Originalartikkel
13.01.2020
Reinnleggelse defineres ofte som ikke-planlagt akutt sykehusinnleggelse innen 30 dager etter utskrivelse. Reinnleggelse innen 30 dager for pasienter som er 67 år eller eldre, er en nasjonal...
13.01.2020
Of all infectious diseases, tuberculosis claims the highest number of lives globally ( 1 ), but its prevalence in Norway is declining and is among the world’s lowest ( 2 ). In 2017, altogether...
13.01.2020
Tuberkulose er den infeksjonssykdommen som tar flest liv i verden ( 1 ), men forekomsten i Norge er synkende og blant verdens laveste ( 2 ). I 2017 ble 261 pasienter med tuberkulose meldt til...
07.01.2020
In the period 1999/2000–2009/10, the prevalence of insomnia in Norway rose from 11.9 % to 15.5 % ( 1 ). A study published in 2018 showed a prevalence of 20 % ( 2 ). Insomnia leads to greater risk of...
02.01.2020
I perioden 1999/2000–2009/10 økte forekomsten av insomni i Norge fra 11,9 % til 15,5 % ( 1 ). En studie publisert i 2018 viste en forekomst på 20 % ( 2 ). Insomni gir økt risiko for å utvikle...
09.12.2019
Forekomsten av diabetes i svangerskapet har økt i Norge de siste tiårene. Data fra Medisinsk fødselsregister har vist en økning i prevalens av svangerskapsdiabetes fra 0,8 % i 2000 til 5 % i 2017 ( 1...
09.12.2019
Over time, developments in Norwegian hospitals have trended towards shorter hospitalisation periods, an increase in the number of patients and a clear tendency towards providing more healthcare...
09.12.2019
Utviklingen ved norske sykehus har over tid gått i retning av kortere liggetider, økning i antall pasienter og en klar dreining mot mer dag- og poliklinisk behandling ( 1 ). Samtidig uttrykker sterke...
09.12.2019
The number of older people with cancer is increasing ( 1 ). At the same time, new treatment options that may also be suitable for older patients are constantly being developed. Individual differences...
03.12.2019
Antall eldre med kreft øker ( 1 ). Samtidig utvikles stadig nye behandlingsmuligheter som kan være aktuelle også for eldre. Med økende alder blir individuelle forskjeller i helsetilstand mer uttalt,...