Avventende til refusjon for svangerskapskontroll

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen mener det i dag er et overforbruk av svangerskapskontroller i Norge. Før Helsedepartementet vurderer å gi jordmødre refusjon, bør man vente på tilrådingen fra Sosial- og helsedirektoratet.

  Det fremgår i et høringsnotat hvor Legeforeningen understreker at svangerskapsomsorgen må være basert på kunnskapsbasert medisin (1). Ikke minst må retningslinjene være i tråd med den konklusjon et nyopprettet utvalg i Sosial- og helsedirektoratets vil anbefale, sammen med Nasjonalt råd for svangerskapsomsorgen.

  Utvalget, som omfatter gynekologer, jordmødre og allmennleger, skal se på organiseringen av svangerskapsomsorgen, svangerskapskontrollens innhold og hyppighet samt hvem som skal kontrollere hva. Før utvalgets tilrådinger er utarbeidet, kan ikke Legeforeningen se at det foreligger tilstrekkelige fag-lige utredninger eller konsekvensvurdering av forslaget om refusjon for privat jordmortjeeste.

  Det vil ikke være riktig å prioritere friske gravide som allerede har et tilbud fremfor syke mennesker som står i kø, mener Legeforeningen. Det skjer i dag en vridning mot at friske, ressurssterke kvinner mottar om-fattende tjenester i form av økende bruk av jordmorsamtaler og for mange helsekontroller, mens tidspresset på poliklinikker gjør at de sykeste gravide får dårligere omsorg.

  Veiledende norm

  Veiledende norm

  Legeforeningen vil tilrå at en ordning med privatpraktiserende jordmødre med kommunal avtale må tillempes, slik at den kan bidra til å løse problemene med den manglende jordmordekningen i de mindre kommunene. Det vil etter Legeforeningens syn vært galt å bruke offentlige midler til å etablere nye tilbud i de større byene.

  Det bør utarbeides veiledende norm for omfanget av det kommunale jordmortjenestetilbudet blant annet ut fra fødselstall i kommunen. Mange av problemene som har oppstått omkring jordmortjenesten i kommunene, vil dermed lettere kunne løses gjennom utarbeiding av en veileder for denne tjenesten.

  Bør stimulere til økt samarbeid

  Bør stimulere til økt samarbeid

  Legeforeningen er svært positive til at jordmødre er engasjert i og deltar i svangerskapsomsorgen, og vil spesielt fremheve de positive erfaringene med jordmødre i kombinerte stillinger ved fødeinstitusjoner og i den kommunale svangerskapsomsorgen. Dette har på en effektiv måte bidratt til samarbeid mellom de to nivåene, og det tilfører primærhelsetjenesten oppdatert kunnskap om fødselshjelp og svangerskapsomsorg. Hvis man ønsker å stimulere til økt tilbud om jordmortjeneste i svangerskapsomsorgen, bør man ytterligere stimulere satsing på slikt samarbeid.

  Legeforeningen vil advare mot å etablere stykkprisordning for svangerskapsomsorg, begrunnet i det eksisterende overforbruk av disse tjenestene. Det bør i tilfelle gis retningslinjer for takst og konsultasjonsvarighet, og det er viktig at refusjonene til jordmor ikke øker urimelig ved at det utføres uforholdsmessig lange eller mange konsultasjoner.

  Dersom jordmødre skal drive privat praksis, må det etableres et organisert samarbeid mellom jordmor og lege. Det har noen steder vært etablert praksis at jordmødre i enkelte situasjoner kan henvise gravide til fødeavdeling eller poliklinisk undersøkelse. Legeforeningen mener dette kan være uhensiktsmessig. Det er viktig at de medisinske forhold som hører hjemme i primærhelsetjenesten blir tatt hånd om der. Etter Legeforeningens mening er det naturlig at den gravides fastlege skal være den som jordmor konsulterer i medisinske spørsmål, og virksomhetene må være samlokalisert.

  Les hele uttalelsen på www.legeforeningen.no/index.db2?id=15005

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media