Kritisk til ny ordning for A-resepter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sosial- og helsedirektoratets forslag om omlegging av produksjon og utsendelse av A-resepter kan innebære en fullstendig omlegging av dagens ordning.

  Dessuten reiser direktoratets forslag viktige prinsipielle spørsmål, mener Legeforeningen, som i sin høringsuttalelse påpeker at man ikke finner det i samsvar med god forvaltningsskikk at det kun gis 20 dagers svarfrist.

  Ordningen med inndeling av legemidler i grupper og kravet til spesielle reseptblanketter for én gruppe er besluttet innført av myndighetene som et særskilt kontrolltiltak. Legeforeningen er på prinsipielt grunnlag helt uenig i at kostnadene som denne kontrollordningen medfører, skal belastes de som forskriver lege-midlene.

  For leger i et ansettelsesforhold vil forslaget medføre ytterligere uakseptable konsekvenser. Sykehusleger utsteder resepter på A-preparater i sykehusets poliklinikk og når pasienter utskrives. Den enkelte lege kan etter Legeforeningens syn ikke belastes for utgifter knyttet til yrkesutøvelsen for arbeidsgiver.

  Ved en eventuell endring av myndighetens praksis ved utstedelse av A-resepter, må det finnes rimelige løsninger på disse prinsipielle spørsmålene. Legeforeningen foreslår derfor at Sosial- og helsedirektoratet innkaller berørte organisasjoner til nærmere drøftelser.

  Legeforeningen bemerker at det synes noe forhastet å innføre omfattende nyordninger vedrørende papirblanketter når Sosial- og helsedirektoratet i inneværende år vil fullføre Si @-programmet for elektronisk samhandling i helsesektoren (1).

  Hele høringsuttalelsen finnes på www.legeforeningen.no/index.db2?id=15742

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media