Les mer om ...

Artikkel

Bakterielle infeksjoner

Rasjonelt valg av antibiotika er viktigere enn noensinne ved alvorlige bakterielle infeksjonssykdommer, slik som infeksiøs endokarditt, akutt bakteriell meningitt og infeksjoner med gruppe A-streptokokker. Gode terapeutiske retningslinjer kan bidra til å forebygge misbruk av antibiotika.

Bakterielle blålystilstander

Antibiotikabehandling ved infeksiøs endokarditt

Behandling av akutt bakteriell meningitt

Infeksjoner med gruppe A-streptokokker i hud, bløtdeler og blod

Medikamentell abort

Legemidlet mifepriston er et medikamentelt alternativ til kirurgisk indusert svangerskapsavbrudd og utprøves også på andre indikasjoner. Etiske motforestillinger har hemmet videre utprøvinger og klinisk anvendelse av mifepriston.

Svangerskapsavbrudd, mifepriston og pasientrettigheter

Mifepriston – et kontroversielt legemiddel med stort potensial

Nyrearteriestenose

Angioplastikk ved arteriosklerotisk nyrearteriestenose utført ved Rikshospitalet i 1982 – 93 hadde en initial teknisk suksessrate på 94 %, men pga. høy restenosefrekvens sank suksessraten til 74 % etter en eller flere behandlinger. Pga. varierende behandlingseffekt og relativt høy komplikasjonsfrekvens er det viktig å velge ut de pasientene som kan forvente best effekt av behandlingen.

Behandling av nyrearteriestenose

Nedbryting av medikamenter

Cytokrom P-450-systemet (CYP-systemet) er kroppens viktigste system for nedbryting av legemidler. Variasjon i enzymaktivitet i dette systemet kan forklare bl.a. hvorfor noen har mangelfull effekt av legemidler og hvorfor noen får bivirkninger.

Cytokrom P-450-systemet

Transseksuelle og lesbiske

Personer med annen psykologisk kjønnsidentitet enn sitt somatiske kjønn kan oppleve sin situasjon som problematisk og smertefull. Et tilbud om kjønnsbekreftende korreksjonskirurgi vil nå bli reetablert i Norge.

Fenway-senteret i Boston, USA har et omfattende helsetjenestetilbud til homofile og lesbiske og driver også forskning og fagutviklingsarbeid.

Transseksualitet og behandling i Norge

Bedre helse for lesbiske

Nytt tilbud for transseksuelle bygges opp

Ryggmargsskader

En retrospektiv studie ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus for perioden 1952 – 99 viste økning i andelen ryggmargsskader blant pasienter over 60 år, mens andelen yrkesrelaterte skader sank fra 42 % i 1952 – 74 til 26 % i 1974 – 99. Det er fortsatt behov for forebyggende tiltak mot ryggmargsskader, særlig blant eldre.

Pasienter med traumatiske ryggmargsskader ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus 1952 – 99

Anbefalte artikler