Les i nr. 8/2023

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Mange LIS1-leger føler seg usikre

  Mange LIS1-leger føler seg usikre

  Ferske leger kan streve med medisinens iboende usikkerhet og føle seg utrygge. Dette kommer frem i en kvalitativ studie med ti leger i spesialisering del 1 ved to sykehus. Usikkerhet og utrygghet ble knyttet til skam, utilstrekkelighet og bekymring for å skille seg ut negativt. Måten LIS1-legene ble tatt imot på og tilbakemeldingene fra arbeidskolleger var viktige.

  Medisinstudiet må i større grad forberede studentene på at klinisk arbeid er forbundet med usikkerhet. Veiledning og supervisjon under LIS1-tjenesten må bli bedre. Trygge leger er en forutsetning for god pasientbehandling.

  Lederartikkel: Trygge leger – god pasientbehandling
  Originalartikkel: LIS1-leger og medisinsk usikkerhet – en kvalitativ studie

  Residiverende primær perikarditt

  Residiverende primær perikarditt

  Perikarditt kan gi brystsmerter og dermed forveksles med hjerteinfarkt. Tilstanden kan opptre etter hjerteinngrep eller hjerteinfarkt eller oppstå uten kjente utløsende forhold. Residiv er vanlig og skyldes autoinflammatoriske prosesser i perikard. Diagnosen stilles på grunnlag av EKG og kliniske funn, foruten bildediagnostikk med ekkokardiografi, MR og ev. PET. Behandling med kolkisin og interleukin-1-hemmere har de siste årene bidratt til redusert sykelighet. Perikardektomi kan være aktuelt hos pasienter med irreversibel konstriksjon i perikard.

  Klinisk oversikt: Residiverende perikarditt

  Pasienter fra Ukraina til sykehus i Norge

  Pasienter fra Ukraina til sykehus i Norge

  Etter Russlands angrep på Ukraina 24.2.2022 har Norge – sammen med andre vestlige land – tatt imot mange ukrainske pasienter. De første som kom, var gjerne pasienter med kreft, infeksjon eller kronisk sykdom og som var usikre på om de ville få behandling i sitt hjemland. Etter hvert ble det etablert et system for medisinsk evakuering av syke og skadde, der Norge har bidratt med transport av over 1 200 pasienter til ulike land. Flere enn 200 pasienter er blitt overført til norske helseforetak over hele landet. Samarbeidet mellom helsevesen, myndigheter og private aktører beskrives som svært godt.

  Kronikk: Pasienter til norske sykehus fra krigen i Ukraina

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media