Kort rapport
NO IMAGE
17.04.2020
Pocket-sized ultrasound devices have been on the market for about ten years. The price of a pocket ultrasound device is relatively low compared to that of a conventional ultrasound scanner, and...
15.04.2020
Ultralydapparat i lommeformat har vært på markedet i omkring ti år. Prisen på lommeultralydapparat er relativt lav sammenlignet med prisen på konvensjonelle ultralydapparat, lommeapparat er lette å...
NO IMAGE
25.03.2020
Acute otitis media is a common reason for young children visiting a doctor or emergency primary health care unit ( 1 ). It is also a common reason for prescribing antibiotics for young children. If...
NO IMAGE
25.03.2020
Rotavirus is the most frequent cause of severe diarrhoea in small children ( 1 ). In the period 2006–13, rotavirus was the cause of 63–65 % of all gastroenteritis-related hospital admissions in...
24.03.2020
Rotavirus er den hyppigste årsaken til alvorlig diaré hos små barn ( 1 ). I perioden 2006–13 var rotavirus årsak til 63–65 % av alle sykehusinnleggelser på grunn av gastroenteritt hos barn under fem...
24.03.2020
Akutt mellomørebetennelse er en hyppig årsak til at små barn bringes til lege og legevakt ( 1 ). Det er også en hyppig årsak til bruk av antibiotika hos små barn. Dersom forebyggende tiltak kunne...
16.03.2020
Allmennfarlige smittsomme sykdommer er infeksjonssykdommer som er særlig smittsomme, kan opptre hyppig og ha høy dødelighet eller gi alvorlige eller varige skader ( 1 ). For å bekjempe disse må...
06.01.2020
Flere studier har vist en lavere fødselsrate blant kvinner med epilepsi sammenlignet med kvinner generelt ( 1 , 2 ). Det er holdepunkter for at både epilepsien per se og epilepsibehandlingen kan gi...
NO IMAGE
09.12.2019
Emergency primary health care units are at their busiest during the Easter and Christmas holidays ( 1 ). It is more difficult to get an appointment with a GP during holiday periods. Also, many...
09.12.2019
De travleste periodene på legevakt er påske- og juleferien ( 1 ). I ferieperioder er det dårligere tilgjengelighet hos fastlegene. Mange pasienter er dessuten bortreist, oppholder seg i andre...