Meticillinresistente gule stafylokokker i sårsekret hos barn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  BAKGRUNN

  BAKGRUNN

  Hud- og bløtvevsinfeksjoner er vanlig hos barn. Vi ønsket å undersøke forekomsten av meticillinresistens blant gule stafylokokker i sårsekret fra barn i Norge.

  MATERIALE OG METODE

  MATERIALE OG METODE

  Vi gjennomførte en observasjonsstudie basert på data fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) for perioden 2013–21. Resistensdata fra sårsekret med vekst av gule stafylokokker fra barn (0–17 år) og voksne ble inkludert i studien.

  RESULTATER

  RESULTATER

  Totalt ble 1 416 isolat fra sårsekret fra barn og 7 623 isolat fra voksne med vekst av gule stafylokokker inkludert. Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA, meticillinresistente Staphylococcus aureus) ble påvist i 33 (2,3 %) av isolatene fra barn og 95 (1,2 %) av isolatene fra voksne (p = 0,002). Hos barn var det høyest forekomst av MRSA blant barn i barnehagealder (1–5 år, 4,4 %), sammenlignet med spedbarn (< 1 år, 1,0 %) og barn i skolealder (6–17 år, 1,7 %) (p = 0,011). Barnehagebarn hadde høyest forekomst av erytromycinresistens (9,0 %).

  FORTOLKNING

  FORTOLKNING

  Forekomsten av meticillinresistens blant gule stafylokokker i sårsekret fra barn i Norge var generelt lav, men noe høyere i sekret fra barnehagebarn sammenlignet med andre aldersgrupper. En trenger normalt ikke ta høyde for meticillinresistens ved empirisk behandling av hud- og bløtvevsinfeksjoner hos barn i Norge.

  Abstract

  BACKGROUND

  Skin and soft tissue infections are common in children. We wished to investigate the prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in wound drainage from children in Norway.

  MATERIAL AND METHOD

  We conducted an observational study based on data from the Norwegian Surveillance System for Antimicrobial Drug Resistance (NORM) for the period 2013–21. Resistance data from wound drainage with growth of Staphylococcus aureus from children (0–17 years) and adults were included in the study.

  RESULTS

  A total of 1 416 isolates from wound drainage from children and 7 623 isolates from adults with growth of Staphylococcus aureus were included. MRSA was detected in 33 (2.3 %) of the isolates from children and 95 (1.2 %) of the isolates from adults (p = 0.002). In children, the highest prevalence of MRSA was in those of kindergarten age (1–5 years, 4.4 %), compared to infants (< 1 year, 1.0 %) and children of school age (6–17 years, 1.7 %) (p = 0.011). Kindergarten children had the highest prevalence of erythromycin resistance (9.0 %).

  INTERPRETATION

  The prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in wound drainage from children in Norway was generally low, but somewhat higher in drainage from kindergarten children compared to other age groups. It is not generally necessary to take account of methicillin resistance in the empirical treatment of skin and soft tissue infections in children in Norway.

  Main findings

  Hovedfunn

  Forekomsten av meticillinresistens blant gule stafylokokker i sårsekret fra barn i Norge var på 2,3 %.

  Høyest forekomst av meticillinresistente gule stafylokokker ble påvist i sårsekret fra barnehagebarn (4,4 %).

  Artikkel
  Innledning

  Hud- og bløtvevsinfeksjoner utgjør opptil en femtedel av årsakene til legebesøk for barnepopulasjonen utenfor sykehus (1) og omtrent 13 % av bakterieinfeksjoner hos barn i norske sykehus (2). Gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) er vanligste årsak til slike infeksjoner (1). Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) er resistente mot betalaktamasestabile penicilliner, som er førstevalg ved behandling av hud- og bløtvevsinfeksjoner i Norge (3, 4). Forekomsten av MRSA er lav i Norge sammenlignet med andre land (5, 6). I 2020 var forekomsten av MRSA blant gule stafylokokker i sårsekret for hele befolkningen 1,8 % (7), og en norsk nasjonal studie fra perioden 2013–17 fant at av blodkulturer fra barn med vekst av gule stafylokokker utgjorde MRSA 0,3 % (8). En tilsvarende punktprevalensundersøkelse fra flere europeiske land fant en lavere andel av MRSA blant gule stafylokokker i blodkulturer fra barn (16 %) enn i blodkulturer fra voksne (21 %) (6). En studie fra Canada som inkluderte bakterieisolat fra både blod og sårsekret, fant at andelen MRSA blant gule stafylokokker var 11 % hos barn (0–18 år), 23 % hos voksne og 28 % hos eldre (> 65 år) (5).

