Noe å lære av
NO IMAGE
19.04.2021
Abdominal pain is common in pregnancy and can be caused by anything from physiological changes to life-threatening illness. Non-obstetric conditions can be challenging to diagnose due to atypical...
19.04.2021
Magesmerter i graviditet er vanlig og kan skyldes alt fra fysiologiske forandringer til livstruende sykdom. Ikke-obstetriske tilstander kan være utfordrende å diagnostisere på grunn av utypisk...
22.03.2021
En kvinne i 50-årene utviklet symptomer i form av tørrhoste og ukarakteristiske brystsmerter. Den påfølgende tiden var preget av tilbakevendende arytmier og etter hvert svekket hjertefunksjon...
04.03.2021
For en mann med utenlandsk opprinnelse ble residiverende feber og nattlig tørrhoste starten på et langvarig utredningsforløp. Det som førte til hans forsinkede diagnose viste seg å være et kjennetegn...
NO IMAGE
22.02.2021
A child of late preschool age was brought to the hospital due to unexplained changes in his behaviour. The symptoms proved to be temporary, and several possible differential diagnoses were considered...
22.02.2021
Et barn i sen barnehagealder ble brakt til sykehus grunnet uforklarlig endret adferd. Symptomene var forbigående, og flere mulige differensialdiagnoser ble vurdert. Endelig diagnose ble først...
NO IMAGE
01.02.2021
Falls can be dangerous, but sometimes whatever caused the fall can be even more dangerous. Here we present the case of a man who was hospitalised after a fall, but for whom identifying the cause and...
28.01.2021
Et falltraume kan være farlig, men noen ganger kan årsakene til fallet være farligere. Vi presenterer her en kasuistikk der en mann ble innlagt etter traume, og der det tok tid å komme frem til årsak...
NO IMAGE
08.01.2021
BCG instillation is a common procedure in Norwegian hospitals as part of the treatment of bladder cancer. We describe a patient who developed complications as a result of the procedure and a rare...
05.01.2021
BCG-instillasjoner er en hyppig utført prosedyre på norske sykehus som del av behandlingen mot blærekreft. Denne pasienten utviklet komplikasjoner til prosedyren og en sjelden tilstand som ikke...