Noe å lære av
27.05.2019
A woman in her fifties with known hypertension and paroxysmal atrial fibrillation was admitted to hospital somnolent and hypotensive. ECG showed a broad complex cardiac rhythm with QRS width greater...
27.05.2019
En kvinne i 50-årene med kjent hypertensjon og paroksysmalt atrieflimmer ble innlagt somnolent og hypotensiv. EKG viste bredkomplekset hjerterytme med QRS-bredde på over 300 ms. En kvinne i 50-årene...
07.05.2019
An elderly man sustained a cervical spinal cord injury after a fall down the stairs. The rehabilitation process was delayed by repeated infections with few clinical signs. Spinal cord injury also...
06.05.2019
En eldre mann pådro seg en cervikal ryggmargsskade etter et fall i trappen. Rehabiliteringsprosessen ble forsinket av stadige infeksjoner med få kliniske funn. Ryggmargsskade omfatter også skade på...
24.04.2019
Hos en kvinne med bekkensmerter ble det ved radiologisk undersøkelse påvist et unormalt funn i beinmargen. Diagnostisering av tilstanden som hadde gitt henne plagene, krevde tverrfaglig tilnærming...
08.04.2019
Ulcerations may have a number of causes and can occur as a result of circulatory, traumatic, infectious, malignant and immunological conditions. Our patient had an unusual presentation involving...
08.04.2019
Ulcerasjoner kan ha mange årsaker og kan forekomme ved sirkulatoriske, traumatiske, infeksiøse, maligne og immunologiske tilstander. Vår pasient hadde en uvanlig presentasjon med multiple...
08.04.2019
Here we describe a girl who attended hospital for routine pinnaplasty. Although there was nothing in the patient’s medical history to suggest an unusual reaction to anaesthesia, the child...
31.03.2019
Vi beskriver her en jente som møtte til en rutineoperasjon for utstående ører. Selv om ingenting i pasientens sykehistorie skulle tilsi et uvanlig forløp av narkosen, viste det seg at barnet ikke...
25.03.2019
Anaemia is a common problem in children. Sometimes the cause is easy to diagnose, for example iron deficiency or infection. At other times, rare conditions which challenge the clinician are...