Liten og spesiell

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi er en liten og litt spesiell forening, sier avtroppende leder i Den norske patologforening, Inger Nina Farstad. – Vi skiller oss vesentlig fra andre laboratoriefag, ved at det arbeidet vi utfører er svært arbeidsintensivt og ikke så lett lar seg overføre elektronisk i uoverskuelig fremtid.

  – Det har vært gjort mange forsøk på å rasjonalisere patologenes arbeid. Så langt har det vist seg vanskelig å gjennomføre. Omfanget av undersøkelser som gjøres på hver prøve vi får tilsendt for diagnose, øker stadig. Dette krever en betydelig arbeidsinnsats for legene, sier hun.

  Bedret rekruttering

  Bedret rekruttering

  Per i dag er det 20 sykehus i Norge som har en egen avdeling for patologi, representert ved universitetssykehusene og de fleste tidligere sentralsykehusene.

  – Det er relativt god rekruttering til faget vårt, særlig skjedde det en betydelig bedring i rekrutteringen i forbindelse med lønnsoppgjøret i 1996. I begynnelsen av 1990-årene var det store problemer med betydelig gjennomtrekk av assistentleger, som valgte ikke å bli i faget, forteller hun.

  – Patologene er en spesiell yrkesgruppe med liten pasientkontakt, og det er derfor litt tilfeldig hvem som ender opp med å bli patologer. Vi representerer også et fag der flere andre faggrupper som biokjemikere, cellebiologer og molekylærbiologer nærmer seg vårt. Fordi vi er opptatt av fagets betydning, er det svært viktig å være med på den kunnskapsutviklingen som foregår, slik at vi kan makte å ta i bruk nye metoder. Den basale kunnskapsutviklingen innenfor vårt fag skjer nå i mindre grad i legemiljøene, mens mye skjer hos de andre faggruppene jeg nevnte, sier Farstad.

  Premissleverandør

  Premissleverandør

  Mye av arbeidet i foreningen har det siste året vært rettet mot regjeringens forslag til lov om biobanker – biobankloven (1).

  – Vi har hatt en god og positiv dialog med Legeforeningen når det gjelder å fremme våre synspunkter i denne saken, sier Farstad. – Det er viktig å ha Legeforeningen i ryggen når vi skal fremme viktige saker av betydning for vår faggruppe, sier hun.

  Foreningen samarbeider også med Kreftregisteret. Eksempelvis meldes alle kreftdiagnoser og diagnoser av forstadier til kreft automatisk til dette registeret.

  – Patologene er svært viktige premissleverandører i kreftomsorgen, sier Farstad. – Vi stiller kreftdiagnosene, bestemmer hvilken type kreft det er og hvilken behandling pasienten skal ha. Patologer bruker gjennomgående ikke mer enn 10 – 20 % av arbeidstiden til obduksjonsvirksomhet. En relativt stor andel (40 %) av alle obduksjoner utføres i dag på oppdrag fra politiet (rettslige likundersøkelser). Vel halvparten av disse foregår ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo, mens de øvrige utføres av patologer ved universitetssykehus eller ved andre større sykehusforetak.

  Fakta

  Den norske patologforening

  Stiftet i 1923.

  Første formann: Francis G. Harbitz (1867–1959).

  Den første norske patolog var Emanuel Hagbarth Winge (1827–94).

  Antall medlemmer (per november 2002): 229, hvorav 49 er pensjonister, tannleger eller veterinærer.

  Formål:

  Den norske patologforening er en spesialforening av Den norske lægeforening og har som formål å fremme fagets praktiske og vitenskapelige utvikling. Foreningen ivaretar også interesser av sosial og økonomisk art for medlemmene.

  Styret (2002–03):

  Leder for Den norske patologforening har det siste året vært Inger Nina Farstad, Rikshospitalet. Farstad fortsetter i styret, men overlot ledervervet til Roger Bjugn, Oppland sentralsykehus, fra 1.1. 2003. De øvrige styremedlemmene er Ulla Randen, Rikshospitalet, Jarle B. Arnes, Haukeland Universitetssykehus, Nils Petter Aardal, Haukeland Universitetssykehus, Merete E. Johansen, Ullevål universitetssykehus. Vararepresentant: Harald Aarset, St. Olavs Hospital.

  Tilknyttede virksomheter:

  SNOMED (Systematized nomenclature of Medicine) er et internasjonalt kodeverk brukt av patologer. Den norske patologforening har en egen SNOMED-redaksjon som oppdaterer praktisk bruk av dette kodeverket.

  Pat Net – Patologinettverket. Se: www.patologi.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media