Vurdering av urindyppekultur i primærhelsetjenesten

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Urindyppekultur brukes av 35 % av norske legekontorer for å bekrefte eller avkrefte bakteriuri. Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) kvalitetssikrer vurdering av urindyppekultur i primærhelsetjenesten. Artikkelen presenterer resultatene fra de landsdekkende utsendelsene i perioden 2000 – 04.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Fra NOKLUS sendes det ut ferdig dyppede og inkuberte dyppekulturer (Uricult) en gang årlig for vurdering i primærhelsetjenesten. Fasit etableres ved fire større mikrobiologiske laboratorier.

  Resultater.

  Resultater.

  Bare ca. 40 % av deltakerne vurderer om det er oppvekst av gramnegative eller grampositive bakterier, eller om det er renkultur eller blandingsflora. Mange sender dyppekulturen til vurdering ved mikrobiologisk laboratorium dersom det er signifikant oppvekst, uansett om det er renkultur eller blandingsflora.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Informasjonen dyppekulturen gir, utnyttes ikke. Det bør utarbeides norske retningslinjer for bruken og iverksettes opplæring.

  Abstract

  Background.

  In Norway, approximately 35 % of surgery laboratories use dip-slides to assess bacteriuria. From 2000 to 2004 the Norwegian centre for quality assurance in primary health care (NOKLUS) has evaluated how office laboratories assess urine dip-slides.

  Material and methods.

  Once a year participants receive inoculated and incubated dip-slides to read and report to NOKLUS. Target values are determined from assessments in four large microbiological laboratories.

  Results.

  Knowledge of reading dip-slides is insufficient. Only 40 % of the participants in the quality assessment program evaluate whether growth is gram-negative or gram-positive, or take into account whether the growth is mono-bacterial or mixed. Many participants send the dip-slide to microbiological laboratories for evaluation whenever growth is significant, also when the growth is mixed.

  Interpretation.

  The programme shows that Norwegian office laboratories do not use all the information they can get from the dip-slide. There is a need for guidelines on this topic in general practice.

  Artikkel
  Innledning

  Urinveisinfeksjoner, da særlig cystitter, hører til de hyppigst forekommende infeksjonssykdommene. I allmennpraksis er insidensen av urinveisinfeksjoner 30 – 40 per 1 000 pasienter per år (1). Ca. 80 % av norske primærleger legger hovedvekt på anamnesen for å stille denne diagnosen (2). Urindyppekultur brukes på ca. 35 % av norske legekontorer for å bekrefte eller avkrefte bakteriuri. Det er få anbefalinger om hvordan dyppekultur bør brukes. I en konsensusrapport om urinveisinfeksjoner fra Nasjonalt folkehelseinstitutt (3) omtales dyppekulturen som en transportagarmetode, der man kan sende inn positive kulturer hvis transporttiden til laboratoriet er mer enn ett døgn. Det vektlegges at dyppekultur uten bakterievekst ikke bør sendes inn.

  Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) har siden 1992 sendt ut kontrollmaterialer til primærhelsetjenesten for å bedre analysekvaliteten og bruken av laboratorieprøver. I desember 2004 deltok 1770 (99 %) av landets legekontorer i NOKLUS. Deltakelsen er frivillig og gratis for allmennpraktikere og praktiserende spesialister og finansieres av Legeforeningens Kvalitetsforbedringsfond III.

  Artikkelen presenterer resultatene fra kvalitetssikring av vurdering av urindyppekultur i primærhelsetjenesten i perioden 2000 – 04.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Dyppekulturen består av en liten plastplate med dyrkningsmedier og en tilhørende plastsylinder. I Norge er Uricult (Orion Diagnostica) helt dominerende. Her er en side av plastplaten dekket med CLED-agar (cystine-lactose-electrolyte-deficient agar) og den andre siden dekket med MacConkeys agar. På CLED-agar vil alle vanlige urinveispatogene bakterier vokse. MacConkeys agar er et semiselektivt medium som hovedsakelig gir vekst av gramnegative stavbakterier, og virker veksthemmende på grampositive bakterier. Bakteriekonsentrasjonen (antall bakterier per ml) skal derfor vurderes på CLED-agar.

