Les mer om ...

Artikkel

Et tyngre liv

Vi legger oss ut. Prevalensen av fedme blant 40-åringer har økt i løpet av tre år fra 9,6 % til 14,0 % for menn, og fra 8,8 % til 11,6 % for kvinner. Blant rekruttene steg andelen med fedme fra 2 % for dem født i 1967 til 4 % for dem født i 1980. Så spørs det om en endring i strategien for å informere befolkningen vil snu utviklingen.

Vi blir fetere – men er helsen truet?

Forekomsten av fedme blant 40 – 42-åringer i to perioder

Høyde, vekt og kroppsmasseindeks ved sesjon for menn født i årene 1967 – 80

Hvordan stimulere til helsefremmende atferd?

Intensivavdelinger

Driften av intensivavdelinger er vanskelig å planlegge. Ved Ullevål sykehus har man gjort gode erfaringer med to skåringssystemer (SAPS II og NEMS) som Helsetilsynet nå ønsker skal anvendes i hele landet.

Standard for intensivmedisin som ble vedtatt av Legeforeningens landsstyre i 1997, er bare tatt i bruk ved hver åttende intensivavdeling. Bemanning og aktivitetsnivå ved slike avdelinger er fortsatt for dårlig definert og dokumentert.

Pasienter i norske intensivavdelinger

Virksomhetsregistrering ved intensivavdelinger

Erfaringer med bruk av skåringssystemene SAPS II og NEMS i virksomhetsregistrering i en intensivavdeling

Organisering og ledelse av norske intensivavsnitt

Aktivitet og legebemanning ved intensivavsnitt i Norge – fortsatt behov for bedre registrering

De aller minste

Hvor går grensen for behandling av premature barn? Og skal de behandles ved sentralsykehus eller regionsykehus?

Hvor skal ekstremt premature barn behandles?

Behandling av ekstremt premature born – kva grenser og kva problem?

Bør behandlingen av svært for tidlig fødte barn sentraliseres?

Hva er galt med diuretika?

Effekten er på linje med mer moderne medisiner, prisen er mye lavere, men salget faller.

Er de nyere antihypertensive medikamentene bedre og mer effektive enn diuretika?

Innvandring og sykdom

65 barn ble registrert med ernæringsbetinget rakitt i Norge i 1998 – 99, og talassemi er i dag en aktuell differensialdiagnose ved anemi. Innvandringen har gitt oss et bredere spekter av somatisk og psykisk sykdom.

Talassemi og sigdcellesykdom i Norge

Helseproblemer blant innvandrerbarn i Norge

Helsinki- deklarasjonen

En ny utgave av Helsinkideklarasjonen krever publisering av negative resultater, styrker trolig vernet om svake grupper, og tillegger nyttehensyn større vekt.

Ny versjon av Helsinkideklarasjonen

Helsinkideklarasjonen fra Verdens legeforening

Anbefalte artikler