Karkirurgi
30.03.2017
Det er en sammenheng mellom pasientvolum og behandlingskvalitet, antar man – kompliserte prosedyrer, for eksempel karkirurgiske, gjøres best av dem som gjør dem ofte ( 1 ). Den bakenforliggende...
11.10.2016
Anbudskonkurransen om helseforetakenes ambulansehelikoptertjenester for årene 2018 – 24 endte med valget av bare én privat leverandør for de flyoperative tjenestene – og med nedbygging av...
27.09.2016
«Wenn jemand eine Reise tut…» I Tidsskriftet nr. 23/1930 er det en artikkel om åreknutebehandling. Forfatteren hadde vært på «Fortbildungskursus» i Wien og lært injeksjonsteknikk. Behandlingen var...
11.08.2015
En mann i begynnelsen av 70-årene var nylig kneoperert da han fikk akutt innsettende retrosternale smerter og ble innlagt i sykehus. Et sjeldent funn kunne forklare symptomene – eller var funnet...
02.06.2015
En tredel av dem som ble registrert med rumpert abdominalt aortaaneurisme i Stavanger-området over en 12-årsperiode, overlevde. Av dem som ble operert, overlevde om lag halvparten. Fra...
10.02.2015
Screening for koronarsykdom hos hjertefriske diabetespasienter gir ikke lavere mortalitet. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Koronarsykdom er en vanlig årsak til kardiovaskulær død hos...
13.01.2015
Laserbehandling av varicer gir like gode resultater og færre komplikasjoner enn åpen kirurgi og sklerosering. Illustrasjonsfoto: Science photo library/NTB scanpix Varicer på underekstremitetene er...
19.08.2014
Overlevelsen etter ruptur av abdominalt aortaaneurisme er bedre hos pasienter som er behandlet på sykehus med høyt behandlingsvolum, viser en ny studie fra England og USA. Dødelighet og behandling...
01.07.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 935 – 7 I Tidsskriftet nr. 9/2014 på side 935 skal det i sammendraget under Resultater stå: Totalt 57 av 65 kursdeltakere ble inkludert i studien. Deltakernes skår...
13.05.2014
De nye norske retningslinjene for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse har egne kapitler om antitrombotisk behandling ved henholdsvis atrieflimmer, hjerneslag, kardiovaskulær sykdom og...