Vedtaksprotokoll fra ekstraordinært landsstyremøte 13.2. 2003, Lillestrøm

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Sak 1 Godkjenning av innkallingen

  Sak 1 Godkjenning av innkallingen

  Landsstyret vedtok å godkjenne innkallingen.

  Sak 2 Valg av dirigentskap

  Sak 2 Valg av dirigentskap

  Landsstyret valgte legene Marta Ebbing og Bjørn Martin Aasen som dirigentskap.

  Sak 3 Forslag til forretningsorden

  Sak 3 Forslag til forretningsorden

  Landsstyret vedtok følgende forretningsorden for det ekstraordinære landsstyremøtet:

  1 Åpne møter

  Landsstyrets møter er åpne, unntatt ved behandling av regnskap og budsjett og ved særskilte saker som landsstyret måtte bestemme (lovenes § 6, annet ledd).

  2 Åpning

  Presidenten åpner møtet med en kort oversikt over Legeforeningens virksomhet (lovenes § 6, første ledd).

  3 Konstituering

  Det foretas navneopprop av landsstyrets medlemmer ved møtestart. Eventuelle endringer i representasjonen etter dette må meddeles til dirigentskapet. Presidenten avklarer så om det er bemerkninger til innkallingen.

  4 Dirigentskap

  Landsstyret velger et dirigentskap til å lede møtene (lovenes § 6, første ledd).

  5 Tale-, forslags- og stemmerett

  Landsstyrets medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett.

  Øvrige møtedeltakere (foreningsmedlemmer) som ikke er medlemmer av landsstyret har tale- og forslagsrett til de konkrete sakene. Det voteres kun over slike forslag dersom forslaget støttes av minst ett av landsstyrets medlemmer.

  Sentralstyret har ikke stemmerett i saker som angår årsmelding og regnskap (lovenes § 6, femte ledd). Det samme gjelder ved landsstyrets valg på to medlemmer til valgkomiteen (lovenes § 3, femte ledd).

  6 Dagsorden

  Dirigentskapet avklarer innledningsvis om det er bemerkninger til dagsorden. Landsstyret vedtar så saksrekkefølge.

  7 Taletid

  Det kan innføres begrensning av taletid og av antallet innlegg den enkelte kan fremføre til samme sak.

  8 Replikk

  Replikker rettes direkte mot siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet. Det kan innføres begrensning av adgangen til replikkordskifte.

  9 Strek

  Når en sak ansees tilstrekkelig belyst, kan det settes strek for debatten til denne saken.

  Alle forslag til vedtak må ha vært fremmet før strek settes, og det er ikke anledning til å trekke forslag etter at strek er satt. Når strek er satt, refereres talelisten.

  Dersom det fremkommer nye momenter under debatten etter strek er satt, kan strek oppheves.

  10 Forslag

  Forslag til vedtak skal leveres skriftlig til dirigentskapet med kopi til sekretariatet snarest mulig og senest like etter det innlegg hvor forslaget er fremmet. Forslag til vedtak skal være undertegnet av forslagsstilleren og påført dennes registreringsnummer. Forslag som ikke har sammenheng med den oppførte saken på saklisten, behandles ikke.

  11 Tellekorps

  Det velges et tellekorps til nødvendig opptelling av avgitte stemmer.

  12 Votering

  Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet, med mindre ett av landsstyrets medlemmer ber om sentralstyrets orientering og anbefaling til vedtak (lovenes § 6, fjerde ledd).

  Dirigentskapet refererer alle innkomne forslag til vedtak før det tilkjennegir at saken er tatt opp til votering. Fra dette tidspunkt har ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken.

  Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede (lovenes § 6, første ledd).

  Alle møtende landsstyremedlemmer skal stemme ved voteringer. Votering skjer som hovedregel ved stemmetegn, unntatt ved valg.

  13 Flertall

  Vedtak fattes med simpelt flertall med unntak av:

  a) i saker angående lovendringsforslag hvor det kreves 2/3 flertall blant de tilstedeværende (lovenes § 23, annet ledd)

  b) til valg av president og visepresident hvor det kreves absolutt flertall blant de tilstedeværende (lovenes § 3, annet og første ledd).

