Kronikk
22.01.2021
I nye europeiske retningslinjer anbefales et lavere behandlingsmål for LDL-kolesterol enn i de norske retningslinjene. Vi mener flere av de nye behandlingsmålene bør anvendes i Norge. Illustrasjon:...
NO IMAGE
11.01.2021
Passive consent meets important ethical concerns and ought to be more applied in certain types of medical and health-related research. The purpose of the Health Research Act is to promote good and...
11.01.2021
Det passive samtykket ivaretar viktige etiske hensyn og bør kunne brukes i langt større grad innen visse typer medisinsk og helsefaglig forskning. Helseforskningslovens formål er å fremme god og...
11.12.2020
Modelleringsframskrivninger er systematiske, kvantitative og etterprøvbare. Det gjør dem uvurderlige når man skal planlegge beredskap under en pandemi. Modellering er et...
11.12.2020
Spesialisthelsetjenesten var ikke forberedt på de etiske dilemmaene som oppsto i starten av pandemien. Enkelte pasientgrupper fikk et dårligere helsetilbud som følge av pandemitiltak. Dette kan...
NO IMAGE
09.12.2020
One of the targets of the UN Sustainable Development Goals is to end the HIV/AIDS epidemic by 2030. The first milestone, the ‘90–90–90 treatment targets’, is supposed to be achieved this year. We...
30.11.2020
Et av delmålene i FNs bærekraftsmål er å stanse hiv/aidsepidemien innen 2030. Den første milepælen, det såkalte 90–90–90-målet, skal oppnås i år. Vi mener Norge har nådd målet. Illustrasjon: Eivind...
NO IMAGE
23.11.2020
Since 1993, fifteen new anti-epileptic drugs have entered the market. But while the potential for personalised treatment has never been greater, the proportion of patients achieving seizure freedom...
23.11.2020
Siden 1993 er det kommet 15 nye legemidler mot epilepsi på markedet. Selv om mulighetene for persontilpasset behandling aldri har vært større, er andelen anfallsfrie pasienter likevel den samme som...
NO IMAGE
23.11.2020
New methods for holographic visualisation provide a true three-dimensional experience of medical images. The technique is generating great interest among surgeons. We are accustomed to viewing...