Kronikk
15.11.2019
Malignant melanoma is a serious and growing health problem. What do we know about it, and what do we only think we know? Since the Cancer Registry of Norway was established in 1953, the incidence of...
14.11.2019
Maligne melanomer er et alvorlig og økende helseproblem. Hva vet vi, og hva tror vi at vi vet? Siden Kreftregisteret ble opprettet i 1953, har vi hatt en ellevedobling av insidensen ( 1 ) og en...
04.11.2019
Antimicrobial resistance is a global health challenge, for which effective political measures are hard to find. This can be explained by the fact that antimicrobial resistance is a so-called ‘wicked...
31.10.2019
Antibiotikaresistens er en global helseutfordring som det er vanskelig å finne effektive politiske tiltak mot. Dette kan forklares med at antibiotikaresistens er et såkalt gjenstridig problem som...
21.10.2019
There has been considerable pessimism surrounding the treatment potential for borderline personality disorder, but there is growing evidence to support the efficacy of tailored care. Illustration:...
21.10.2019
Det har vært mye pessimisme knyttet til behandlingspotensialet ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, men det er nå økende evidens for at tilpasset behandling har god effekt. Illustrasjon...
17.10.2019
A number of patients whom the admitting doctor considers to be acutely suicidal are denied admission to a psychiatric ward or discharged after a short time. The usual justification is that the...
14.10.2019
En del pasienter som innleggende lege vurderer som akutt suicidale, blir nektet innleggelse i psykiatrisk avdeling eller skrevet ut etter kort tid. Begrunnelsen er gjerne at mottagende lege mener...
07.10.2019
Mange pasienter med kols bruker antakelig for mye medisiner. Vi foreslår en forenklet behandlingsalgoritme for pasienter i stabil fase. I mange år var både forskningen og håndteringen av kronisk...
03.10.2019
Et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft står på trappene i Norge. Vi har publisert en ny retningslinje for tarmkreftscreening basert på fordeler og ulemper ved de vanligste screeningmetodene, og...