  14 Valg

  Nærmere regler for fremgangsmåten ved valg fremgår av lovenes § 7:

  «Ved valg på sentralstyret og andre organer som landsstyret velger skal det på stemmeseddelen oppføres like mange navn som antallet plasser som skal besettes med mindre man velger å levere blank stemmeseddel.

  Hvis det ikke stemmes blankt, skal det på stemmeseddelen bare oppføres navn som er foreslått av valgkomiteen eller av et landsstyremedlem under landsstyremøtet, og som ikke er trukket av forslagsstilleren før nomineringen er avsluttet.

  Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha gitt sitt samtykke før nomineringen.»

  15 Permisjon

  Søknad om permisjon fra landsstyremøtet leveres skriftlig til dirigentskapet og behandles av landsstyret.

  16 Redaksjonskomité

  En redaksjonskomité på fem medlemmer forestår samordning av innkomne forslag.

  Pkt. 16 ble vedtatt inntatt for dette møtet etter følgende forslag fra Ottar Grimstad, Møre og Romsdal legeforening:

  «Landsstyret velger en redaksjonskomité på fem medlemmer som kan forestå samordning av innkomne forslag.»Som redaksjonskomité ble valgt:

  Sigrun Solberg 90 stemmer

  Tor Ø. Seierstad 85 stemmer

  Håvard Skeisvoll 73 stemmer

  Svein Rønsen 71 stemmer

  Arne Refsum 69 stemmer

  Øvrige foreslåtte kandidater fikk følgende antall stemmer:

  Torkel Steen 68 stemmer

  Bjørn Gjelsvik 64 stemmer

  Aage H. Andersen 47 stemmer

  Sak 4 Valg av tellekomité

  Sak 4 Valg av tellekomité

  Landsstyret valgte slik tellekomité: Signe Gerd Blindheim (leder), Nils Grytten, Einar Espolin Johnsen, Klara Enebakk, Torbjørn Mellesmo, Anne-Gry Rønning Moe.

  Sak 5 Sakliste

  Sak 5 Sakliste

  Landsstyret vedtok slik sakliste:

  Konstituering av møtet:

  Sak 1 Godkjenning av innkallingen

  Sak 2 Valg av dirigentskap

  Sak 3 Forslag til forretningsorden

  Sak 4 Valg av tellekomité

  Sak 5 Sakliste

  Sak 5 B Redaksjonskomité

  Særskilte saker:

  Sak 6 «Generalsekretær-saken»

  Sak 7 Resolusjon

  Sak 6 Generalsekretærsaken

  Sak 6 Generalsekretærsaken

  Det ble fremsatt slike forslag:

  Forslag fra OLL v/ Ola Jøsendal: Landsstyret vedtar å åpne saken knyttet til Magne Nylennas avgang som generalsekretær, at landsstyret får tilgang til relevante dokumenter og at det gis 30 minutters pause til representantene for gjennomlesing.

  Forslaget falt mot 60 stemmer (53 stemmer for).

  Forslag fra Ottar Grimstad, Møre og Romsdal legeforening:

  Forslag 1:

  – Landsstyret vil takke Magne Nylenna for den innsatsen han har gjort for Legeforeningen gjennom mange år. Landsstyret beklager sterkt at Magne Nylenna har fratrådt som generalsekretær.

  Forslaget ble trukket.

  Forslag 2:

  – Landsstyret beklager sentralstyrets håndtering av prosessen knyttet til sentralstyrets evaluering av tidligere generalsekretær Magne Nylenna.

  Forslaget ble trukket.

  Bearbeidet forslag fra redaksjonskomiteen:

  – Landsstyret viser til den redegjørelse som sentralstyret har gitt i de tilsendte saksdokumenter, presidentens redegjørelse under landsstyrets møte samt innlegg fra sentralstyrets øvrige medlemmer.

  Landsstyret tar sentralstyrets beklagelse over prosessen knyttet til evalueringen av generalsekretæren og resultatet av denne til etterretning.

