Annonse
Annonse
Karkirurgi
19.08.2014
Overlevelsen etter ruptur av abdominalt aortaaneurisme er bedre hos pasienter som er behandlet på sykehus med høyt behandlingsvolum, viser en ny studie fra England og USA. Dødelighet og behandling...
01.07.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 935 – 7 I Tidsskriftet nr. 9/2014 på side 935 skal det i sammendraget under Resultater stå: Totalt 57 av 65 kursdeltakere ble inkludert i studien. Deltakernes skår...
13.05.2014
De nye norske retningslinjene for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse har egne kapitler om antitrombotisk behandling ved henholdsvis atrieflimmer, hjerneslag, kardiovaskulær sykdom og...
13.05.2014
Tekniske ferdigheter er nødvendige for å kunne utøve kirurgi ( 1 , 2 ). I Norge har leger i kirurgisk spesialistutdanning tradisjonelt tilegnet seg slike ferdigheter under veiledning på...
03.09.2013
Hjerneinfarkt i ung alder antas ofte å ha god prognose, men få langtidsresultater foreligger. I Hordaland har vi fulgt en gruppe unge pasienter med hjerneinfarkt i ca. 12 år. Funnene fra denne...
25.06.2013
Bruk av sensitive analysemetoder for troponin hos pasienter med akutt koronarsyndrom gir bedre prediksjon av koronare stenoser ved angiografi enn tradisjonelle analysemetoder. Illustrasjonsfoto...
12.11.2012
Få pasienter dør etter kirurgisk behandling i Norge. Det viser en stor europeisk studie. Illustrasjonsfoto Istockphoto Kohortstudien omfattet rundt 46 000 voksne som gjennomgikk ikke-kardial...
12.06.2012
Når man under en akutt operasjon innser at pasienten ikke kan kureres og har svært kort forventet levetid, reises viktige spørsmål om avslutning av behandling. Vi drøfter her kliniske og etiske...
17.04.2012
Å sende flere pasienter med hjerteinfarkt til utblokking eller hjertekateterisering kort tid etter infarktet kan redusere dødeligheten første år med 40 %. Erlend Aune. Foto privat Dødelighet etter...
27.03.2012
Nye antikoagulantia vil etter hvert erstatte warfarin ved atrieflimmer. Warfarin ved atrieflimmer har en veldokumentert forebyggende effekt mot hjerneslag. Gode alternativer har vært etterlyst pga...