Kronikk
13.01.2020
Ved omtale i mediene og på nettet må legers rett til privatliv avveies mot andre hensyn. Hensynet til legers personvern tillegges for liten vekt etter dagens praksis. Illustrasjon: Espen Friberg...
09.12.2019
Training of interprofessional teams with the aid of simulation methods is used especially in preparation for medical emergencies. There is now good evidence of the importance of such training for...
09.12.2019
Trening av tverrprofesjonelle team med bruk av simulering brukes særlig ved forberedelse til akuttmedisinske situasjoner. Det foreligger nå god dokumentasjon for at slik trening har betydning for...
09.12.2019
Månelandingen og senere romfarter ville ikke vært mulig uten medisinsk kompetanse og kjennskap til hvordan astronautene kan beskyttes fra de ekstreme forholdene i verdensrommet. Illustrasjon: Ingunn...
15.11.2019
Malignant melanoma is a serious and growing health problem. What do we know about it, and what do we only think we know? Since the Cancer Registry of Norway was established in 1953, the incidence of...
14.11.2019
Maligne melanomer er et alvorlig og økende helseproblem. Hva vet vi, og hva tror vi at vi vet? Siden Kreftregisteret ble opprettet i 1953, har vi hatt en ellevedobling av insidensen ( 1 ) og en...
04.11.2019
Antimicrobial resistance is a global health challenge, for which effective political measures are hard to find. This can be explained by the fact that antimicrobial resistance is a so-called ‘wicked...
31.10.2019
Antibiotikaresistens er en global helseutfordring som det er vanskelig å finne effektive politiske tiltak mot. Dette kan forklares med at antibiotikaresistens er et såkalt gjenstridig problem som...
21.10.2019
There has been considerable pessimism surrounding the treatment potential for borderline personality disorder, but there is growing evidence to support the efficacy of tailored care. Illustration:...
21.10.2019
Det har vært mye pessimisme knyttet til behandlingspotensialet ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, men det er nå økende evidens for at tilpasset behandling har god effekt. Illustrasjon...