Hofteleddsdysplasi hos spedbarn – screening, behandling og oppfølging

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  BAKGRUNN

  BAKGRUNN

  Hofteleddsdysplasi forkommer hos opptil 3 % av nyfødte og kan ubehandlet føre til luksert hofteledd, osteoartritt og behov for hofteprotese. Målet med studien var å kartlegge rutiner for ultralydscreening, behandling og oppfølging av hofteleddsdysplasi ved norske sykehus.

  MATERIALE OG METODE

  MATERIALE OG METODE

  Elektronisk spørreskjema ble sendt til radiolog med fagansvar for barneundersøkelser ved alle sykehus med barneavdeling.

  RESULTATER

  RESULTATER

  Selektiv ultralydscreening i tillegg til klinisk hofteundersøkelse ble tilbudt ved alle 22 sykehus. Åtte sykehus tilbød ultralyd før hjemreise til alle barn med positive funn ved klinisk undersøkelse eller risikofaktorer, elleve tilbød ultralyd før hjemreise til barn med positive funn ved klinisk undersøkelse, mens tre sykehus tilbød ultralyd innen to til seks uker. Ultralydundersøkelsen ble utført med en kombinert teknikk ved 16 avdelinger. 21 avdelinger benyttet alfavinkelen som et mål for acetabulums skålform, mens 15 målte caputs dekningsgrad, enten i tillegg til alfavinkelen eller alene. Indikasjon for tidlig pute- eller ortosebehandling var basert på en kombinasjon av kliniske funn og ultralydfunn (n = 18), på kliniske funn alene (n = 2) eller på ultralydfunn alene (n = 2). Behandlingsindikasjonene basert på ultralyd var umoden acetabulum (n = 9), lett dysplasi uansett stabilitet (n = 7) eller lett dysplasi kombinert med klinisk instabilitet (n = 5). Behandlingslengde ved ukomplisert hofteleddsdysplasi var tre måneder ved 15 avdelinger. Kontrolltidspunkt gjennom første leveår varierte betydelig.

  FORTOLKNING

  FORTOLKNING

  Rutiner for screening, behandling og oppfølging av hofteleddsdysplasi varierte betydelig mellom sykehusene.

  Abstract

  BACKGROUND

  Hip dysplasia occurs in up to 3 % of neonates and if untreated can lead to dislocated hip, osteoarthritis and the need for a hip prosthesis. The study aimed to identify routines for ultrasound screening, treatment and follow-up of hip dysplasia in Norwegian hospitals.

  MATERIAL AND METHOD

  An online questionnaire was sent to radiologists responsible for paediatric examinations at all hospitals with paediatric departments.

  RESULTS Selective ultrasound screening in addition to clinical hip examination was offered at all 22 hospitals. Eight hospitals offered ultrasound before discharge for all infants with risk factors or positive findings on clinical examination, eleven offered ultrasound before discharge for children with positive findings on clinical examination, while three hospitals offered ultrasound within two to six weeks. The ultrasound examination was performed using a combined technique in 16 departments. Altogether 21 departments used the alpha angle as a measurement of acetabular inclination, while 15 measured the femoral head coverage, either in addition to the alpha angle, or alone. Indication for early Frekja pillow or orthotic treatment was based on a combination of clinical findings and ultrasound findings (n = 18), on clinical findings alone (n = 2) or on ultrasound findings alone (n = 2). The treatment indications based on ultrasound were immature acetabulum (n = 9), slight dysplasia despite stability (n = 7) or slight dysplasia combined with clinical instability (n = 5). Length of treatment in uncomplicated hip dysplasia was three months in 15 departments. Time of check-up in the first year of life varied considerably.

  INTERPRETATION

  Routines for screening, treatment and follow-up of hip dysplasia varied to a considerable degree between the hospitals.

  Main findings

  Hovedfunn

  Tidspunktet for selektiv ultralydscreening for å avdekke hofteleddsdysplasi varierte fra fødsel til tre måneders alder.

  En kombinert dynamisk og morfologisk ultralydteknikk ble benyttet ved 16 av 22 sykehus.

  Indikasjonene for tidlig behandling varierte fra ultralydmessig umoden, men stabil hofte til lett dysplastisk, disloserbar hofte.

