()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  In the western world, cardiovascular disease is the leading cause of death for both sexes. These diseases show substantial differences between the sexes with respect to epidemiology, biology and clinical aspects. In recent years, more attention has been directed towards sex differences in pharmacological effects. Although both sexes are included in most pharmacological trials, the proportion of women is often too low to enable sex-specific analyses.

  Artikkel

  I den vestlige verden er kardiovaskulær sykdom den ledende dødsårsak for begge kjønn. Manifestasjonen av disse sykdommene viser betydelige kjønnsforskjeller både epidemiologisk, biologisk og klinisk. I den senere tid er oppmerksomheten blitt rettet mot kjønnsforskjeller også i behandlingseffekt av disse lidelsene. Selv om begge kjønn deltar i de fleste legemiddelforsøk, er ofte andelen kvinner for lav til at kjønnsspesifikke analyser kan utføres.

  Fertile kvinner ble lenge aktivt ekskludert fra behandlingsstudier for å beskytte dem mot mulige skadelige effekter av klinisk forskning (1). Det er godt dokumentert at både risikofaktorer, klinisk presentasjon og behandlingseffekt kan variere mellom kjønnene (2). I USA innførte man i 1993 en lov som skulle sikre inklusjon av et tilstrekkelig antall av begge kjønn i studier, slik at valide subgruppeanalyser kunne utføres. I årene 1995–2000 mottok amerikanske legemiddelmyndigheter 300 søknader om nye legemidler. Bare for 163 av disse var det utført kjønnsspesifikke analyser, og for 11 legemidler viste det seg å være ulik farmakokinetikk hos kvinner og menn (3). I en gjennomgang av 30 Cochrane metaanalyser av kliniske forsøk innen kardiovaskulære sykdommer beskrives 258 behandlingsstudier (4). I de 196 (76 %) studiene der begge kjønn var inkludert, var bare 27 % av pasientene kvinner. Videre ble det i bare 33 % (65 studier) av disse 196 studiene presentert kjønnsspesifikke analyser, og i så mange som 20 % (13 studier) av disse 65 studiene ble det rapportert signifikante forskjeller mellom kjønnene. Det har vært en klar, men ikke dramatisk økning av kvinneandelen i studier. En analyse av 593 kliniske studier med hjerteinfarktpasienter fra 1966 til 2000 (5) viste at andelen kvinnelige deltakere økte fra 20 % i perioden 1966–90 til 25 % i perioden 1991–2000.

  Demografiske faktorer og nedgang i risikofaktorer har medført at den typiske hjertepasienten ikke lenger er en middelaldrende mann, men pasienter av begge kjønn over 70 år. I en norsk studie med uselekterte pasienter med akutt hjerteinfarkt utgjorde kvinner 36 % (6). Andelen kvinner var 22 % i gruppen under 70 år, mens den var 45 % i gruppen over 70 år. Mange randomiserte, kliniske studier har ekskludert eldre pasienter. Det medfører at studiene kan få en relativt liten andel kvinner sammmenliknet med menn pga. aldersforskjellen ved sykdomsdebut. Det er derfor viktig å inkludere eldre pasienter i legemiddelutprøvninger og forhåndsberegne hvor mange av hvert kjønn som må inkluderes i studiene for å kunne vise kjønnsspesifikke effekter. Etter hvert har både tidsskriftredaksjoner, legemiddelmyndigheter, etiske komiteer og finansieringsorganisasjoner begynt å stille krav om inklusjon av begge kjønn og eldre pasienter i legemiddelstudier.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Grunnlaget for artikkelen er et ikke-systematisk litteratursøk i PubMed med et skjønnsmessig utvalg av artikler basert på forfatternes erfaring innen feltet. Vi har gått gjennom relevante legemiddelforsøk (tab 1), oversiktsartikler, metaanalyser samt referanselistene i en del aktuelle artikler.

  Tabell 1

  Oversikt over effekt og studier av fire sentrale legemiddelgrupper ved kardiovaskulær sykdom hos kvinner og menn

  Legemiddelgruppe

  Indikasjon

  Effekt

  Studier¹

  Acetylsalisylsyre

  Primærprofylakse for hjerteinfarkt og slag

  Kvinner: effekt på slag, ikke hjerteinfarkt (effekt på hjerteinfarkt kun hos kvinner over 65 år)

  Menn: effekt på hjerteinfarkt, ikke slag

  WHS, HOT, PPP

  BDT, PHS, TPT, HOT, PPP

  Sekundærprofylakse (høyrisikopasienter med akutt eller tidligere vaskulær sykdom eller andre predisponerende faktorer)

  Kvinner og menn: effekt på kardiovaskulære hendelser, hjerteinfarkt og iskemisk slag

