Sykdomsforløp blant pasienter innlagt på Bærum sykehus med delta- og omikronvariantene av SARS-CoV-2-viruset

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  BAKGRUNN

  BAKGRUNN

  Covid-19-pandemien har hatt form av smittebølger. En smittebølge dominert av deltavarianten av SARS-CoV-2-viruset høsten 2021 ble i løpet av få uker rundt jul avløst av en ny smittebølge med omikronvarianten. Vi beskriver hvordan overgangen påvirket pasientpopulasjonen innlagt med covid-19 på et norsk lokalsykehus.

  MATERIALE OG METODE

  MATERIALE OG METODE

  Alle pasienter innlagt ved Bærum sykehus med påvist SARS-CoV-2-virus ble inkludert i en kvalitetsstudie med mål om å beskrive pasientkarakteristika og sykdomsforløp. Vi presenterer pasienter innlagt i periodene 28.6.2021–31.12.2021 og 1.1.2022–12.6.2022, her omtalt som henholdsvis deltabølgen og omikronbølgen.

  RESULTATER

  RESULTATER

  I alt 144 innlagte pasienter fikk påvist SARS-CoV-2-viruset under deltabølgen og 261 under omikronbølgen. Henholdsvis 14/144 (10 %) og 89/261 (34 %) var innlagt av annen årsak enn covid-19. Pasienter med covid-19 under deltabølgen var i gjennomsnitt yngre (59 år vs. 69 år) samt hadde lavere skår på Charlsons komorbiditetsindeks (2,6 vs. 4,9) og på klinisk skrøpelighetsskala (2,8 vs. 3,7) enn dem i omikronbølgen. Blant 302/405 pasienter innlagt med covid-19 som hoveddiagnose var det 88/130 (68 %) med respirasjonssvikt under deltabølgen og 59/172 (34 %) under omikronbølgen, med median antall sykehusdøgn på henholdsvis 8 (interkvartilbredde 5–15) og 5 (interkvartilbredde 3–8).

  FORTOLKNING

  FORTOLKNING

  Overgangen fra smittebølgen dominert av deltavarianten til smittebølgen dominert av omikronvarianten påvirket i stor grad karakteristika og sykdomsforløp hos pasienter innlagt på sykehuset med SARS-CoV-2-infeksjon.

  Abstract

  BACKGROUND

  Waves of infection have formed the pattern of the COVID-19 pandemic. A wave dominated by the delta variant of the SARS-CoV-2 virus in autumn 2021 was superseded by the omicron variant over the course of a few weeks around Christmas. We describe how this transition affected the population of patients admitted to a Norwegian local hospital with COVID-19.

  MATERIAL AND METHOD

  All patients admitted to Bærum Hospital with confirmed SARS-CoV-2 virus were included in a quality study which aimed to describe patient characteristics and clinical course. We present patients admitted in the periods 28 June 2021–31 December 2021 and 1 January 2022–12 June 2022, described here as the delta wave and the omicron wave.

  RESULTS

  The SARS-CoV-2-virus was confirmed in a total of 144 patients who were admitted during the delta wave, and in 261 patients during the omicron wave, where 14/144 (10 %) and 89/261 (34 %) were admitted for reasons other than COVID-19. Patients with COVID-19 during the delta wave were younger on average (59 vs. 69 years) and had a lower Charlson comorbidity index score (2.6 vs. 4.9) and a lower Clinical Frailty Scale score (2.8 vs. 3.7) than patients in the omicron wave. Among 302/405 patients admitted with COVID-19 as the principal diagnosis, 88/130 (68 %) patients had respiratory failure during the delta wave and 59/172 (34 %) during the omicron wave, with a median number of 8 bed days (interquartile range 5–15) and 5 (interquartile range 3–8).

  INTERPRETATION

  The transition from the wave of infection that was dominated by the delta variant of the SARS-CoV-2 virus to the wave dominated by the omicron variant had a considerable effect on the characteristics and clinical course of patients admitted to hospital with SARS-CoV-2 infection.

  Main findings

  HOVEDFUNN

  Median liggetid på sykehus var fem dager for pasienter med covid-19 med deltavarianten av SARS-CoV-2-viruset og åtte dager for dem med omikronvarianten.

  Snittalder for pasienter innlagt med covid-19 i perioden dominert av deltavarianten var 59 år, mot 69 år i perioden dominert av omikronvarianten.

  Andelen pasienter med respirasjonssvikt var henholdsvis 68 % og 34 %.

  I perioden dominert av omikronvarianten var 34 % av pasientene med påvist SARS-CoV-2-virus innlagt av andre årsaker enn covid-19.

  Artikkel
  Innledning

  SARS-CoV-2-viruset har forårsaket bølger av smitteutbredelse og sykehusinnleggelser. Vi har tidligere beskrevet pasienter innlagt på Bærum sykehus med covid-19 under de tre første smittebølgene fram til sommeren 2021 (1–3), og vi har rapportert nytteverdien av National Early Warning Score 2 (NEWS2) blant pasienter med og uten skrøpelighet (4, 5).

