Originalartikkel
09.09.2019
Tilgang til helsetjenester kan indikere hvordan helsevesenet fungerer. Unødvendig lang ventetid ved mistanke om alvorlig sykdom kan gi uro, engstelse og forsinket diagnose. Kvinner som diagnostiseres...
09.09.2019
Painful procedures are often necessary in association with medical assessment, diagnosis and some forms of treatment. Painful experiences in childhood may influence pain perception in adulthood ( 1...
09.09.2019
Smertefulle prosedyrer er ofte nødvendige i forbindelse med utredning, diagnostikk og ved enkelte typer behandling. Det er kjent at smertefulle erfaringer i barneår kan påvirke smerteopplevelse i...
03.09.2019
I Norge regner man i dag med at 5 % av alle daglige reiser foretas med sykkel ( 1 ). Det foreligger klare politiske mål om å øke andelen opp mot 10 % og til 20 % i byene ( 2 ). En større andel...
20.08.2019
Patients with severe obesity often have low health-related quality of life ( 1 ), and improving it is therefore a main goal for treatment ( 2 ). Although most patients improve their quality of life...
19.08.2019
Pasienter med alvorlig fedme har ofte lav helserelatert livskvalitet ( 1 ). Å bedre denne er derfor et viktig mål i behandlingen ( 2 ). Selv om de fleste pasienter opplever bedring av livskvalitet...
16.08.2019
Education authorities, students and employers are placing increasing demands on quality in higher education. A large emphasis is also being placed on students taking an active role in the development...
16.08.2019
In Norway, musculoskeletal disorders are the single largest cause of sickness absence or exclusion from the labour market ( 1 , 2 ). For some, these afflictions cause long-term sickness absence and...
15.08.2019
Utdanningsmyndigheter, studenter og arbeidsliv stiller i økende grad krav til kvalitet i høyere utdanning. Samtidig blir det lagt stor vekt på at studentene skal ha en aktiv rolle i utviklingen av...
07.08.2019
Muskel- og skjelettplager er i Norge den største enkeltårsaken til at arbeidstakere blir sykmeldt eller faller utenfor arbeidslivet ( 1 , 2 ). For noen fører disse plagene til langvarig sykefravær og...