Kort rapport
11.01.2021
En økende andel opiatavhengige i Norge behandles i dag i legemiddelassistert rehabilitering med substitusjon med metadon eller buprenorfin ( 1 ). Årlig fødes 30–60 barn av kvinner som har fått slik...
NO IMAGE
09.11.2020
Bariatric surgery is a common procedure at Norwegian hospitals nowadays, with just under 3000 such operations performed annually; almost 2000 in the public health service and 1000 in the private...
09.11.2020
Vektreduserende kirurgi har blitt et vanlig inngrep ved norske sykehus. Årlig utføres nå i underkant av 3 000 operasjoner, litt under 2 000 i offentlig helsetjeneste og 1 000 i privat helsetjeneste...
NO IMAGE
12.10.2020
Fluoroquinolones have been available in Norway since the 1980s, with ciprofloxacin accounting for the greater part of usage. From 1999 to 2012, usage almost tripled. It then decreased thereafter and...
12.10.2020
Fluorokinoloner har vært tilgjengelig i Norge siden 1980-årene. Det er i all hovedsak ciprofloksacin som benyttes i Norge. I perioden 1999–2012 ble forbruket nær tredoblet. Deretter, inntil 2019, er...
NO IMAGE
28.09.2020
The summary care record electronic service stores a complete medication history for all patients. This history consists partly of copies of all electronic prescriptions, and partly of dispensing...
28.09.2020
I den elektroniske tjenesten kjernejournal lagres en komplett legemiddelhistorikk for alle pasienter. Denne historikken består dels av kopi av alle e-resepter og dels av utleveringsmeldinger fra...
03.09.2020
Opioider er effektive i behandling av akutt og postoperativ smerte ( 1 ). Opioider er vanedannende, og overforbruk er svært utbredt, de senere årene best dokumentert i USA og Canada ( 2 , 3 ). Ved...
NO IMAGE
14.08.2020
A pandemic can affect the population both somatically and psychologically. In England, 24 % of the population reported experiencing anxiety in connection with the swine flu in 2009 ( 1 ). We wished...
13.08.2020
En pandemi kan ramme befolkningen både somatisk og psykologisk. 24 % av befolkningen i England rapporterte om angst i forbindelse med svineinfluensaen i 2009 ( 1 ). Vi ønsket å undersøke hvordan...