  Artikkel
  Innledning

  Hofteleddsdysplasi er den vanligste hoftelidelsen hos barn og påvises hos opptil 3 % av alle barn i nyfødtperioden (1). Tilstanden er en samlebetegnelse på neonatal hofteinstabilitet, disloserbar, subluksert eller luksert hofte og acetabulær dysplasi. Dersom tilstanden oppdages og behandles tidlig, vil de fleste hofteledd normaliseres i løpet av tre–fire måneders abduksjonsbehandling med Frejkas pute eller annen abduksjonsortose (2). Ubehandlet kan hofteleddsdysplasi føre til et subluksert eller luksert hofteledd, som typisk oppdages ved påvisning av nedsatt abduksjon, eventuelt kombinert med beinlengdeforskjell, ved kontroll på helsestasjonen etter fire til fem måneders alder (3). Slike senoppdagede tilfeller er ofte vanskeligere å behandle og medfører lengre behandlingstid, høyere forekomst av kirurgiske inngrep og økt risiko for fremtidig hofteartrose og hofteprotese (2, 4). Definisjonen av senoppdaget hofteleddsdysplasi varierer – ofte benyttes diagnose stilt etter én til tre måneders alder (5–7). Forekomsten av senoppdaget hofteleddsdysplasi varierer mellom 0,3 og 3 per 1 000 levendefødte barn, avhengig av screeningprogram, bildekriterier for hofteleddsdysplasi og definisjon (1).

  Det finnes ingen nasjonale tverrfaglige retningslinjer for diagnostikk og behandling av barn med hofteleddsdysplasi i Norge. Formålet med denne undersøkelsen var å kartlegge rutiner for screening, diagnostikk, initial behandling og kontroll av hofteleddsdysplasi ved barneavdelinger og radiologiske avdelinger på sykehus i Norge.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Alle landets 22 sykehus som har barneavdeling, mottok i april 2021 en e-post med invitasjon til å delta i en elektronisk spørreundersøkelse (via det nettbaserte verktøyet SurveyMonkey) om rutiner for screening, diagnostikk, initial behandling og oppfølging av hofteleddsdysplasi. Invitasjonene ble sendt til en radiolog med fagansvar eller spesialinteresse for barneundersøkelser ved hvert av sykehusene. Det ble informert om at svarene kunne utarbeides i samarbeid med barnelege. Spørreskjemaet (se appendiks 1) bestod av 19 spørsmål med svaralternativer, som blant annet omhandlet hvem som undersøkte, krav til kompetanse og tidspunkt for undersøkelse samt hvilken ultralydmetode som ble benyttet. Vi spurte også om indikasjoner for behandling og oppfølging. Risikofaktorer for hofteleddsdysplasi ble definert som positiv familieanamnese, seteleie og fotdeformiteter. Alle data ble behandlet konfidensielt uten at det ble lagret personopplysninger om respondentene.

  Resultater

  Resultater

  Alle 22 inviterte avdelinger besvarte undersøkelsen. Alle avdelinger tilbød selektiv ultralydscreening, hvorav 15 (68,2 %) ved radiolog (tabell 1). Lege i spesialisering i barnesykdommer utførte den kliniske hofteundersøkelsen ved 17 av de 22 avdelingene, hvorav 7 avdelinger (42 %) stilte krav til kompetanse før selvstendig utførelse. Tidspunkt for selektiv ultralydscreening varierte fra 0 til 12 ukers alder (tabell 1). Ultralydundersøkelse av hofter ble utført med en kombinert teknikk (der acetabulums form og caputs stabilitet ble vurdert separat) ved 16 avdelinger (72,7 %) (tabell 1). 21 avdelinger benyttet alfavinkelen (figur 1) som mål for acetabulums skålform, mens 11 målte caputs dekningsgrad, enten alene eller i tillegg til alfavinkelen.

  Tabell 1

  Undersøkelser for hofteleddsdysplasi ved 22 sykehus i Norge.

  Spørsmål og svar

  Antall (%)

  Hvem utførte den kliniske undersøkelsen i nyfødtperioden?

  Lege i spesialisering i barnesykdommer

  17 (77,3)

  Spesialist i barnesykdommer

  5 (22,7)

  Tidspunkt for ultralydundersøkelsen?

