Sensitive eller vanlige troponinanalyser ved koronar stenose?

Jørgen Gravning Om forfatteren
Artikkel

Bruk av sensitive analysemetoder for troponin hos pasienter med akutt koronarsyndrom gir bedre prediksjon av koronare stenoser ved angiografi enn tradisjonelle analysemetoder.

Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix

Parallelt med innføringen av sensitive analysemetoder for måling av troponin har retningslinjene for diagnostikk av akutt hjerteinfarkt blitt endret flere ganger de siste årene. Sensitive analysemetoder for troponin skal ha en deteksjonsgrense som er under 99-prosentilen i en referansepopulasjon, med en variasjonskoeffisient under 10 % ved 99-prosentilen. Minst én troponinverdi over 99-prosentilen er en forutsetning for diagnosen. Det er kjent at sensitive troponinanalyser gir viktig prognostisk informasjon hos pasienter med ustabil angina og hjerteinfarkt, men i hvilken grad de bedrer prediksjon av signifikante koronare stenoser hos pasienter henvist til koronar angiografi, har ikke vært kjent.

Ved Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet har vi gjennomført en prospektiv studie der vi undersøkte sammenhengen mellom troponinnivåer, NT-proBNP og funn av koronare stenoser med behov for revaskularisering (1). Studien omfattet 458 pasienter henvist til koronar angiografi pga. mistenkt akutt koronarsyndrom. Vi sammenliknet den prediktive verdien av troponin T-nivåer målt ved standard og høysensitiv analysemetode og troponin I-nivåer målt med tre ulike sensitive metoder, samt av NT-proBNP-nivåer. Pasientene ble fulgt i over 3,5 år med tanke på kliniske hendelser.

Studien viser at troponinnivåer målt med sensitive metoder bedrer prediksjonen av behandlingstrengende koronare stenoser hos pasienter med akutt koronarsyndrom, sammenliknet med standardmetoden. Det var minimale forskjeller mellom de sensitive analysemetodene. Jo høyere troponinnivåene var, desto større var risikoen for å ha behandlingstrengende koronare stenoser. For langtidsoverlevelse ga NT-proBNP-målinger bedre prognostisk informasjon enn troponinmålinger. Høye NT-proBNP-nivåer var en uavhengig prediktor for død, selv etter korreksjon for kliniske variabler, kreatininverdi og CRP-nivå.

Anbefalte artikler