Annonse
Annonse
Noe å lære av
12.06.2018
Fever, cough and elevated inflammatory markers are suggestive of pneumonia. But when ascites and striking radiological findings from multiple organ systems are also present, a number of differential...
12.06.2018
A low-voltage electric shock can cause clinical effects of different types and severities, including cardiac arrhythmias and internal burns. The likelihood of injury typically depends on the current...
12.06.2018
Strømgjennomgang fra lavspenning kan gi forskjellige typer og grader av helseutfall, som hjerterytmeforstyrrelser og indre forbrenninger. Sannsynligheten for skade er normalt avhengig av strømstyrke...
06.06.2018
Feber, hoste og forhøyede inflammasjonsparametere gir mistanke om pneumoni. Men når det også foreligger ascites og bemerkelsesverdige, radiologiske funn fra flere organsystemer, bør flere...
25.05.2018
One week after a trip to Sri Lanka, a woman developed neck pain, headache and altered consciousness. Interdisciplinary collaboration proved vital for clarifying the diagnosis. A woman in her thirties...
18.05.2018
Én uke etter en feriereise til Sri Lanka fikk en kvinne nakke- og hodepine og endret bevissthet. Tverrfaglig samarbeid var en viktig forutsetning for å avklare tilstanden. En kvinne i 30-årene ble...
08.05.2018
A man in his late teens collided head-on with a semi-trailer. He was conscious and oriented before, during and after reaching trauma triage. A fractured femur and bilateral tibia and fibula fractures...
04.05.2018
En mann i slutten av tenårene kolliderte front mot front med et vogntog. Han var våken og orientert før, under og etter traumemottak. Det ble påvist femurfraktur og bilaterale tibia- og...
02.05.2018
A girl was diagnosed with epilepsy as a teenager and became seizure-free after treatment was initiated. However, she experienced a relapse when in her thirties. It transpired that a diagnostic re-...
02.05.2018
En jente fikk diagnostisert epilepsi da hun var i tenårene. Hun ble anfallsfri etter behandling. Da hun var i 30-årene, fikk hun tilbakefall. Det skulle vise seg at revurdering av diagnosen ble...