Les mer om
09.12.2019
For mye å gjøre Økte krav til sykehusene uten tilstrekkelige ressurser går ut over pasientbehandlingen. Dette mener enhetsledere, leger og sykepleiere ved to norske sykehus som deltok i en kvalitativ...
18.11.2019
Langtidsvirkende β 2 -agonister – er de sikre? Langtidsvirkende β 2 -selektive agonister til inhalasjon, ofte i kombinasjonspreparater med inhalasjonssteroider, er mye brukt mot astma. En gjennomgang...
04.11.2019
Depresjon hos eldre kommer ofte igjen Rundt 80 % av eldre pasienter som ble innlagt på sykehus med alvorlig depresjon i perioden 2009–12, hadde fortsatt depresjon eller depressive symptomer i løpet...
21.10.2019
Da rusmisbruk ble kriminalisert Før 1965 ble avhengighet til opioider oftest sett på som et helseproblem og ikke et samfunnsproblem. Fra rundt 1970 ble rusmisbruk i økende grad forstått som et...
07.10.2019
Autismespekterforstyrrelser Andelen barn som får diagnosen autismespekterforstyrrelse, har økt de siste tiårene, også i Norge. Data fra Norsk pasientregister viser at 1,1 % av guttene og 0,3 % av...
23.09.2019
Naloksonnesespray kan redde liv Dødsfall som følge av opioidoverdose kan forebygges ved rask tilførsel av motgiften nalokson, som vanligvis gis intramuskulært eller intravenøst av helsepersonell. Med...
09.09.2019
Lystgass til barn Lystgass er et nyttig alternativ for barn som trenger sedasjon ved enkelte diagnostiske og terapeutiske prosedyrer. Sykehuset Østfold har kartlagt effekten av lystgass ved 311...
19.08.2019
Tanker kan måles Det er utviklet en lang rekke spørreskjemaer til bruk i klinisk praksis og forskning for å måle folks tanker, følelser og opplevelser. Slike skjemaer kan bl.a. brukes til å studere...
24.06.2019
Legeliv før og nå Leger skal være både medmenneske og lege, sa Per Fugelli i sin tale til avgangskullet ved Universitetet i Oslo i 1969. Det er legers plikt å si fra om urett, mener Hanne Heszlein-...
27.05.2019
Utredning ved svimmelhet Akutt og kronisk svimmelhet er vanlige årsaker til legebesøk i allmennpraksis og ved akuttmottak på sykehus. En målrettet diagnostisk tilnærming og enkle kliniske tester kan...