Les mer om ...

Artikkel

Hjerneslag

Ved undersøkelse av 98 pasienter med iskemisk hjerneslag i Kristiansand ble det funnet mulige embolikilder hos over halvparten. 40 % hadde aortaateromer.

En studie av 42 pasienter med hjerneslag i Bergen avdekket liten sammenheng mellom kliniske funn og CT-funn i tidlig fase av et akutt hjerneinfarkt.

Embolier som årsak til hjerneslag

Trombotisk eller embolisk hjerneslag?

Tidlige CT-forandringer ved akutt hjerneinfarkt

Obstruktiv lungesykdom

Aksepterte retningslinjer for akuttbehandling ved obstruktiv lungesykdom følges godt ved alvorlig sykdom, men dårligere ved mindre alvorlig sykdom.

Medikamentell straksbehandling i sykehus ved obstruktiv lungesykdom

Psykologisk kreftbehandling

Sju av ti undersøkelser av psykologisk behandling til kreftpasienter viser effekt.

Psykologisk hjelp til kreftpasienter

Kan psykologisk behandling hjelpe kreftpasienter?

Periodiske bein- bevegelser under søvn

Minst en av 20 personer har periodiske beinbevegelser under søvn. Behandling bør forbeholdes pasienter som oppfyller spesifikke kriterier, og utredning kan inkludere aktigrafi, bruk av et instrument som registrerer bevegelser i foten.

Periodiske beinbevegelser under søvn – kan og skal de behandles?

Vanedannende legemidler

I et timåneders prosjekt som involverte 114 leger i Vest-Agder, fikk legene regelmessig tilbakemelding om egen og andres forskrivning av vanedannende legemidler. I løpet av perioden reduserte storforskriverne sin forskrivning med 8,5 %, mens de øvrige legene økte sin forskrivning med 2,1 %.

Reduksjon i forbruket av vanedannende legemidler i Vest-Agder

Campylobacter og resistens

Infeksjon med Campylobacter jejuni er den hyppigst meldte årsaken til akutt diarésykdom i Norge. Kinolonresistente bakterier er et økende problem internasjonalt.

En undersøkelse ved Regionsykehuset i Trondheim viser ciprofloksacinresistens hos halvparten av pasientene som ble smittet utenlands, men ingen slik resistens hos dem som ble smittet innenlands.

Campylobacteriose gir stigende bekymring

Erytromycin- og ciprofloksacinresistens hos Campylobacter jejuni

Sykehus eller helsebutikker?

Endret eierskap er ikke det viktigste ved den vedtatte sykehusreformen ifølge flere forfattere i dette nummer av Tidsskriftet. Det mest radikale er at sykehusene skal være foretak og ikke en del av forvaltningen.

Åpner reformen for privatisering? Vil den øke den bedriftsøkonomiske tenkningen i helsevesenet?

Makten flyttes

Fra plan til marked – noen perspektiver på sykehusreformen

Statlige sykehus – hva så?

En helsereform uten helseøkonomisk motiv?

Stortingsdebatten om sykehusreformen – Kleppa vs. Tønne

Fra år 2001 til år 1421

Sterk legerepresentasjon i helseforetakenes styrer

Sykehusreformen i rute

Anbefalte artikler