  ATC

  Betablokkere

  Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt

  Kvinner og menn: effekt på mortalitet

  BHAT, NMSG, GMT, SMT, AMT, BMT, LIT

  Hjertesvikt

  Kvinner og menn: effekt på mortalitet

  CIBIS II, MERIT-HF, COPERNICUS

  ACE-hemmere

  Kardiovaskulære høyrisikopasienter

  Kvinner og menn: effekt kombinert endepunkt hjerteinfarkt, slag og kardiovaskulær død

  HOPE

  Hjertesvikt

  Kvinner: usikker effekt på død

  Menn: effekt på død

  Effekt begge kjønn for kombinert endepunkt død, hjertesvikt og hjerteinfarkt

  CONSENSUS, SOLVD, ATLAS, TRACE, SAVE, AIRE

  Statiner

  Primærprofylakse eller sekundærprofylakse etter kardiovaskulær sykdom

  Kvinner og menn: effekt på endepunkt større kardiovaskulære hendelser

  4S, CARE, LIPID, PROSPER, WOSCOPS, AFCAPS/TexCAPS, ASCOT-LLA

  WHS: Women Health Study

  HOT: Hypertension Optimal Treatment

  PPP: Primary Prevention Project

  BDT: British Doctors’ Trial

  PHS: Physicians Health Study

  TPT: Thrombosis Prevention Trial

  ATC: Antiplatelet Trialists’ Collaboration

  BHAT: Beta-blocker Heart Attack Trial

  NMSG: Norwegian Multicenter Study Group

  GMT: Göteborg Metoprolol Trial

  SMT: Stockholm Metoprolol Trial

  AMT: Amsterdam Metoprolol Trial

  BMT: Belfast Metoprolol Trial

  LIT: Lopressor Intervention Trial

  CIBIS II: Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II

  MERIT-HF: Metoprolol CR/XL Randomized Intervention

  Trial in Congestive Heart Failure

  COPERNICUS: Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival Trial

  HOPE: Heart Outcomes Prevention Evaluation Trial

  CONSENSUS: Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study

  SOLVD: Studies of Left Ventricular Dysfunction Trial

  ATLAS: Assessment of Treatment with Lisinopril and Survival Trial

  TRACE: Trandalopril Cardiac Evaluation Trial

  SAVE: Survival and Ventricular Enlargement Trial

  AIRE: Acute Infarction Ramipril Efficacy tudy

  4S: Scandinavian Simvastatin Survival Study

  CARE: Cholesterol and Recurrent Events Trial

  LIPID: Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease Trial

  PROSPER: Prospective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk

  WOSCOPS: West of Scotland Coronary Prevention Study

  AFCAPS/TexCAPS: Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study

  ASCOT-LLA: Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Lipid Lowering Arm

  [i]

  [i] ¹I tabellen angis enkeltstudiene som har inngått i metaanalysene. Resultatene fra metaanalysene ligger til grunn for effektkolonnen i tabellen, med noen unntak der kun enkeltstudier inngår

  Biologiske kjønnsforskjeller og legemiddeleffekt

  Biologiske kjønnsforskjeller og legemiddeleffekt

  Kvinner er biologisk forskjellige fra menn, og vi mangler fortsatt mye kunnskap om alle kliniske konsekvenser av kjønnsforskjeller i farmakokinetikk og farmakodynamikk (7). Kvinners lavere kroppsvekt og større prosentandel fett kan påvirke både distribusjonsvolum og serumkonsentrasjon av legemidler (fig 1). Kvinner har mindre hjerte og koronarkar, lengre QT-intervall og høyere ejeksjonsfraksjon enn menn. Innen cytokrom P-450-systemet har flere CYP- isozymer ulik aktivitet hos kjønnene. Kvinner har lavere aktivitet enn menn av CYP2D6 som metaboliserer metoprolol, og kan derved få høyere serumkonsentrasjon av dette legemidlet. Det er også påvist kjønnsforskjeller ved ekskresjon av legemidler fordi den glomerulære filtrasjonsraten er lavere for kvinner. Påvirkning fra hormoner har betydning for sykdomsutvikling og antakelig også med tanke på legemiddeleffekt. Siden kvinner med kardiovaskulær sykdom gjennomsnittlig er flere år eldre enn menn, har de ofte høyere komorbiditet, polyfarmasi og derved risiko for andre effekter og legemiddelinteraksjoner enn middelaldrende, tidligere friske menn.