  Virusvarianten B.1.617.2 (deltavarianten) ble påvist i Norge i april 2021. Etter en smittebølge dominert av deltavarianten i andre halvdel av 2021, ble B1.1.529 (omikronvarianten) påvist i november. Denne ble raskt dominerende og utgjorde 92 % av SARS-CoV-2-positive prøver i Viken fylke i første uke av 2022 (6). Omikronvarianten ga lavere risiko for alvorlig sykdom, og alle forskriftsfestede smitteverntiltak ble fjernet 12. februar 2022 (7). Internasjonalt er det beskrevet at sykehusinnleggelse med omikronvarianten er assosiert med mindre alvorlig sykdomsforløp (8), men det er ikke beskrevet hvordan overgangen til denne varianten påvirket pasientpopulasjonen på norske sykehus.

  Denne artikkelen beskriver pasientkarakteristika og sykdomsforløp under to smittebølger av sykehusinnleggelser med virusvariantene delta og omikron.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Alle pasienter innlagt på Bærum sykehus med påvist SARS-CoV-2-virus i tidsrommet 28.6.2021–12.6.2022 ble inkludert i denne kvalitetsstudien. Metodene er beskrevet tidligere (1). Pasienter med påvist SARS-CoV-2-virus innlagt av andre årsaker enn covid-19, og hvor viruset ble vurdert som betydningsløst for sykehusinnleggelsen, ble ekskludert fra hovedanalysen. Tilfeller der det var vanskelig å vurdere sikkert om SARS-CoV-2-smitte var medvirkende årsak til sykehusinnleggelsen, for eksempel skrøpelige pasienter innlagt med funksjonssvikt, ble inkludert/ekskludert etter konsensus mellom første- og sisteforfatter. Hensikten var å ekskludere pasienter der SARS-CoV-2-viruset var uvesentlig for sykehusinnleggelsen, men å inkludere tilfeller der den kliniske vurderingen tilsa at covid-19 hadde betydning enten som hovedårsak eller som medvirkende årsak. Konsensus var basert på en helhetsvurdering av sykehistorie, symptomer og funn.

  Vi benyttet Charlsons komorbiditetsindeks til å beskrive komorbiditet (9). Skrøpelighet ble definert som skår ≥ 5 på klinisk skrøpelighetsskala (Clinical Frailty Scale, CFS) (10). NEWS2-skjemaet er en samleskår av fysiologiske parametere brukt til å identifisere pasienter med risiko for forverret tilstand (11). NEWS2-totalskåren ble beregnet basert på første undersøkelse i akuttmottaket. Respirasjonssvikt ble definert som hypoksemi med behov for oksygenbehandling.

  Det ble ikke rutinemessig utført sekvensering for bestemmelse av virusvariant ved vårt laboratorium. Basert på Folkehelseinstituttets data om utbredelsen av virusvarianter (6) definerte vi deltasmittebølgen som perioden 28.6.2021–31.12.2021 og omikronsmittebølgen som perioden 1.1.2022–12.6.2022. Bortsett fra i overgangen mellom de to smittebølgene var hver bølge nær totalt dominert av én virusvariant (6). Sykehusinnleggelser avtok sterkt etter 12.6.2022, og vi avsluttet derfor studien da.

  Pasienter ble klassifisert i henhold til påvist virusvariant dersom sekvensering var utført. I perioden 15.12.2021–15.1.2022, hvor det var mest overlapp mellom variantene, var sekvensering utført hos 37/43 (86 %) pasienter. Seks pasienter hadde for lav virusmengde – to av disse ble klassifisert til deltabølgen og fire til omikronbølgen basert på innleggelsesdato.

  Kontinuerlige variabler er angitt som gjennomsnitt (standardavvik) ved normalfordelte data og median (interkvartilbredde) ved ikke-normalfordelte data og kategoriske variabler som antall/total (andel i %). Analyser ble utført i Stata versjon 17 (Texas, USA).

  Kvalitetsstudien ble godkjent av personvernombudet i Vestre Viken helseforetak (20/02772 - 1). Kravet om samtykke ble frafalt, da man kun benyttet rutinemessig innsamlede kliniske data. Overlevende pasienter fikk tilsendt informasjon om studien og hadde reservasjonsrett. Tre personer reserverte seg mot å delta.

  Resultater

  Resultater

  Totalt 405 pasienter med påvist SARS-CoV-2-virus var innlagt, 144 under deltasmittebølgen og 261 under omikronbølgen. I overgangsperioden mellom smittebølgene fikk 3/26 (12 %) påvist omikronvarianten i perioden 15.12.2021–31.12.2021 og 6/11 (55 %) i perioden 1.1.2022–15.1.2022. Figur 1 viser antallet nye innlagte pasienter med covid-19 og med påvist SARS-CoV-2-virus uten betydning for sykehusinnleggelsen. Antallet pasienter med SARS-CoV-2-virus uten betydning for sykehusinnleggelsen var henholdsvis 14/144 (10 %) og 89/261 (34 %). Disse ble ekskludert fra de videre analysene.

