Høringsuttalelser
NO IMAGE
28.05.2003
Problemstillinger knyttet til genpatenter, tvangslisenser og plikt til å opplyse om leverandørland for biologisk materiale er vesentlige for Legeforeningen i forbindelse med EUs direktiv om rettslig...
NO IMAGE
30.04.2003
Legeforeningens sentralstyre støtter mindretallet i Hagen-utvalgets innstilling når det gjelder behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten. Legeforeningen frykter at en omlegging av dagens...
NO IMAGE
30.04.2003
Legeforeningen mener Norsk Pasientskadeerstatning bør få opptre som forsikringstilbyder også overfor den private delen av helsetjenesten. Det vil fjerne usikkerhet både for helsepersonell og...
NO IMAGE
30.04.2003
Legeforeningen mener det er lite behov for spesielle miljøkrav for legekontor og legevakt. Begrunnelsen er at dette dekkes av annet regelverk. Legeforeningen har mottatt utkast til spesialkrav for...
NO IMAGE
30.04.2003
Regjeringens forslag kan føre til begrensninger når det gjelder utvalg av legemidler. Det må arbeides for at de offentlige utgifter knyttet til blåreseptordningen holdes på et fornuftig nivå. Dette...
NO IMAGE
30.04.2003
Legeforeningen mener det i dag er et overforbruk av svangerskapskontroller i Norge. Før Helsedepartementet vurderer å gi jordmødre refusjon, bør man vente på tilrådingen fra Sosial- og...
NO IMAGE
03.04.2003
Sak 1 Godkjenning av innkallingen Landsstyret vedtok å godkjenne innkallingen. Sak 2 Valg av dirigentskap Landsstyret valgte legene Marta Ebbing og Bjørn Martin Aasen som dirigentskap...
NO IMAGE
03.04.2003
Det bør gis en særskilt lov om bruk av tvang i ethvert henseende innenfor helse- og sosialtjenesten. Dette vil bidra til økt tilgjengelighet og en ensartet praksis. Dette fremgår av Legeforeningens...
NO IMAGE
20.03.2003
Sosial- og helsedirektoratets forslag om omlegging av produksjon og utsendelse av A-resepter kan innebære en fullstendig omlegging av dagens ordning. Dessuten reiser direktoratets forslag viktige...
NO IMAGE
20.03.2003
Legeforeningen mener det er positivt at man får en felles kvalitetsforskrift for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Men Legeforeningen stiller spørsmål om...