Originalartikkel
NO IMAGE
25.05.2020
Peripheral venous catheters are used frequently in Norwegian hospitals to administer intravenous fluids, drugs and blood products ( 1 ). In Norway, no record is kept of the number of patients who...
22.05.2020
Perifere venekatetre er hyppig i bruk ved norske sykehus for å administrere intravenøse væsker, medikamenter og blodprodukter ( 1 ). I Norge registreres det ikke hvor mange pasienter som får et...
NO IMAGE
23.04.2020
COVID-19 (coronavirus disease 2019) is caused by infection with the virus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), which belongs to the coronavirus family. The first case among...
NO IMAGE
20.04.2020
Healthcare-associated infections represent a significant cause of in-hospital deaths ( 1 ). Previous estimates suggest that approximately one-third of deaths in Norwegian hospitals are attributable...
15.04.2020
Helsetjenesteassosierte infeksjoner er en viktig dødsårsak i sykehus ( 1 ). Det er estimert at om lag 1/3 av dødsfallene i sykehus i Norge skyldes uønskede hendelser, men andel infeksjoner er ikke...
10.04.2020
Covid-19 (coronavirus disease 2019) skyldes infeksjon med viruset sars-CoV-2 ( severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ), som tilhører koronavirusfamilien. Det første tilfellet...
NO IMAGE
30.03.2020
There has been a prolonged focus on under-recruitment to general practice ( 1 – 7 ). In an evaluation undertaken in 2016 ( 8 , 9 ), one in every four foundation doctors reported wanting to enter...
30.03.2020
Det har lenge vært oppmerksomhet rundt manglende rekruttering til allmennmedisin ( 1 – 7 ). I en evaluering fra 2016 ( 8 , 9 ) oppga hver fjerde turnuslege at de ønsket å begynne i allmennmedisin...
NO IMAGE
16.03.2020
Each year, approximately 13 000 Norwegians are hospitalised with acute myocardial infarction ( 1 ). Patients with established coronary artery disease are at increased risk of further cardiovascular...
09.03.2020
Hvert år innlegges ca. 13 000 nordmenn med akutt hjerteinfarkt i norske sykehus ( 1 ). Pasienter med etablert koronarsykdom har økt risiko for nye kardiovaskulære hendelser og tidlig død ( 2 )...