  Målet med denne studien var å beskrive resistensmønster i isolat av gule stafylokokker fra sårsekret fra barn, med vekt på forekomst av MRSA. Resistensrater fra voksne ble brukt som referanse.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Dette er en observasjonsstudie basert på nasjonale registerdata fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) for perioden 2013–21. Hvert år i denne perioden ble det over en periode på en uke samlet inn resistensdata fra sårsekret med vekst av gule stafylokokker ved alle kliniske mikrobiologiske laboratorier i Norge. Kun ett bakterieisolat per pasient ble inkludert. For mer informasjon om Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober sine metoder henvises det til de spesifikke rapportene (7).

  Data fra barn i alderen 0–17 år ble ekstrahert fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober og sortert i tre alderskategorier basert på milepæler i barns miljø og utvikling: < 1 år (spedbarn), 1–5 år (barnehagebarn) og 6–17 år (skolebarn). Data fra voksne ble ekstrahert fra de årsspesifikke rapportene ved å trekke isolatene fra barn fra det totale antallet isolat. For klassifisering av resistens brukte vi kliniske brytningspunkter samsvarende med anbefalingen til den europeiske komiteen for resistensbestemmelser av bakterier (EUCAST, European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). Antibiotikafølsomhet ble delt inn i to kategorier: følsom (inkludert isolat som var følsomt kun ved økt eksponering) og resistent (9).

  Forekomst av antibiotikaresistens er presentert i prosent med binomiale eksakte 95 %- konfidensintervaller (95 %-KI), beregnet ut fra standardfeilen. Vi brukte khikvadrattest for å sammenligne resistensrater mellom barn og voksne og mellom de tre ulike alderskategoriene av barn. Hvis minst én forventet frekvens i analysen var ≤ 5, brukte vi Fishers eksakte test. Til dataanalyser brukte vi STATA SE versjon 16.1.

  Studien ble gjennomført i henhold til Resistensregisterforskriften, og var godkjent av Personvernombudet ved Haukeland universitetssjukehus (ID 1075).

  Resultater

  Resultater

  Av 1 416 sårsekret fra barn med vekst av gule stafylokokker var 74 % fra primærhelsetjenesten og 24 % fra sykehus, mens 1 % manglet informasjon om opphav. MRSA ble påvist i 33 av 1 416 (2,3 %) isolat fra barn, og i 95 av 7 623 (1,2 %) isolat fra voksne (p = 0,002) (tabell 1). Tabell 2 viser at barnehagebarn hadde høyest forekomst av både gule stafylokokker med meticillinresistens (17 av 387, 4,4 %) og gule stafylokokker med erytromycinresistens (35 av 387, 9,0 %). Blant alle de 33 MRSA-positive prøvene fra barn var 25 (76 %) tatt i primærhelsetjenesten. Kun to MRSA-positive prøver fra barn var fra samme kommune og samtidig fra samme år. Alle MRSA-isolatene fra barn var følsomme for klindamycin og trimetoprim-sulfametoksazol.

  Tabell 1

  Resistente isolat fra sårsekret fra barn (0–17 år) og voksne med vekst av gule stafylokokker registrert i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) i perioden 2013–21.

  Resistens

  Barn
  (totalt antall isolat = 1 416)

  Voksne
  (totalt antall isolat = 7 623)

  p-verdi

  n

  %

  (95 %-KI)

  n

  %

  (95 %-KI)

  Betalaktamase

  1 105

  78,0

  (75,8 til 80,2)

  5 602

  73,5

  (72,5 til 74,5)

  < 0,001

  Meticillin (MRSA)

  331

  2,3

  (1,6 til 3,3)

  95

  1,2

  (1,0 til 1,5)

  0,002

  Erytromycin

  92

  6,5

  (5,3 til 7,9)

  425

  5,6

  (5,1 til 6,1)

  0,17

  Klindamycin

  11

  0,8

  (0,4 til 1,4)

  114

  1,5

  (1,2 til 1,8)

  0,033

  Trimetoprim-sulfametoksazol

  2

  0,1

  (0,0 til 0,5)

  22

  0,3

  (0,2 til 0,4)

  0,57

  Fusidinsyre

  81

  5,7

  (4,6 til 7,1)

  461

  6,0

  (5,5 til 6,6)

  0,63

  1Av MRSA-isolatene var to fra 2013, ett fra 2014, tre fra 2015, fem fra 2016, tre fra 2017, ti fra 2018, fire fra 2019, tre fra 2020 og to fra 2021.