  Signifikant vekst (≥ 10⁴ bakterier/ml urin) på CLED-agar og samtidig vekst på MacConkeys agar indikerer urinveisinfeksjon forårsaket av gramnegative bakterier. Signifikant vekst på CLED-agar og ingen vekst på MacConkeys agar indikerer at infeksjonen skyldes grampositive bakterier.

  Uricult dyppes i fersklatt urin fra pasienter med mistanke om urinveisinfeksjon og inkuberes stående i 16 – 24 timer i varmeskap (35 – 37 °C). Alternativt kan den inkuberes 2 – 3 døgn i romtemperatur hvis det går mer enn 24 timer før den avleses på legekontoret og ev. sendes til mikrobiologisk laboratorium for identifisering og resistensbestemmelse av bakteriene.

  Kontrollmateriale og fasit

  Kontrollmateriale og fasit

  Uricult ble dyppet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt i nylagede kvantiterte bakterieoppslemminger og inkubert over natten ved 35 °C. Før utsendelse til deltakerne ble hver dyppekultur kontrollert med hensyn til utseende og tetthet av bakteriekoloniene. Ti dyppekulturer sendt fra Oslo til Bergen ble vurdert daglig av en bioingeniør på NOKLUS for å kontrollere at utseendet ikke endret seg i utsendelsesperioden. Det har ikke latt seg gjøre å kvalitetssikre hele prosedyren vedrørende urindyppekultur. NOKLUS kvalitetssikrer vurdering av dyppekulturer, men ikke dypping og inkubering som ellers også blir utført i praksisene.

  Fasit ble etablert ved at dyppekulturer ble undersøkt ved mikrobiologiske laboratorier ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Haukeland Universitetssjukehus og Ullevål universitetssykehus. Resultatene stemte med Folkehelseinstituttets, og utgjorde fasit. Vurderingen fra deltakerne ble karakterisert som «god», «tvilsom», eller «dårlig», eller det ble gitt en veiledende kommentar. Kriteriene fremgår av tabellene.

  Deltakere og svaralternativer

  Deltakere og svaralternativer

  Alle legekontorer som er påmeldt i kvalitetssikringsordningen for urindyppekultur i NOKLUS, får tilsendt en ferdig inkubert dyppekultur ved de årlige utsendelsene. Deltakerne blir bedt om å vurdere bakterietetthet på CLED-agar, vekst/ikke-vekst på MacConkeys agar samt om det foreligger grampositive eller gramnegative bakterier i renkultur eller blandingsflora. Svaralternativene fremgår av tabellene 1 – 4. Deltakerne blir også bedt om å ta stilling til om de ville ha sendt den aktuelle dyppekulturen til mikrobiologisk laboratorium. I tillegg blir de bedt om å angi noen praksiskarakteristika.

  Tabell 1

  Deltakernes vurdering av bakterietetthet på CLED-agar på urindyppekultur. De riktige svarene er uthevet med kursiv

  CLED-sideUtsendelse

  Fasit, bakterietetthet

  Antall totalt

  Deltakernes svar i antall og prosent (i parentes)

  Ingen vekst

  < 10⁴

  10⁴ – 10⁵

  > 10⁵

  2000

  10⁴ – 10⁵

  538

  2 (0,4)

  117 (21,7)

  354 (65,8)

  65 (12,1)

  2001

  10⁴ – 10⁵

  601

  11 (1,8)

    227 (37,8¹)

  354 (58,9)

  9 (1,5)

  2002

  > 10⁵

  573

  51 (8,9)

  72 (12,6)

    140 (24,4¹)

  310 (54,1)

