Kronikk
14.06.2019
High quality cancer care is an important and highly prioritised part of general practitioners’ daily work. It is expected that the effort will increase in the future. In order to reach new targets...
05.06.2019
God kreftomsorg er en viktig og prioritert del av fastlegenes arbeidshverdag. Framover forventes det at innsatsen skal øke. Skal vi nå de nye målene, må fastlegeordningen...
27.05.2019
Randomisation is a scientific method of eliminating the effects of factors that may conceivably affect the outcome of controlled trials, but which we do not wish to examine. Carelessness in the...
27.05.2019
Randomisering er en vitenskapelig metode for å nulle ut effekter av faktorer som kan tenkes å påvirke utfall i kontrollerte forsøk, men som vi ikke er interessert i å undersøke. Slurv i...
27.05.2019
Children with congenital or early-onset sensorineural hearing loss are at risk of additional neurodevelopmental disorders, including visual, cognitive and motor impairments. Systematic assessment and...
27.05.2019
Barn med medfødt eller tidlig utviklet sensorinevrogent hørselstap har økt risiko for andre nevroutviklingsavvik, blant annet synsvansker, kognitive og motoriske vansker. Systematisk kartlegging og...
20.05.2019
Solid foods that are introduced before the age of six months replace breastmilk and provide no health benefits. In the first six months of life, the infant should have as much breastmilk as possible...
06.05.2019
Pharmacogenetics can contribute to improved treatment and fewer adverse effects, but at present its application in clinical medicine is largely left to the individual doctor. How can we ensure equal...
06.05.2019
Farmakogenetikk kan bidra til bedre behandling og færre bivirkninger, men klinisk bruk er i dag i stor grad overlatt til den enkelte lege. Hvordan kan vi sikre pasientene et likt behandlingstilbud i...
03.05.2019
Fast føde som introduseres før seks måneders alder erstatter morsmelk og gir ingen helsefordeler. De første seks månedene bør barnet få så mye morsmelk som mulig, og fullamming er det beste...