Noe å lære av
03.08.2020
En kvinne i 50-årene ble innlagt på sykehus med akutt forbigående nautisk svimmelhet, og det ble påvist infarktforandringer i lillehjernen. De neste månedene ble hun reinnlagt flere ganger grunnet...
NO IMAGE
29.06.2020
A woman in her sixties sustained a cut to the patella and developed bursitis. The infection was treated and she was followed up as an outpatient. However, the bursitis recurred and the disease course...
29.06.2020
En kvinne i 60-årene pådro seg en kuttskade over kneet og utviklet bursitt. Infeksjonen ble behandlet og fulgt opp poliklinisk. Bursitten residiverte og forløpet ble komplisert med sepsis,...
NO IMAGE
12.06.2020
A girl of early primary school age was admitted to the paediatric department after an acute onset of dizziness, numbness in the right arm, and word-finding difficulties. The symptoms had abated upon...
04.06.2020
En jente i tidlig barneskolealder ble innlagt ved barneavdelingen etter akutt debut av svimmelhet, nummenhet i høyre arm og ordletingsvansker. Symptomene hadde gått tilbake ved innkomst, men det...
NO IMAGE
27.05.2020
A man was hospitalised several times with loss of consciousness accompanied by involuntary movements. He would then experience confusion, with episodes of visual and auditory hallucinations. His...
25.05.2020
En mann ble flere ganger innlagt med bevissthetstap ledsaget av ufrivillige bevegelser. I forvirringstilstanden som fulgte hadde han periodevise syns- og hørselshallusinasjoner. Flere ganger ble...
NO IMAGE
20.04.2020
Children with neurodegenerative diseases progressively lose skills and develop new somatic and psychiatric symptoms. Recurring obsessive thoughts and compulsive acts may occur. There is effective...
20.04.2020
Barn med nevrodegenerative sykdommer taper gradvis ferdigheter og får nye somatiske og psykiske symptomer. Tilbakevendende tvangstanker og -handlinger kan forekomme. For slike finnes det effektiv...
NO IMAGE
06.04.2020
A man in his early nineties with reduced general condition, fever and dry cough was admitted to a regional hospital just after the coronavirus pandemic reached Norway. His history did not reveal...