  2003

  > 10⁵

  620

  3 (0,5)

  9 (1,5)

    114 (18,4¹)

  494 (79,7)

  2004

  < 10⁴ og 10⁴ – 10⁵

  564

    51 (9,0¹)

  441 (78,2)

  70 (12,4)

  2 (0,4)

  [i]

  [i] ¹  Vurderinger som klassifiseres av NOKLUS som tvilsomme, men ikke dårlige

  Tabell 2

  Deltakernes vurdering av vekst eller ikke vekst på MacConkeys agar på urindyppekultur. De riktige svarene er uthevet med kursiv

  MacConkey-sideUtsendelse

  Fasit, vekst/ikke vekst

  Antall totalt

  Deltakernes svar i antall og prosent (i parentes)

  Ingen vekst

  Vekst

  2000

  Vekst

  531

  98 (18,5)

  433 (81,5)

  2001

  Vekst

  595

  98 (16,5)

  497 (83,5)

  2002

  Ingen vekst

  596

  572 (96,0)

  24 (4,0)

  2003

  Fikk kommentar, men ikke vurdering

  619

  569 (91,9)

  50 (8,1)

  2004

  Vekst

  549

  125 (22,8)

  424 (77,2)

  Tabell 3

  Deltakernes vurdering om det forelå vekst av gramnegative eller grampositive bakterier på urindyppekultur

  Vurdering av bakterietypeUtsendelse

  Antall totalt

  Deltakernes svar i prosent

  Fasit, gramnegative/ grampositive

  Vurderer n (%)

  Vurderer riktig

  2000

  gramnegative

  520

  134 (25,8)

  80,6

  2001

  gramnegative

  552

  156 (28,3)

  79,5

  2002

  grampositive

  541

  205 (37,9)

  92,2

  2003

  grampositive

  591

  209 (35,4)

  85,6

  2004

  grampositive og gramnegative

  499

  180 (36,1)

  23,9

  Tabell 4

  Deltakernes vurdering om det forelå vekst av renkultur (bare én kolonitype) eller blandingsflora på urindyppekultur

  Beskrivelse av vekstUtsendelse

  Fasit, renkultur/blandingsflora

  Antall totalt

  Deltakernes svar i prosent

  Vurderer n (%)

  Vurderer riktig

  2000

  Renkultur

  537

  159 (29,6)

  73,6

  2001

  Renkultur

  572

  198 (34,6)

  90,4

  2002

  Renkultur

  555

  265 (47,7)

  93,2

  2003

  Renkultur

  604

  227 (37,6)

  90,7

  2004

  Blandingsflora

  569

  228 (40,1)

  68,9

  Statistikk

  Statistikk

  De tre siste utsendelsene (2002 – 04) ble undersøkt med multivariat logistisk regresjonsanalyse (SPSS 11,5) om praksiskarakteristika påvirket analysekvaliteten. Vi sammenliknet karakteristika for de deltakerne som fikk vurdering «god» mot dem som fikk vurdering «dårlig» på de ulike vurderingsalternativene (vurdering av bakterietetthet på CLED-agar, vurdering av MacConkeys agar, vurdering av bakterietype og vurdering av renkultur/blandingsflora). Yrke til den som avleser (bioingeniør, legesekretær, sykepleier, lege, andre), antall leger på legekontoret (angir størrelse på legekontoret) og antall analyser av urindyppekultur per uke ble valgt som forklaringsvariabler. Signifikansnivået ble satt til 5 %. Alle variabler som slo ut på 5 % signifikansnivå i multivariat analyse er tatt med i tabell 5.

