Les mer om ...

Artikkel

Fødselsvekt og intelligens

En gjennomsnittlig IQ-skåre på 95 ble funnet ved åtte års alder hos 104 barn med fødselsvekt under 1 500 gram. IQ-tester har fortsatt verdi, men deres teoretiske status er mer uklar.

Intelligens og IQ

Prediksjon av IQ hos barn med fødselsvekt under   1 501 gram

Brystkreft

Håpet om at mammografiscreening kan redusere dødeligheten av brystkreft med 30 %, møter kritikk.

Til gjengjeld kan kanskje fysisk aktivitet i ungdommen redusere risikoen for brystkreft senere i livet.

Fysisk aktivitet og brystkreft

Norske tall for brystkreftdødelighet og validitet i svenske mammografistudier

Smerte

Større forståelse av de mekanismene som forårsaker smerter, forventes

å forbedre smertebehandlingen i nær fremtid. Hormonell regulering av smerte kan ha betydning både for patogenesen ved kroniske smertetilstander og for kjønnsforskjeller i smerteopplevelse.

Östrogenreceptorer kan reglera känsligheten för smärta

Fremtidig smertebehandling

ACE-hemmere

I tillegg til at de motvirker iskemi, reduserer hjertesvikt og hindrer reinfarkt, tyder dyreeksperimenter på at angiotensinkonverterende enzymhemmere også har infarktbegrensende egenskaper.

Antiiskemisk og infarktbegrensende effekt av angiotensinkonverterende enzymhemmere

Palliasjon ved gynekologisk kreft

En gjennomgang av journalene til 228 pasienter som døde av gynekologisk kreft, viser at parenteral smertelindring ble benyttet hos halvparten. Tarmplager (ileus/subileus) dominerte sykdomsbildet hos hver tredje pasient. I terminalfasen er dette en ressurskrevende pasientgruppe med behov for tverrfaglig bistand.

Palliativ behandling ved gynekologisk kreft

Fødselsmerker på øyelokkene

Alle barn med fødselsmerker på øyelokkene bør undersøkes av øyelege første leveår. Blant 30 slike barn undersøkt ved Rikshospitalet, hadde fire glaukom og sju hadde koroidal vaskulær malformasjon.

Patologiske funn i øyet hos barn med fødselsmerke i ansiktet

Immunmodulerende behandling ved hjertesvikt

En randomisert dobbeltblind undersøkelse blant 40 pasienter med kronisk hjertesvikt viser at immunglobulin intravenøst bedret ejeksjonsfraksjonen. Bedringen var korrelert med et økt nivå av antiinflammatoriske mediatorer.

Immunmodulerende behandling ved avansert hjertesvikt – effekt av intravenøs immunglobulin

Anbefalte artikler