt av legemidler og hvorfor noen får bivirkninger.

  Cytokrom P-450-systemet

  Transseksuelle og lesbiske

  Transseksuelle og lesbiske

  Personer med annen psykologisk kjønnsidentitet enn sitt somatiske kjønn kan oppleve sin situasjon som problematisk og smertefull. Et tilbud om kjønnsbekreftende korreksjonskirurgi vil nå bli reetablert i Norge.

  Fenway-senteret i Boston, USA har et omfattende helsetjenestetilbud til homofile og lesbiske og driver også forskning og fagutviklingsarbeid.

  Transseksualitet og behandling i Norge

  Bedre helse for lesbiske

  Nytt tilbud for transseksuelle bygges opp

  Ryggmargsskader

  Ryggmargsskader

  En retrospektiv studie ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus for perioden 1952 – 99 viste økning i andelen ryggmargsskader blant pasienter over 60 år, mens andelen yrkesrelaterte skader sank fra 42 % i 1952 – 74 til 26 % i 1974 – 99. Det er fortsatt behov for forebyggende tiltak mot ryggmargsskader, særlig blant eldre.

  Pasienter med traumatiske ryggmargsskader ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus 1952 – 99

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media