  Tabell 5

  Logistisk regresjon ved urindyppekultur 2002 – 04

  Vurdering

  Utsendelse

  Yrke

  Oddsratio (95 % KI)

  P-verdi

  Vurdering av bakterietetthet på CLED-agar

  2002

  Bioingeniør bedre enn legesekretær

  2,7 (1,6 – 4,5)

  < 0,01

  2004

  Bioingeniør bedre enn legesekretær

  5,2 (1,2 – 22,2)

  0,03

  Vurdering av bakterietype

  2003

  Bioingeniør bedre enn lege

  6,4 (1,3 – 31,5)

  0,02

  2004

  Bioingeniør bedre enn legesekretær

  3,4 (1,3 – 8,6)

  0,01

  Vurdering av renkultur/blandingsflora

  2003

  Legesekretær bedre enn bioingeniør

  4,1 (1,3 – 12,8)

  0,01

  Sykepleier bedre enn bioingeniør

  10,7 (1,1 – 102,1)

  0,04

  2004

  Bioingeniør bedre enn lege

  4,2 (1,6 – 10,9)

  < 0,01

  Legesekretær bedre enn lege

  2,3 (1,0 – 5,3)

  0,05

  Sykepleier bedre enn lege

  4,3 (1,3 – 14,4)

  0,02

  Resultater

  Resultater

  I 2000 deltok 687 legekontorer. Antallet deltakere økte noe de første årene og var oppe i 777 i 2003. I 2004 deltok 749 legekontorer. Svarprosenten (alle som har sendt svarbrev til NOKLUS) var 88, 89, 91, 89 og 87 for årene 2000 – 04.

  Vurdering av bakterievekst

  Vurdering av bakterievekst

  Tabell 1 viser deltakernes vurdering av veksten på CLED-agar. Andelen med rett vurdering har variert fra 54 % til 90 %. Tabell 2 viser deltakernes vurdering av veksten på MacConkeys agar. Ved utsendelsene av renkultur av gramnegative bakterier oppgav ca. 80 % av deltakerne rett vurdering. I 2002 og 2003 ble det sendt ut grampositive bakterier og henholdsvis 96 % og 92 % oppgav rett vurdering. Dårligst resultat forekom i 2004, da vi sendte ut gramnegative og grampositive mikrober i blandingsflora. 23 % av deltakerne vurderte da mengden til «ingen vekst» på MacConkeys agar, og dette ble karakterisert som «dårlig».

  Vurdering av grampositive/gramnegative bakterier

  Vurdering av grampositive/gramnegative bakterier

  Tabell 3 viser at bare ca. 35 % svarer at de vurderer type bakterie, en økning fra ca. 25 % siden 2000, på tross av at nesten alle deltakerne vurderer begge agarsidene. Av dem som utfører en vurdering, vurderte over 80 % rett ved fire av fem utsendelser. Ved utsendelsen av blandingsflora i 2004 var det imidlertid bare 24 % som vurderte at det var vekst av både gramnegative og grampositive bakterier.

  Vurdering av renkultur eller blandingsflora

  Vurdering av renkultur eller blandingsflora

  Ved alle utsendelsene var det bare ca. 40 % som vurderte om det forelå renkultur eller blandingsflora (tab 4). Blant dem som foretok en vurdering av bakterieveksten kunne man registrere en økning i korrekt vurdering fra 74 % i 2000 til 91 % i 2003. I 2004, da det ble sendt ut blandingsflora, var det derimot bare 69 % som vurderte rett. Ved signifikant vekst ville ca. 80 % av deltakerne videresendt dyppekulturen til mikrobiologisk laboratorium.

  Betydningen av praksiskarakteristika

  Betydningen av praksiskarakteristika

  Bioingeniører vurderte dyppekulturen signifikant bedre enn legesekretærer ved to av tre utsendelser med hensyn til bakterietetthet, og signifikant bedre enn legesekretærer og leger ved en av tre utsendelser med hensyn til bakterietype. Bioingeniører, legesekretærer og sykepleiere vurderte dyppekulturen signifikant bedre enn leger ved en av tre utsendelser med hensyn til vurdering av renkultur/blandingsflora. Ved en av tre utsendelser var legesekretærer og sykepleiere signifikant bedre enn bioingeniører med hensyn til vurdering av renkultur/blandingsflora (tab 5). Utover dette fant vi ingen signifikante forskjeller mellom yrkesgruppene ved de tre utsendelsene som ble undersøkt. Vi fant ikke signifikante forskjeller på store eller små legekontorer eller forskjell på dem som utførte mange (mer enn 16) og dem som utførte få (sju eller færre) avlesninger per uke (data ikke vist).

