Kort rapport
08.10.2019
In 2010, five users’ and interest organisations took the initiative for the ‘Joint Campaign for Drug-Free Treatment Programmes in the Mental Health Services’ ( 1 ), and in 2015 the Ministry of Health...
02.10.2019
Fem bruker- og interesseorganisasjoner tok i 2010 initiativ til «Fellesaksjonen for medikamentfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester» ( 1 ), og i 2015 påla Helse- og omsorgsdepartementet de...
23.09.2019
Polydrug use is common, and increases the risk of negative health effects ( 1 ). A study that investigated all (N = 194) overdose deaths in Norway in 2012 found an average of 4.9 different drugs per...
23.09.2019
Blandingsmisbruk er vanlig og øker risikoen for negative helseeffekter ( 1 ). En studie som undersøkte alle (N = 194) overdosedødsfallene i Norge i 2012, fant i gjennomsnitt 4,9 forskjellige...
29.08.2019
Working conditions have a significant impact on public health. A Norwegian study has shown that up to 30–40 % of all sickness absence may be attributed to workplace conditions ( 1 ). To obtain a...
27.08.2019
Arbeidsforhold betyr mye for helsen i befolkningen. En norsk studie har vist at så mye som 30–40 % av sykefraværet kan skyldes folks arbeidsforhold ( 1 ). For å få en bedre oversikt over...
24.06.2019
The global climate changes we are witnessing entail consequences for our health. Heat-related morbidity and death are some of these consequences ( 1 ). The association between health condition and...
13.06.2019
De globale klimaendringene vi nå ser, har konsekvenser for helse. Heterelatert sykelighet og død er en av disse konsekvensene ( 1 ). Sammenhengen mellom helsetilstand og påvirkning av klima er...
08.04.2019
Exercise-induced rhabdomyolysis is a condition characterised by breakdown and necrosis of striated skeletal muscle cells, with systemic release of muscle enzymes such as creatine kinase (CK) and...
08.04.2019
Treningsindusert rabdomyolyse er en tilstand kjennetegnet av nedbrytning og nekrose av tverrstripete skjelettmuskelceller med systemisk utslipp av muskelenzymer som kreatinkinase (CK) og myoglobin...