()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ventelister

  Ventelister

  Intervjuer med 205 personer som ventet på sykehusinnleggelse eller poliklinisk behandling, viste at disse oppfattet seg som sykere enn befolkningen for øvrig. Det var ingen sammenheng mellom helsetilstand og hvor lenge man hadde ventet.

  Er det akseptabelt at 260 000 mennesker venter på undersøkelse eller behandling?

  Ventelister, helsetap og sykehuskapasitet

  De ventendes helse

  Atferdsmedikasjon

  Atferdsmedikasjon

  I grunnskolen i Trondheim får 0,35 % av elevene medikamentell behandling for oppmerksomhetssvikt eller hyperaktivitet. Skoler med åpne klasserom har en høyere andel slike elever enn andre skoler.

  Av 11 pasienter med vanskelig kontrollerbar aggresjon som ble behandlet med risperidon i en spesialistpraksis i psykiatri, oppnådde seks sikker bedring.

  Medikamentell behandling av skolebarn med oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet

  Risperidon som hjelpemiddel ved vanskelig kontrollerbar aggresjon

  Henvisning til revmatolog

  Henvisning til revmatolog

  Fire av fem henvisninger fra allmennleger til en revmatologisk poliklinikk dreide seg om diagnostiske problemer. I under halvparten av tilfellene var det samsvar mellom henvisningsdiagnosen og diagnosen på poliklinikken. Dårligst samsvar ble observert for revmatoid artritt, Sjögrens syndrom og polymyalgia rheumatica.

  Hvorfor henvises pasienter til revmatologisk poliklinikk?

  Polymyalgia rheumatica

  Polymyalgia rheumatica

  Av 56 pasienter i allmennpraksis med tentativ diagnose polymyalgia rheumatica fikk seks endret diagnosen i løpet av ett år. To av disse hadde kreft. Mediantid fra symptomstart til behandling var 6,5 uker.

  Polymyalgia rheumatica i en allmennpraksis

  Hudsvulster i allmennpraksis

  Hudsvulster i allmennpraksis

  I en trelegepraksis ble det i en niårsperiode diagnostisert 568 hudsvulster, flest hos kvinner. Halvparten ble fjernet eller biopsert og en tredel av pasientene ble henvist til spesialist. 26 svulster var maligne.

  Hudsvulstar i ein allmennpraksis

  Placeboeffekt og kirurgi

  Placeboeffekt og kirurgi

  Det er langt vanskeligere å korrigere for placeboeffekten ved utprøvning av nye kirurgiske metoder enn ved legemiddelforsøk. Men det er ingen tvil om at placeboeffekten er en feilkilde også i kirurgisk og annen prosedyrerelatert forskning.

  Placeboeffekt ved kirurgisk og prosedyrerelatert klinisk forskning

  Studiestart

  Studiestart

  Ferien er over, også for medisinstudentene. Så vel tradisjonelle lærebøker som nye metoder for ferdighetstrening venter dem.

  Ferdighetssenteret – åpent øvingshus for medisinstudenter

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media