  Tabell 2

  Resistente isolat fra sårsekret fra barn i aldersgruppene < 1 år, 1–5 år og 6–17 år med vekst av gule stafylokokker registrert i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) i perioden 2013–21.

  Resistens

  < 1 år
  (totalt antall isolat = 192)

  1–5 år
  (totalt antall isolat = 387)

  6–17 år
  (totalt antall isolat = 837)

  p-verdi1

  n

  %

  (95 %-KI)

  n

  %

  (95 %-KI)

  n

  %

  (95 %-KI)

  Betalaktamase

  144

  75,0

  (68,3 til 81,0)

  310

  80,1

  (75,8 til 84,0)

  650

  77,7

  (74,7 til 80,4)

  0,36

  Meticillin (MRSA)

  2

  1,0

  (0,1 til 3,7)

  17

  4,4

  (2,6 til 6,9)

  14

  1,7

  (0,9 til 2,8)

  0,011

  Erytromycin

  12

  6,3

  (3,3 til 10,7)

  35

  9,0

  (6,4 til 12,4)

  45

  5,4

  (3,9 til 7,1)

  0,053

  Klindamycin

  0

  0,0

  (0,0 til 1,9)

  7

  1,8

  (0,7 til 4,0)

  4

  0,5

  (0,1 til 1,2)

  0,036

  Fusidinsyre

  7

  3,6

  (1,5 til 7,4)

  22

  5,7

  (3,6 til 8,5)

  52

  6,2

  (4,7 til 8,1)

  0,39

  1Khikvadrattest eller Fishers eksakte test ble brukt for å sammenligne alle tre aldersgrupper.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Forekomsten av MRSA blant gule stafylokokker i sårsekret fra barn i Norge var på 2,3 %. Dette er høyere enn tilsvarende rater i blodkulturer fra perioden 2013–17 (8). Som forventet var forekomsten av MRSA lav sammenlignet med studier fra andre land, men disse studiene undersøkte ikke utelukkende sårsekret (5, 6). I motsetning til våre funn rapporterte disse studiene også høyere forekomst av MRSA med stigende alder. Vi fant høyest andel MRSA hos barnehagebarn (1–5 år). Dette er en alder hvor hygienekontroll er utfordrende, og en kan tenke seg at koloniserte barn lett kan overføre MRSA til barn med skrubbsår eller eksem (10).

  Våre data styrker synet på betalaktamasestabile penicilliner som fornuftig empirisk behandling av de fleste hud- og bløtvevsinfeksjoner (3, 4). Dessverre er betalaktamasestabile penicilliner ikke tilgjengelige i barnevennlig formulering (f.eks. mikstur) for peroral behandling i Norge. Dette dreier antibiotikabruken i retning av mer bredspektrede antibiotika (11). I gjeldende norske retningslinjer anbefales klindamycin eller erytromycin som andrevalg ved hud- og bløtvevsinfeksjoner hos barn (3, 4). Klindamycin er assosiert med økt risiko for infeksjon med Clostridioides difficile (12), mens erytromycin klassifiseres som resistensdrivende og bør unngås som førstevalg (13). I tråd med internasjonalt anerkjente retningslinjer (14) mener vi at cefaleksinmikstur er et bedre alternativ. Det er viktig å påpeke at en vesentlig andel sårinfeksjoner ikke trenger systemisk antibiotikabehandling. En fusidinresistensrate på rundt 6 % gjør at lokal behandling med fusidin (krem eller salve) er et alternativ ved milde infeksjoner, men godt sårstell og antiseptiske kremer er ofte tilstrekkelig (3, 4).

  En styrke ved denne studien er at vi har brukt nasjonale data fra et register med høy kvalitet. Innsamlingsperioden per år var begrenset, men vi inkluderte data fra ni år på rad. Vi kan imidlertid ikke utelukke at den årlige innsamlingsperioden i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober kan ha medført en utvalgsskjevhet på grunn av årstidsvariasjon eller demografiske ulikheter. Vi hadde ikke tilgang til kliniske opplysninger eller eventuell reiseanamnese.

  I denne studien fant vi at forekomsten av MRSA blant gule stafylokokker i sårsekret fra barn i Norge var på 2,3 %. Høyest andel MRSA ble funnet i sårsekret fra barnehagebarn (4,1 %). Selv om forekomsten av MRSA var lav blant norske barn, må en følge nøye med på utviklingen. Det er ønskelig at en barnevennlig formulering av et betalaktamasestabilt penicillin blir tilgjengelig i Norge.

  Forfatterne takker Gunnar Skov Simonsen for uttrekk av data fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober.

  Artikkelen er fagfellevurdert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media