  Det er vist at kvinner i større grad enn menn får alvorlige bivirkninger av legemidler (8). Ett ekspempel er DIG-studien der kvinner med hjertesvikt i behandlingsgruppen som fikk digoksin, hadde høyere dødelighet enn placebogruppen. Denne forskjellen ble ikke påvist hos menn, og man antok at den langsommere eliminasjonen gjennom nyrene av digoksin hos kvinner kunne forklare noe av forskjellen i dødelighet. Den praktiske kliniske konsekvensen er at man muligens bør legge kvinner i laveste serumkonsentrasjonsområde. Et annet eksempel er sotalol som kan gi livstruende arytmier (torsades des pointes) som bivirkning. Kvinner har større risiko for disse arytmiene enn menn, muligens pga. deres lengre QT-intervall.

  Legemidler

  Legemidler

  Acetylsalisylsyre

  Acetylsalisylsyre

  Kvinner var ikke inkludert i to store primærprofylaktiske forsøk med acetylsalisylsyre blant engelske og amerikanske leger i 1980-årene som viste at behandlingen reduserte risikoen for hjerteinfarkt hos personer med høy risiko. Man antok at effekten var den samme for begge kjønn. Det var overraskende da en stor primærprofylaktisk studie med lavdosert acetylsalisylsyre i 2005 viste andre effekter hos kvinner enn man hadde forventet. Etter ti års bruk ble risikoen for iskemisk hjerneslag redusert med 24 %, men ikke risikoen for hjerteinfarkt eller dødelighet. Bare hos kvinner over 65 år virket legemidlet forebyggende på hjerteinfarkt. Hos pasienter med manifest kardiovaskulær sykdom er det høy risiko for nye, alvorlige hendelser resten av livet, og det anbefales derfor livslang platehemmende behandling med acetylsalisylsyre. Ingen studier eller subanalyser har vist effekten separat for kvinner. Men en stor metaanalyse av 287 randomiserte studier viser at acetylsalisylsyre reduserer risikoen for alvorlige vaskulære hendelser med ca. 23 % hos begge kjønn samlet (9).

  Statiner

  Statiner

  Flere studier av statiner som sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt inkluderte få eller ingen kvinner. I 4S-studien reduserte statinbehandling koronare hendelser med omtrent 30 % hos middelaldrende av begge kjønn, men primærendepunktet totaldødelighet ble redusert bare hos menn. En metaanlayse av sju statinstudier har bekreftet dette, men her ble større koronare hendelser signifikant redusert for begge kjønn i statingruppen (10). PROSPER-studien inkluderte like mange av hvert kjønn i alderen 70–82 år, og fant at også hos eldre var det 34 % reduksjon av alvorlige kardiovaskulære hendelser. Subgruppeanalysen viste ikke signifikant positiv effekt blant kvinnene.

  Betablokkere

  Betablokkere

  Allerede i 1980-årene viste tre randomiserte, kontrollerte studier, blant annet den norske Timololstudien, at betablokker som sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt reduserte totaldød og plutselig hjertedød med opp mot 40 % og reinfarkt med nesten 30 %. Studiene inkluderte fra 15 % til 24 % kvinner, men enten rapporterte de ikke effekt for kvinner i det hele tatt, eller effekten var ikke signifikant for kvinner. En samleanalyse med individuelle pasientdata fra fem legemiddelforsøk med metoprolol fra 1992 og med en kvinneandel på 20 %, viste at effekten gjaldt for både kvinner (23 % reduksjon i totaldødelighet) og menn (16 % reduksjon) (11).

  ACE-hemmere

  ACE-hemmere

  En rekke studier har vist at ACE-hemmere bedrer prognosen etter hjerteinfarkt hos pasienter både med og uten redusert venstre ventrikkel-funksjon. Disse studiene inkluderte generelt få kvinner, og effekt hos kvinner ble sjelden referert. Det ble også antydet at ACE-hemmere var mindre effektive for kvinner enn for menn. I HOPE-studien med ramipril forsøkte man å inkludere et stort antall kvinner for å vurdere om det forelå kjønnsrelatert forskjell i effekt (12). Nesten 2 500 kvinner over 55 år med høy risiko (kardiovaskulær sykdom eller diabetes) og uten hjertesvikt ble fulgt i 4,5 år og sammenliknet med 6 800 menn. Ingen signifikante kjønnsforskjeller ble påvist. For kombinerte kardiovaskulære endepunkter var det en risikoreduksjon på 23 %, og for kardiovaskulær død var det en reduksjon på 38 % sammenliknet med placebo.

  Konklusjon

  Konklusjon

  For at resultater fra legemiddelstudier skal være klinisk relevante, må de kunne generaliseres til den pasientpopulasjonen som skal bruke medikamentet. Derfor bør pasientgruppen inkludere representative andeler av begge kjønn og aktuelle aldersgrupper, og artiklene bør fremheve kjønnsrelaterte resultater om forskjeller og likheter. Når det gjelder kardiovaskulære legemidler, har oppmerksomhet på kjønnsforskjeller bidratt til flere overraskende funn.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media