  Innen 0–3 dager eller før hjemreise dersom positive funn ved klinisk undersøkelse, og innen 2–6 uker for resterende barn med risikofaktorer

  11 (50,0)

  Innen 0–7 dager eller som oftest før hjemreise dersom positive funn ved klinisk undersøkelse og/eller kjente risikofaktorer

  8 (36,4)

  Innen 2 uker dersom positive funn ved klinisk undersøkelse, og innen 5 uker ved øvrige risikofaktorer

  1 (4,6)

  Ved 4 ukers alder for alle

  1 (4,6)

  Mellom 4 og 12 ukers alder for alle

  1 (4,6)

  Hvem utførte ultralydundersøkelse av hofter?

  Radiolog

  15 (68,2)

  Spesialist i barnesykdommer

  3 (13,6)

  Ortoped

  3 (13,6)

  Sykepleier med spesialkompetanse

  1 (4,6)

  Hvilken ultralydteknikk ble benyttet?

  Kombinert teknikk: acetabulums skålform1 etterfulgt av stabilitetstest

  16 (72,7)

  Vurdering av acetabulums skålform alene

  6 (27,3)

  1Acetabulums form: alfavinkel og/eller caputdekning

  Indikasjoner for tidlig abduksjonsbehandling med pute eller ortose samt alder ved kontroller er angitt i tabell 2. To sykehus oppga at beslutning om behandling ble tatt av ortoped uten at indikasjon ble spesifisert. Dersom første kliniske undersøkelse ved barnelege viste klinisk instabilitet, men første påfølgende ultralydundersøkelse viste normale funn, ville abduksjonsbehandlingen likevel blitt startet ved syv sykehus, mens den ikke ville blitt startet ved elleve sykehus. Ved to sykehus ble dette individuelt avgjort av ortoped, og to sykehus svarte ikke på dette spørsmålet.

  Tabell 2

  Indikasjoner for tidlig abduksjonsbehandling og alder ved kontroller av barn med hofteleddsdysplasi ved 22 sykehus i Norge.

  Spørsmål og svar

  Antall (%)

  Ble behandlingen basert på funn ved klinisk undersøkelse og/eller ultralydfunn?

  Kombinasjon av kliniske funn og ultralydfunn

  18 (81,8)

  Kliniske funn alene

  2 (9,1)

  Ultralydfunn alene

  2 (9,1)

  Hvilke ultralydfunn ga indikasjon for tidlig start av abduksjonsbehandling?

  Umoden acetabulum (50° ≤ alfavinkel < 60°) uansett stabilitet

  2 (9,1)

  Umoden acetabulum kombinert med klinisk instabilitet

  7 (31,8)

  Lett dysplasi (43° ≤ alfavinkel < 50°) uansett stabilitet

  7 (31,8)

  Lett dysplasi kombinert med klinisk instabilitet

  5 (22,7)

  Dersom caputdekning < 47 % ble det avtalt ny kontroll – behandling startet etter 4 uker dersom positive funn ved klinisk undersøkelse, familieanamnese og vedvarende dekningsgrad < 47 %

  1 (4,6)

  Ble det utført klinisk kontroll ved 2 ukers alder?

  Ja

  3 (13,6)

  Når ble ultralydkontroll utført?

  1 måned

  1 (4,6)

  1,5 måneder

  16 (72,7)

  3 måneder

  14 (63,6)

  Når ble røntgenkontroll utført?

  4–6 måneder

  14 (63,6)

  7–8 måneder

  2 (9,1)

  12 måneder

  8 (36,4)

  Standard behandlingslengde ved ukomplisert hofteleddsdysplasi var tre måneder ved 15 sykehus. Ett sykehus anga «minst to måneder», og to sykehus anga 16 uker, hvorav det ene bare anbefalte behandling på nattestid de siste fire ukene. Fire sykehus anga «styres av barneortoped» eller «vet ikke».

  Kontrolltidspunkt for ultralyd og senere røntgen av hoftene i løpet av et ukomplisert behandlingsforløp igangsatt i nyfødtperioden varierte (tabell 2).

  Diskusjon

  Diskusjon

  Selektiv ultralydscreening i tillegg til klinisk hofteundersøkelse av nyfødte ble tilbudt ved alle 22 sykehus i landet med egen barneavdeling. Tidspunktet for undersøkelsen varierte fra fødsel til tre måneders alder. En kombinert dynamisk og morfologisk ultralydteknikk ble benyttet ved 16 av 22 sykehus, og behandlingsindikasjonene varierte fra ultralydmessig umoden, men stabil hofte til lett dysplastisk, disloserbar hofte. Rutiner for oppfølging varierte også betydelig.