  Forslaget ble vedtatt mot én stemme.

  Forslag 3 fra Ottar Grimstad, Møre og Romsdal legeforening:

  – Landsstyret vedtar å sette ned et utvalg på fem medlemmer som skal gå gjennom roller, oppgavefordeling, samarbeidsrutiner og evalueringsordninger mellom landsstyret, sentralstyret og generalsekretær. Utvalget skal særskilt utrede hvilken instans som bør være ansettelsesmyndighet for generalsekretæren.

  Utvalget blir nedsatt på dette landsstyremøtet og skal legge frem sin rapport skriftlig for landsstyrets medlemmer innen 1.5. 2003.

  Utvalget får økonomiske ressurser og bistand fra sekretariatet som sikrer at tidsfristen kan overholdes.

  Ansettelsesprosessen av ny generalsekretær stilles i bero til landsstyret har behandlet utvalgets innstilling.

  Forslaget ble trukket.

  Ola Jøsendal opprettholdt forslaget.

  Ola Jøsendal foreslo skriftlig votering.

  Mot sju stemmer ble forslag om å ha skriftlig votering forkastet.

  Ovenstående forslag nr. 3 falt mot fire stemmer.

  Sak 7 Resolusjon

  Sak 7 Resolusjon

  Sentralstyret fremsatte slikt forslag til resolusjon:

  Resolusjon fra Den norske lægeforenings landsstyre vedr. en krig mot Irak

  Resolusjon fra Den norske lægeforenings landsstyre vedr. en krig mot Irak

  Landsstyret i Den norske lægeforening vil med dette uttrykke sin dypeste bekymring over de helseskader som kan oppstå hvis det gjennomføres et militært angrep på Irak.

  De mest sårbare for forstyrrelser i samfunnsordenen er barna. Høy barnedødelighet og underernæring er allerede av katastrofale dimensjoner. Tall fra UNICEF tyder på at blokaden av Irak som ble innført etter Golfkrigen, har tatt livet av nesten 700 000 barn under fem år. Den øvrige befolkning er også sterkt svekket på grunn av tidligere kriger og langvarig boikott.

  En krig vil ytterligere påføre sivilbefolkningen store lidelser. I tillegg vil soldatene fra begge sider kunne pådra seg betydelige fysiske og mentale skader som følge av krigshandlingene. Hjemkomsten etter slike krigserfaringer er ofte traumatisk og kan gi alvorlige utslag både for personellet selv og deres nærmeste.

  Det må derfor iverksettes omfattende tiltak for å forberede nødvendig humanitær hjelp for å redusere skadevirkningene mest mulig.

  Den beste måten å redusere skadevirkningene på er å hindre krigen.

  Vi vil derfor innstendig oppfordre Regjeringen til å holde fast ved sitt fredsinitiativ og gjøre sitt ytterste for å hindre at krigen bryter ut.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt.

  Bortfall av legeerklæring

  Det skal ikke lenger sendes inn obligatorisk legeerklæring etter åtte ukers sykmelding.

  Trygdeetaten vil legge økt vekt på fleksibel og individuell oppfølging av sykmeldte, fremfor rutinemessig innhenting av informasjon. Som ledd i denne omleggingen skal legen fra 1.3. 2003 derfor ikke lenger sende inn obligatorisk legeerklæring etter åtte ukers sykmelding. Dette er en forsøksordning som skal vare ett år.

  Legen skal imidlertid når som helst i sykmeldingsperioden sende inn legeerklæring ved arbeidsuførhet for å for-midle opplysninger legen mener har betydning for vurdering av medisinske forhold eller igangsetting av tiltak. Trygdekontoret skal også be om legeerklæring når det ansees nødvendig.

  Trygdeetaten vil understreke viktigheten av at legen så tidlig som mulig og senest innen fire uker fyller ut Del II på sykmeldingsattesten, herunder funksjonsvurderingen. Del II skal også fylles ut ved senere endringer i tilstanden eller når det er behov for å gi tilleggsopplysninger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media