  Diskusjon

  Diskusjon

  I henhold til European Urinalysis Guidelines (4) bør dyppekulturer brukes som en screeningmetode for påvisning av bakteriuri, gjerne kombinert med mulighet for å identifisere Escherichia coli (E coli). Det anbefales at dyppekulturen vurderes av øvet personale fordi det kan være vanskelig å kvantitere veksten, skille gramnegative fra grampositive bakterier og fordi blandingsflora lett kan overses.

  I Sverige har man konkludert med at dyppekultur bare er egnet til å diagnostisere ukompliserte nedre urinveisinfeksjoner og som dyrkningskontroll etter avsluttet behandling, der det er indisert (5). I tillegg har de vist at den viktigste faktoren for å høyne kvaliteten på dyppekulturdiagnostikken, er å etablere kvalitetssikringsprogram der primærhelsetjenesten og mikrobiologiske laboratorier samarbeider.

  CLED-agar og MacConkeys agar

  CLED-agar og MacConkeys agar

  Veksten på noen dyppekulturer kan være vanskelig å vurdere. I tvilstilfeller bør prøver sendes til et mikrobiologisk laboratorium.

  I tidligere bruksanvisninger fra leverandøren av Uricult står det at mengde bakterier < 10⁴ bakterier/ml på CLED-agar skal vurderes som negativ. Noen deltakere undervurderer mengden og kan ha rapportert svar som «ingen vekst» dersom de har vurdert mengden til < 10⁴ bakterier/ml. Selv om de fleste deltakerne vurderer mengden rett, kan det se ut til at gamle (u)vaner med å vurdere dyppekulturen som «positiv» eller «negativ» blir brukt fremfor å vurdere antall bakterier/ml urin.

  Dårligst vurdering av MacConkeys agar så vi i 2004 da vi sendte ut blandingsflora, som jo gir en mer kompleks vurdering.

  Grampositive eller gramnegative bakterier

  Grampositive eller gramnegative bakterier

  Det forventes at de som vurderer veksten på CLED-agar og MacConkeys agar rett, kan avgjøre om det er vekst av gramnegative eller grampositive bakterier. Det kan være vanskelig å differensiere grampositive fra gramnegative bakterier, fordi noen enterokokker, stafylokokker og gjærsopper kan vokse svakt på MacConkeys agar, mens noen pseudomonasstammer ikke vokser på MacConkeys agar. Ved de fire første utsendelsene var våre dyppekulturer entydige. Likevel vegrer over 60 % av deltakerne seg for å vurdere om det foreligger grampositive eller gramnegative bakterier. NOKLUS har ved alle utsendelsene påpekt at slik vurdering bør utføres, da dette kan gi verdifull informasjon om hvilke antibiotikum som bør foreskrives for å oppnå en effektiv behandling.

  I en undersøkelse utført ved Haukeland Universitetssjukehus (6, 7), var E coli den dominerende mikroorganismen ved ukompliserte nedre urinveisinfeksjoner og ble isolert fra hele 82 % av prøvene (153 av 187). 10 % skyldes Staphylococcus saprophyticus (18 av 187), og de resterende 8 % fordelte seg på andre urinveispatogene mikrober. Uricult gir ikke mulighet for å skille E coli fra andre gramnegative bakterier. Ved å benytte en dyppekultur med en tredje agar for deteksjon av betaglukuronidaseaktivitet ville man kunne skille E coli fra andre laktoseforgjærende gramnegative staver, ved at E coli vil vokse som svarte kolonier på denne agaren. Denne type dyppekultur har i to undersøkelser vist høy sensitivitet og spesifisitet (utført av trent laboratoriepersonell) (8, 9).

