Annonse
Annonse
Kort rapport
08.04.2019
Exercise-induced rhabdomyolysis is a condition characterised by breakdown and necrosis of striated skeletal muscle cells, with systemic release of muscle enzymes such as creatine kinase (CK) and...
08.04.2019
Treningsindusert rabdomyolyse er en tilstand kjennetegnet av nedbrytning og nekrose av tverrstripete skjelettmuskelceller med systemisk utslipp av muskelenzymer som kreatinkinase (CK) og myoglobin...
25.02.2019
The scope of compulsory hospitalisation in mental health care is internationally regarded as a key indicator of quality and legal protection. Despite this, there is a conspicuous lack of good and...
21.02.2019
Omfanget av tvangsinnleggelser innen psykisk helsevern er internasjonalt ansett for å være en viktig indikator på kvalitet og rettssikkerhet. Til tross for dette er det en påfallende mangel på gode...
12.02.2019
Medical student research programmes were introduced at Norwegian medical schools in 2002 in order to recruit a greater number of medical students to research. Students in the research programme are...
07.02.2019
Forskerlinjen ble opprettet ved de medisinske fakultetene i Norge i 2002 for å rekruttere flere medisinstudenter til forskning. Forskerlinjestudentene skal under veiledning drive selvstendig...
26.01.2019
Infective endocarditis is a bacterial or fungal infection that affects the inner lining of the heart (endocardium) and heart valves ( 1 ). Approximately 1 % of live-born children are affected by a...
17.01.2019
Infeksiøs endokarditt er en bakterie- eller soppinfeksjon som affiserer hjertets indre hinne (endokard) og hjerteklaffene ( 1 ). Medfødte hjertefeil affiserer omtrent 1 % av levendefødte barn og er i...