  Studien avdekket betydelig variasjon i tidspunkt for ultralydscreeningen, fra fødsel til tre måneders alder. En tidligere studie har vist at klinisk hoftescreening av nyfødte kun identifiserer om lag 40 % av alvorlig dysplastiske hofteledd og 10 % av de lett dysplastiske, og at diagnostikk av hofteleddsdysplasi basert på klinisk undersøkelse alene fører til betydelig overbehandling (8). Forsinket behandlingsstart ved alvorlig dysplasi kan føre til et subluksert eller luksert hofteledd og er forbundet med økt risiko for avaskulær caputnekrose. Det synes derfor riktig å tilby ultralydundersøkelse i nyfødtperioden (9, 10).

  Acetabulums helningsvinkel (alfavinkelen) ble målt og benyttet for klassifisering av hoften som normal, umoden, lett dysplastisk eller alvorlig dysplastisk ved alle sykehus bortsett fra ett, som kun målte caputdekning. Dette er oppløftende, idet alfavinkelen er den best validerte og mest presise markøren for dysplasi i nyfødtperioden (11). Det er også funnet godt samsvar mellom en normal alfavinkel ved tre til fire måneders alder og acetabulær indeks målt på røntgen ved tolv måneders alder (12). Dynamisk ultralyd uten bruk av morfologiske mål har på den annen side vist dårlig samsvar med senere røntgenfunn (13). Tilsvarende undersøkelser for mål av prosentvis caputdekning er ikke publisert, og den prognostiske verdien av dette målet er derfor uklart.

  I vår studie varierte indikasjonene for umiddelbar behandling betydelig, fra kun ultralydmessig umoden, men stabil hofte til lett dysplastisk, disloserbar hofte. Lett dysplasi forekommer hos om lag 1,3 % av alle nyfødte. Ved en tredjedel av sykehusavdelingene ble lett dysplastiske hofter (alfavinkel 43–50°) behandlet fra nyfødtperioden, uansett stabilitet. En studie har imidlertid vist at en vente-og-se-tilnærming til denne gruppen, med gjentatt ultralyd og klinisk undersøkelse ved seks ukers alder, kan redusere behovet for behandling hos om lag halvparten, med samme gode resultat ved ett (14) og seks års alder (12). En slik avventende tilnærming vil således kunne redusere behandlingsraten noe.

  Det overrasket oss at en tredjedel av sykehusene startet abduksjonsbehandling basert på kliniske funn, uansett ultralydfunn. Sensitivitet og spesifisitet ved klinisk undersøkelse av hoftene er ikke optimal, og ultralyd gir bedre fremstilling enn klinisk undersøkelse (15). Funnet kan tyde på manglende samhandling internt på sykehuset mellom behandlende lege og den som utfører ultralydundersøkelsen. Vår undersøkelse viste at rundt 70 % av sykehusene behandlet i tre måneder, eller til normalisering av ultralydfunn, etterfulgt av én til tre røntgenkontroller mellom fire og tolv måneders alder.

  De store variasjonene i diagnostikk, behandling og oppfølging av hofteleddsdysplasi som ble avdekket i denne spørreundersøkelsen, er bekymringsfulle, idet både over- og underbehandling kan være skadelig for hofteleddet. Etablering av nasjonale retningslinjer bør overveies.

  Spørreundersøkelsens styrke er den høye responsraten, og studien reflekterer således praksis i hele Norge. Noen få svar er mangelfulle, noe som kan skyldes uklare rutiner ved enkelte sykehus. Øvrige svakheter ved studien er at oppfølging av barn etter ett års alder ikke ble undersøkt, og at stråledoser i forbindelse med røntgenkontroller ikke ble estimert.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Alle landets 22 barneavdelinger tilbød selektiv ultralydscreening for hofteleddsdysplasi i løpet av barnets første seks leveuker. Ultralydmetode, tidspunkt for undersøkelsen, behandlingsindikasjoner og -varighet samt oppfølgingsrutiner varierte betydelig.

  Artikkelen er fagfellevurdert.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media