  Renkultur eller blandingsflora

  Renkultur eller blandingsflora

  Vurdering av om det foreligger renkultur eller blandingsflora er ofte avgjørende for om man skal undersøke dyppekulturen videre. Rett vurdering er særlig viktig hos pasienter med uklare symptomer, komplisert urinveisinfeksjon eller ved screening for asymptomatisk bakteriuri hos gravide (10). Bakteriologisk undersøkelse (urin tilsatt borsyre) anbefales i slike tilfeller (11).

  Renkultur ≥ 10⁴ bakterier/ml indikerer urinveisinfeksjon. Normalt vil legen behandle en ukomplisert infeksjon uten ytterligere laboratorieundersøkelser, men kan velge å sende slike kulturer til et mikrobiologisk laboratorium for identifikasjon og resistensbestemmelse.

  Blandingsflora (flere ulike kolonimorfologiske typer) skyldes ofte forurensning fra ytre urinveier og tyder på at prøven er av dårlig kvalitet. Normalt vil en urinveisinfeksjon være forårsaket av en enkelt mikrobe. Hos pasienter med kateter, nyrestein, funksjonelle eller anatomiske avvik i urinveiene, kan en urinveisinfeksjon være forårsaket av to mikrober, men svært sjelden av tre. Blandingsflora gir vanligvis ikke grunnlag for behandling, og prøvene bør sjelden sendes til mikrobiologiske laboratorier. Hvis pasienten fortsatt har plager, bør ny prøve undersøkes og pasienten instrueres i riktig prøvetaking.

  Omtrent 40 % av deltakerne svarer ved våre utsendelser at de vurderte om det forelå renkultur eller blandingsflora, en økning på ca. 10 % siden utsendelsene startet i 2000 (tab 4). 31 % feilvurderte blandingsfloraen i 2004 som renkultur, og resultatene i 2004 var dårligere enn tidligere år. Mange ville rutinemessig sendt dyppekulturen til mikrobiologisk laboratorium ved signifikant vekst, uansett renkultur eller blandingskultur. Dette kan synes lite hensiktsmessig, men er vanskelig å vurdere i utsendelsene, fordi dyppekulturene i liten grad ledsages av kliniske opplysninger.

  Betydningen av praksiskarakteristika

  Betydningen av praksiskarakteristika

  For at kompetansen i vurdering skal vedlikeholdes bør man undersøke ca. 10 prøver per uke ifølge Svensk referensmetodik (12). Vi fant imidlertid ikke at legekontorer med sju eller færre avlesninger per uke hadde dårligere kvalitet. Bioingeniører var som oftest signifikant bedre til å vurdere dyppekulturen, og det kan indikere at opplæring er vesentlig.

  Konklusjon

  Konklusjon

  I Norge er det ikke gitt retningslinjer som standardiserer bruken av dyppekultur. I store trekk vurderes dyppekulturen til «positiv» eller «negativ», mens et mindretall av legekontorene angir mengden mer eksakt, tar stilling til bakterietype eller skiller mellom renkultur og blandingsflora. De fleste av disse foretar imidlertid en korrekt vurdering når det dreier seg om renkultur eller ingen vekst. Mange synes å ha som rutine at dyppekulturer med signifikant oppvekst sendes til mikrobiologisk laboratorium. Når så lite av informasjonen fra dyppekulturen utnyttes, tyder det på at Norge bør utvikle retningslinjer for avlesning og vurdering av dyppekulturen. Kvalitetskontroll og opplæring av brukere bør være integrert i slike retningslinjer, slik det anbefales fra Sverige.

  Manuskriptet ble godkjent 11.11. 2005.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media