  Tabell 1 viser pasientkarakteristika og sykdomsforløp hos 302 pasienter innlagt på grunn av covid-19 med virusvariantene delta (n = 130) og omikron (n = 172). Under deltabølgen var gjennomsnittsalderen 59 år (standardavvik 19), mot 69 år (standardavvik 21) under omikronbølgen. Komorbiditetsindeks var 2 (interkvartilbredde 0–5) og skrøpelighetsskår 2 (interkvartilbredde 2–3) under deltabølgen, mot 5 (interkvartilbredde 2–7) og 3 (interkvartilbredde 2–5) under omikronbølgen. 88/130 (68 %) pasienter hadde respirasjonssvikt under deltabølgen, mens 59/172 (34 %) hadde respirasjonssvikt under omikronbølgen. Antall døgn innlagt på sykehus var i median henholdsvis 8 (interkvartilbredde 5–15) og 5 (interkvartilbredde 3–8).

  Tabell 1

  Pasientkarakteristika og sykdomsforløp hos 302 pasienter innlagt på Bærum sykehus i tidsrommet 28.6.2021–12.6.2022 på grunn av covid-19 med SARS-CoV-2-virusvariantene delta og omikron. Verdier er gjennomsnitt (standardavvik), median (interkvartilbredde) eller antall (prosent). CFS = klinisk skrøpelighetsskala, NEWS2 = National Early Warning Score 2.

  Deltavariant
  n = 130

  Omikronvariant
  n = 172

  Alder, år

  58,8 (19,0)

  69,0 (20,8)

  Menn, n (%)

  78 (60,0)

  106 (61,6)

  Kroppsmassindeks1, kg/m2

  26,7 (5,0)

  24,8 (4,9)

  CFS-skår

  2 (2–3)

  3 (2–5)

  Skrøpelighet (CFS-skår ≥ 5), antall (%)

  16 (12,3 %)

  53 (30,8 %)

  Charlsons komorbiditetsindeks

  2 (0–5)

  5 (2–7)

  NEWS2-skår ved innkomst

  4 (2–6)

  3 (1–5)

  NEWS2-skår ≥ 5 ved innkomst

  55 (42,3 %)

  56 (32,6 %)

  C-reaktivt protein (CRP)2, mg/L

  111 (48–179)

  57 (21–115)

  Respirasjonssvikt

  88 (67,7 %)

  59 (34,3 %)

  Behandling på intensivavdeling

  35 (26,9 %)

  15 (8,7 %)

  Ikke-invasiv ventilasjonsstøtte

  19 (14,6 %)

  14 (8,1 %)

  Invasiv ventilasjonsstøtte

  15 (11,5 %)

  2 (1,2 %)

  Dager innlagt på sykehus

  8 (5–15)

  5 (3–8)

  Død under sykehusoppholdet

  11 (8,5 %)

  11 (6,4 %)

  1Det var 17 manglende verdier for kroppsmasseindeks i deltabølgen. Det var 33 manglende verdier for kroppsmasseindeks i omikronbølgen.

  2Det var to manglende verdier for CRP.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Studien viser hvordan overgangen fra en smittebølge dominert av deltavarianten av SARS-CoV-2-viruset til en smittebølge dominert av omikronvarianten påvirket karakteristika og sykdomsforløp blant pasienter innlagt ved et stort norsk lokalsykehus.

  Deltabølgen hadde likhetstrekk med den foregående bølgen, som var dominert av den britiske virusvarianten (B.1.1.7). Som under de foregående tre smittebølgene hadde to av tre pasienter respirasjonssvikt (1).

  Omikronbølgen så ut til å være forskjellig fra både deltabølgen og de foregående smittebølgene. Antall døgn på sykehus i de foregående smittebølgene var i median 7–10 dager (1), mens den var 5 under omikronbølgen (1). Blant pasientene innlagt på grunn av covid-19 var det en lavere andel med respirasjonssvikt, og færre fikk behandling på intensivavdeling. Under omikronbølgen var pasienter ofte innlagt grunnet fall, delirium, dehydrering og akutt funksjonssvikt, med covid-19 som medvirkende årsak eller hovedårsak. Flere pasienter var eldre med komorbiditet og skrøpelighet.

  Selv om omikronvarianten av SARS-CoV-2-viruset medførte lavere sannsynlighet for innleggelse i sykehus (12), var omikronbølgen den med det høyeste antallet innleggelser siden starten av pandemien (1). Andelen pasienter med påvist SARS-CoV-2-infeksjon innlagt av annen årsak økte betraktelig, som uttrykk for den store utbredelsen av omikronviruset i samfunnet (6). Selv om pasientene ikke hadde covid-19, utgjorde de en belastning på sykehuset på grunn av isolasjonstiltak.

  Studiens hovedstyrke er den fullstendige kartleggingen av pasienter innlagt med påvist SARS-CoV-2-infeksjon. Informasjon om virusvariant manglet for 6/43 (14 %) pasienter i overgangsperioden mellom de to smittebølgene, men overgangen skjedde i løpet av få uker og smittebølgene var ellers nærmest totalt dominert av én virusvariant (6).

  Artikkelen er fagfellevurdert.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media